Zainteresowania i zamiłowania dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych

Streszczenie Tematem niniejszej pracy licencjackiej są zainteresowania i zamiłowania dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, które zostały zbadane w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” w Warszawie. W części teoretycznej wyjaśnione jest pojęcie placówki opiekuńczo-wychowawczej, ogólny zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, ogólna charakterystyka funkcjonowania różnego typu placówek opiekuńczo- wychowawczych w Polsce, charakterystyka kształtowania się zainteresowań i zamiłowań dzieci … Czytaj dalej

Spis tabel i spis wykresów

Spis tabel – opracowanie własne. Tabela nr 1: Zróżnicowanie grupy badawczej nr 1 ze względu na płeć.- opracowanie własne. Tabela nr 2: Zróżnicowanie grupy badawczej nr 1 ze względu na wiek.- opracowanie własne. Tabela nr 3: Zróżnicowanie grupy badawczej nr 2 ze względu na płeć.- opracowanie własne. Tabela nr 4: Zróżnicowanie grupy badawczej nr 2 … Czytaj dalej

Szkolnictwo średnie żeńskie w okresie międzywojennym

Kształcenie dziewcząt, wraz z wkroczeniem Polski w nowy etap historyczny, uległo tak samo jak życie całego narodu gruntownym przeobrażeniom. W II Rzeczypospolitej wprowadzono powszechne, bezpłatne i obowiązkowe nauczanie na szczeblu podstawowym. Objęto nim zarówno chłopców, jak i dziewczęta. Przed pierwszą wojną światową, tylko na ziemiach polskich pozostających pod władzą Niemiec, dzieci objęte były obowiązkiem kształcenia … Czytaj dalej

Psychologiczne prawidłowości rozwoju pojęć

Realizacja zadań kształcenia ogólnego we wszystkich okresach rozwoju psychicznego wymaga rozumienia znaczenia wielu pojęć różnorodnych pod względem stopnia konkretności. Stopień konkretności pojęć zależy od tego, czy mają one swoje desygnaty – odpowiedniki w otoczeniu i są one dostępne bezpośredniemu, zmysłowemu poznaniu. Są nimi np.: przedmioty, świat roślin, zwierząt, zjawiska atmosferyczne i wszystkie inne. Jeśli dostępne … Czytaj dalej

Wnioski z badań

Na podstawie analizy Rozporządzenia MEN-u dotyczącego zadań pedagoga szkolnego i wywiadu z nim przeprowadzonego należy podkreślić, iż działalność pedagoga ulega zmianom. Dotychczasowe działania pedagoga były skierowane na potrzeby uczniów przejawiających trudności wychowawcze i dydaktyczne oraz udzielaniu pomocy wychowawcom i rodzicom w eliminowaniu ich. Natomiast teraźniejszy zakres czynności pedagoga obejmuje sferą swych wpływów całą społeczność. Działania … Czytaj dalej

Zachowanie bezpieczeństwa podczas wycieczek. Regulamin wycieczek w Przedszkolu nr 118 w Krakowie

Jednym z głównych obowiązków przedszkola jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka, o czym mówi Instrukcja Ministerstwa Oświaty. Znajdują się tam wyjaśnienia dotyczące pobytu dzieci poza przedszkolem i organizowania wycieczek. Wskazania zawarte w tej instrukcji, nauczyciel powinien dokładnie znać i stosować. Główne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa na wycieczce to: dobra znajomość terenu, na który wyprowadza się … Czytaj dalej

Współudział pedagoga szkolnego w organizowaniu procesów dydaktycznych

Ta grupa zadań odnosi się przede wszystkim do stymulowania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych przy ścisłej współpracy z wychowawcami klas. Pracuje również w zakresie wyrównywania startu szkolnego dzieci, kontrolując pracę z dziećmi sześcioletnimi, uczestniczy też w miarę potrzeby w badaniu dojrzałości szkolnej. Dla uczniów wykazujących niepowodzenia szkolne, po dokonaniu dokładnych badań diagnostycznych, organizuje grupy wyrównawcze, reedukacyjne … Czytaj dalej

Wyrównanie startu szkolnego dzieci

W Polsce od kilku lat słusznie dąży się do zapewnienia każdemu dziecku równych szans w zakresie kariery szkolnej. Dotyczy to przygotowania do nauki, a także troski o wysoki poziom nauczania w każdej szkole. Przygotowanie do uczenia się prowadzą przedszkola, w których to dzieci już rozpoczynają naukę czytania, pisania a nawet rachowania. Ma to niewątpliwie swoje … Czytaj dalej

Zagrożenie rozwoju psycho-fizycznego pod wpływem oglądania scen przemocy zaobserwowanych na ekranie komputera (w Internecie)

Badana młodzież zapytana o to , czy ma w domu komputer i dostęp do Internetu w 56,0% odpowiedziała, że tak; w 23,5%, że nie. 20,5% ankietowanych ma w domu sam komputer, bez dostępu do sieci Internet – wykres 24. Wykres 24. Posiadanie w domu komputera i dostępu do Internetu Źródło: opracowanie własne. 34,0% badanych poświęca … Czytaj dalej