Charakterystyka firmy Optimus SA

Firma Optimus SA powstała w 1988 roku i w ciągu czterech lat zdobyła pozycję lidera na polskim rynku PC, którą utrzymuje do dziś.  W 2000 roku udział Optimusa w rynku markowych komputerów osobistych wynosił 24%. Sukces spółki był wynikiem optymalnego doboru parametrów technicznych sprzętu, przystępnej ceny i rozbudowanej sieci dystrybucyjno-serwisowej. W 1994 roku Optimus S.A., … Czytaj dalej

Formy organizacyjne działalności gospodarczej

Poniżej omówiono podstawowe zasady dotyczące organizacyjnych form działalności gospodarczej w warunkach polskich. Omówienie to z konieczności jest uproszczone i skrótowe i może służyć jedynie uzyskaniu ogólnej wiedzy prawnej w tym zakresie. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, … Czytaj dalej

Założenia dotyczące badań empirycznych

Sposób motywowania pracownika uzależniony powinien być od trzech grup czynników: odmienności potrzeb każdego człowieka -odmienności potrzeb osobistych, poglądów, wartości, celów, itp. organizacji pracy oraz stanowiska pracy -do grupy tej należą: wymagane umiejętności, wyposażenie stanowiska pracy w odpowiednie narzędzia i sprzęt, stopień zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, itp. stanowiska firmy wobec pracownika -w kategorii tej mieści … Czytaj dalej

Motywacja pozamaterialna

Polityka płacowa w przedsiębiorstwie, aby być w pełni skuteczna w wypełnianiu jednej z funkcji zarządzania – motywowaniu – powinna być wsparta motywatorami komplementarnymi. Motywatory komplementarne to np. awans, szkolenia, pochwały, poszerzenie zakresu samodzielności i odpowiedzialności, przydzielanie trudniejszych zadań, zasięganie opinii itp. Ważnym motywatorem są dobre relacje między przełożonym a podwładnymi. Awans stanowiskowy jest ważnym instrumentem … Czytaj dalej