Badania własne

1. Cel pracy Celem pracy było przeprowadzenie pomiarów mających na celu zbadanie oddziaływania materiału inertnego na ziarno w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej. 2. Zakres pracy Zakres prac eksperymentalnych obejmował: przygotowanie stanowiska do badań; przygotowanie węgla i materiału inertnego; badanie rozkładu ciśnienia w kolumnie fluidyzacyjnej; badanie zmiany masy ziarna węgla w kolumnie fluidyzacyjnej; wizualizacja i obserwacja procesu; … Czytaj dalej

Okrzemki jako wskaźniki cech środowiska wodnego

Pierwsze prace wykorzystujące okrzemki jako wskaźniki różnych czynników środowiska, takich jak: temperatura, prądy oceaniczne, czy zmiany poziomu morza pojawiły się już w XIX wieku (Ehrenberg 1838; cyt. za Round i in. 1990, Cleve 1884, 1889; cyt. za Bąk 2004, Cleve 1891; cyt. za Molder i Tynni 1967). Peryfitonowe i fitoplanktonowe taksony okrzemek, obok szeregu innych … Czytaj dalej

Podstawy fluidyzacji

Fluidyzacja jest procesem tworzenia się zawiesiny drobnych cząstek węgla w przepływającym od dołu strumieniu powietrza. Dobranie wymiarów cząstek węgla i prędkości strumienia powietrza powoduje, że jego cząstki wprowadzone w ruch turbulentny tworzą tzw. fazę fluidalną, wykazującą właściwości fizyczne bardzo zbliżone do cieczy. Cząstki węgla są wówczas doskonale wymieszane z powietrzem, a duża powierzchnia styku cząstek … Czytaj dalej