Nieuczciwa reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji

 1. Barańczyk, Dozwolone i zakazane porównania w reklamie, PPH 2000/4/20
 2. Barta, R. Markiewicz, Nieuczciwa konkurencja w środkach masowego przekazu, Rzeczpospolita z dnia 7.09.1996r./17
 1. Białecki, Reklama leków wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza a domena internetowa, PiM 2001/9/97
 1. Białecki, H. Tuchołka; Nieuczciwa lub zakazana reklama, Warszawa 2002
 2. Bryc, Naruszenie dóbr osobistych w reklamie, Palestra 2002/5-8/50
 3. Bujnarowski, W. Cajsel;, Uwarunkowania zakazu reklamy niektórych towarów, MoP 1999/12/21
 1. Drabienko, Wybrane zagadnienia prawne w działalności reklamowej, PUG 1975/6/182
 1. Falkowski, T. Tyszka; Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańsk 2001
 2. Gajlewicz, Reklama i jej uwarunkowania, PUG 1993/10
 3. Gajlewicz, Reklama i pojęcia pokrewne, PUG 1993/10
 4. Grzeszak, Reklama a ochrona dóbr osobistych (naruszenie praw osobistych wykorzystanych w reklamie żyjących osób fizycznych), PPH 2000/2/7
 1. Grzybczyk, Naruszenie dobra osobistego w reklamie, Rejent 1999/9/119
 2. Jacyna, notka do orzeczenia, MoP 1997/10/413
 3. Jaworska-Dębska, Wokół pojęcia reklamy, PUG 1993/12/20
 4. Kalina-Prasznic red., B. Banaszak, W. Gromski, A. Huchla, J. Jacyszyn, J. Jezioro, J. Jeżewski, T. Kuczyński, M. Lis, A. Pakuła, H. Pławucka, A. Preisner, Encyklopedia Prawa, Warszawa 1999
 1. Kasprzyk, B. Pietrzak; Abstrakcyjny stosunek konkurencji, Palestra 1984/11/21
 2. W. Kaszubski, A. Pietrasik; Obchodzenie przepisów o zakazanej i nieuczciwej reklamie, MoP 1996/1/33
 1. J. Katner red., A. Kappes, U. Promińska, W. Robaczyński, A. Rzetelska, Z. Świderski; Podstawy prawa cywilnego i handlowego dla ekonomistów, Gdańsk 2001
 1. Kępiński, Glosa do wyroku SN z dnia 2 lutego 2001 r., IV CKN 255/00. OSP 2001/11/162
 1. Kępiński, Niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, ZNUJ PZWiOWI 1982/28
 1. Kępiński, Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, RPEiS 1994/2/1
 1. Kosikowski, T. Lawicki; Ochrona prawna konkurencji i zwalczania praktyk monopolistycznych, Warszawa 1994r.
 1. Kraus, F. Zoll; Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Poznań 1929
 1. Łętowska, Bariery naszego myślenia o prawie w perspektywie integracji z Europą, PiP 1996/4-5/44
 1. Masiota J., Wolna reklama i jej normatywne ograniczenia, RPEiS 2000/2/65
 2. Mika, J. Szwaja; Darmowe publikowanie ogłoszeń i reklam a prawo konkurencji, KPP 1999/3/557
 1. Nowińska, Nadużycie patentu przez stosowanie niedozwolonych praktyk monopolistycznych, Konkurencja a Ochrona Własności Przemysłowej w Gospodarce Rynkowej., Poznań 1993.
 1. Nowińska, Niektóre prawne aspekty działalności reklamowej, PUG 1992/7-9.
 2. Nowińska, Nowe uregulowania działalności reklamowej w ustawodawstwie polskim, RPEiS 1994/2/125
 1. Nowińska, Prawne ramy działalności reklamowej w EWG, ZNUJ PZWiOWI 1993/60
 1. Nowińska, R. Skubisz; Reklama porównawcza, PIP 1995/5/26
 2. Nowińska, E. Trapie; Prawo reklamy, MIWiOWI UJ, Kraków 1994
 3. Nowińska, M. du Vall; Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Warszawa 2001
 1. Nowińska, Wolność słowa a dozwolona treść gospodarczej wypowiedzi promocyjnej, ZNUJ PZWiOWI 1993/62
 1. Nowińska, Zwalczanie nieuczciwej reklamy. Zagadnienia cywilno-prawne, Kraków 2002.
 1. Ożóg, Koszty uzyskania przychodów – problemy praktyczne, PPod 2001/6/12
 2. Preussner-Zamorska, Aksjologiczne uwarunkowania reklamy, ZNUJ PWiOWI 1993/62/55
 1. Preussner-Zamorska, Problematyka klauzul generalnych na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Klauzula dobrych obyczajów w art. 16., KPP 1998/4/645
 1. Pyzoł, A. Walaszek – Pyzioł; Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojęcia) PPH 1994/10/1
 1. Romanowski, Legitymacja procesowa agencji reklamowej., PPH 2001/7/17
 2. Sagan, Reklama żywności w świetle polskiego prawa, PPH 1996/5/16
 3. Sagan R., Skubisz R.; Prawo Reklamy, Lublin 1998
 4. Sagan, Zakaz reklamy notariuszy. Rejent 1996/4-5/96
 5. Skubisz, Polskie prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z perspektywy prawa Unii Europejskiej, PiP 1996/4,
 6. Stefanicka, R. Stefanicki; Wybrane prawne aspekty umowy sponsoringu. Pr. Spółek 2002/3/49
 1. Stefanicki, „Dobre obyczaje” w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Pr.Spółek 1998/4/37
 1. Stefanicki, Dobre obyczaje w prawie polskim. PPH 2002/5/23
 2. Stefanicki, Glosa do wyroku SN z dnia 14 stycznia 1997 r, I CKN 52/96, Rejent 1999/1/157
 1. Stefanicki, Prawna kwalifikacja reklamy, Pr.Spółek 2001/5/55
 2. Stefanicki, Prawna ochrona reklamy, Pr.Spółek 1999/4/45
 3. Stefanicki, Prawne granice swobody przedsiębiorcy w odniesieniu do reklamy „wartościowej”, Pr.Spółek 2001/3/45
 1. Stefanicki, Reklama ingerująca w sferę prywatności. PUG 2002/8/23
 2. Stefanicki, Reklama porównawcza dostosowana do standardów europejskich, PUG 2001/8/6
 1. Stefanicki, Warunki dopuszczalności reklamy porównawczej. Pr.Spółek 2002/6/39
 1. Surdacka, Reklama wartościowa, PPH 1996/12/25
 2. Szczęsna, Reklama i Media, Warszawa 2001
 3. Szwaja red., J. Barta, M. Kępiński, R. Markiewicz, M. Poźniak – Niedzielska, T. Skoczny, R. Skubisz, S. Sołtysiński, I. Wiszniewska; Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz., Warszawa 2000
 1. Szwaja red., J. Barta, M. Kępiński, R. Markiewicz, M. Poźniak – Niedzielska, T. Skoczny, R. Skubisz, S. Sołtysiński, I. Wiszniewska; Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Warszawa 1994
 1. Świstowska, Nieuczciwa reklama jako przykład czynu nieuczciwej konkurencji, PPH 1994/7-8/22
 1. Tomaszek, Nieuczciwa reklama. Uregulowania w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Palestra 1993/11/36
 1. Tomaszek, O konstrukcji zarzutu czynu nieuczciwej konkurencji w reklamie, MoP 2001/13/673
 1. Uliasz, Reklama i promocja wyrobów tytoniowych, PS 2001/7-8/55
 2. Walasik, Glosa do wyroku SN z dnia 14 stycznia 1997 r., I CKN 52/96. PPH 2002/6/46
 1. Wiszniewska, Nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, PPH 1999/12/1
 1. Wiszniewska, Ochrona przed reklamą wprowadzającą w błąd, PPH 1996/2/1
 2. Wiszniewska, Polskie prawo reklamy, Warszawa 1998
 3. Wiszniewska, R. Skubisz, Środki zapobiegania nieuczciwej reklamie w projekcie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, PiP 1992/4/53
 1. Wiszniewska, Używanie znaków towarowych w reklamie porównawczej, PPH 2000/2/1
 1. Woryna, Reklama uchybiająca godności człowieka, MoP 2001/16/825
 2. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 1995
 3. Zimbardo, F. Ruch; Psychologia i Życie, Warszawa 1996
 4. Żuławska, Znaczenie prawne reklamy w świetle kodeksu cywilnego, PiP 1977/12
 1. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dn. 8 maja 1992r. I ACr 273/92 (OSP 1993/02/35; OG 1993/03/38 z glosą E. Nowińskiej)
 1. Wyrok Sądu Najwyższego I PR 51/79 (LEX nr 14504)
 2. Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dn. 4 czerwca 1997r. IC 1539/96 (nie publikowany); za: Sagan R., Skubisz R. red.; Prawo Reklamy, Lublin 1998 s. 452
 1. Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Lublinie z dn. 6 marca 1997r., IXGo – 269/96 (nie publikowany); za: R. Sagan, R. Skubisz, Sagan R., Skubisz R. red.; Prawo Reklamy, Lublin 1998 s. 438
 1. Chudzik, A. Grzywacz, M. Ktaczyński, Prawo reklamy, www.rzeczpospolita.pl/prawo/doc/reklama (10.10.2002)
 1. Stopczyk & Mikulski, Raport o reklamie w Polsce 2001, www.mikulski.com.pl/index.pl?dir=info_room,publikacje,inne,raport-reklama (26.01.2001)
5/5 - (1 vote)