Przybrzeżna strefa Zatoki Gdańskiej (rejon morskiego kąpieliska Sopot)

Już we wczesnej epoce żelaza, w VI i V wieku p.n.e. przybrzeżną strefę Zatoki Gdańskiej w rejonie Sopotu zamieszkiwała ludność prasłowiańska kultury wschodniopomorskiej. Z tego okresu pochodzą znalezione tu groby skrzynkowe z urnami twarzowymi. We wczesnym średniowieczu (VIII-X wiek) na najdalej wysuniętym ku wschodowi cyplu górnego tarasu powstała osada słowiańska, po której zostało do dziś … Czytaj dalej

Morfometria i hydrologia Zatoki Gdańskiej

Bałtyk jest płytkim morzem epikontynentalnym, wciętym w cokół europejski o ogólnym obszarze wynoszącym 415 265 km2 i objętości wód równej 21 720 km3. Większą cześć centralnej części Bałtyku właściwego na północy zajmuje Basen Gotlandzki. Do południowej części, stanowiącej przedpole morskie naszego kraju, zalicza się: Głębię Gdańską, Rynnę Słupską i Głębię Bornholmską. W linię brzegową polskiego … Czytaj dalej

Podobieństwa faunistyczne między stanowiskami

W ujęciu jakościowym (formuła Jaccarda, Ryc. 21) największym podobieństwem faunistycznym odznaczały się stanowiska I i III, bo aż 55%. Do nich z podobieństwem około 47% dołącza stanowisko II (Ryc. 21). Natomiast w przypadku formuły ilościowej Bray-Curtisa stanowiska I i III cechują się 64% podobieństwem, II natomiast jest do nich podobne w około 60% (Ryc. 22). … Czytaj dalej

Rozmieszczenie na stanowiskach

praca magisterska o motylach Stanowisko I Najwięcej osobników stwierdzono na stanowisku I, bo aż 938. Należały one do 38 gatunków w pięciu rodzinach (Tab. 1, Ryc. 12). Pod względem ilościowym dominowała tu rodzina Nymphalidae z ponad 50% udziałem w roku 2005 i nieco mniejszym, bo około 45% w roku poprzednim. Drugą rodziną pod względem liczby … Czytaj dalej

Opis stanowisk

Stanowisko I Położone jest na północnym krańcu miasta. Najbardziej zróżnicowane pod względem występującej roślinności. Były to nieużytki rolne przeplatające się z polami uprawnymi. Na pierwszych około 150 metrach po lewej stronie transektu znajdowało się pole z żytem, po prawej natomiast teren był ograniczony młodymi brzózkami (Betula pendula). Środkowy odcinek transektu miał charakter murawy kserotermicznej, natomiast … Czytaj dalej