Lęk i strach

W obrębie psychologii przyjęło się rozróżnianie lęku od strachu. Podział taki może wydawać się sztuczny, gdyż w praktyce przeprowadzenie ścisłej granicy między tymi stanami może okazać się trudne. Uznaje się, że strach jest zawsze przedmiotowy, a zatem boimy się czegoś lub kogoś. Natomiast lęk, nie wiążąc się z żadnym konkretnym zagrożeniem, wydaje się bardziej nieokreślony. … Czytaj dalej

Naruszenie kontraktu psychologicznego jako mediator wpływu znaczenia pracy na komponent afektywny przywiązania do organizacji

Przeprowadzona analiza mediacji mająca na celu sprawdzenie czy naruszenie kontraktu psychologicznego zapośrednicza związek między znaczeniem pracy a komponentem afektywnym przywiązania ujawniła, że znaczenie pracy wprowadzone w pierwszym kroku ma silny wpływ na komponent afektywny przywiązania (ß = ; p< ) (por. ryc. 19). Jednakże, gdy znaczenie pracy i naruszenie kontraktu psychologicznego zostały wprowadzone jednocześnie, siła … Czytaj dalej

Zmienne i ich wskaźniki

 Lp  ZMIENNE  METODA  WSKAŹNIK    1.     Przywiązanie do organizacji     Skala Przywiązania do Organizacji – 3 czynniki (Meyer i Allen, 1991); (w adaptacji Bańka, Bazińska, Wołowska, 2002)   Wskaźniki liczbowe 3 wymiarów przywiązania: 1.      przywiązanie afektywne, np. „Firma, w której pracuję ma dla mnie duże znaczenie osobiste”, „Mogę powiedzieć, że czuję się … Czytaj dalej

Indywidualne czynniki kontekstu pracy, zmienne osobowościowe i klimat psychologiczny jako wyznaczniki komponentów przywiązania do organizacji

Podsumowanie wyników Podsumowując wyniki hierarchicznej analizy regresji dla komponentu normatywnego przywiązania do organizacji stwierdzić można, że w analizach przeprowadzonych na całej próbie badanych istotnym predyktorem z grupy zmiennych traktowanych jako indywidualne czynniki kontekstu pracy jest wiek pracowników. Wiek wyznacza komponent normatywny przywiązania zarówno w grupie pracowników zatrudnionych w firmie państwowej, jak i prywatnej, jednak jego … Czytaj dalej

Psychologiczne prawidłowości rozwoju pojęć

Realizacja zadań kształcenia ogólnego we wszystkich okresach rozwoju psychicznego wymaga rozumienia znaczenia wielu pojęć różnorodnych pod względem stopnia konkretności. Stopień konkretności pojęć zależy od tego, czy mają one swoje desygnaty – odpowiedniki w otoczeniu i są one dostępne bezpośredniemu, zmysłowemu poznaniu. Są nimi np.: przedmioty, świat roślin, zwierząt, zjawiska atmosferyczne i wszystkie inne. Jeśli dostępne … Czytaj dalej

Rodzaj umowy o pracę i typ własności organizacji a postawy i zachowania związane z pracą

Typ firmy i rodzaj umowy o pracę a satysfakcja z pracy W celu sprawdzenia wpływu statusu własności firmy, rodzaju umowy o pracę i płci pracowników na ich poziom satysfakcji z pracy dla zmiennej satysfakcja z pracy obliczonej jako średnia z cząstkowych ocen różnych wymiarów pracy (por. rozdz. opis zmiennych) policzono trójczynnikową analizę wariancji w układzie: … Czytaj dalej

Predyktory komponentu trwałego przywiązania a status własności organizacji

Podsumowanie wyników Podsumowując wyniki hierarchicznej analizy regresji dla komponentu trwałości przywiązania do organizacji przeprowadzonej na całej próbie badanych pracowników można powiedzieć, że z grupy predyktorów traktowanych jako indywidualne czynniki kontekstu pracy, istotne okazały się wiek i płeć pracowników. Są to zmienne wpływające na przywiązanie trwałe zarówno w firmie państwowej, jak i prywatnej, jednakże w firmie … Czytaj dalej

Indywidualne czynniki kontekstu pracy, zmienne osobowościowe i klimat psychologiczny jako wyznaczniki komponentów przywiązania do organizacji

Opis analizy W celu sprawdzenia czy indywidualne czynniki kontekstu pracy oraz zmienne osobowościowe i klimat psychologiczny stanowią istotne predyktory trzech komponentów przywiązania do organizacji, tj. afektywnego, normatywnego i trwałego wykonano hierarchiczne analizy regresji. Analizy przeprowadzono według schematu – w pierwszej kolejności przeprowadzono analizę dla zmiennej objaśnianej – komponent afektywny przywiązania dla wszystkich badanych, a następnie … Czytaj dalej

Czynniki wpływające na orientacje społeczne

„Być albo nie być… samolubem? Czynniki wpływające na orientacje społeczne…” Metoda: Eksperyment 1 – mający na celu zbadanie wpływu usytuowania przestrzennego schematycznych rysunków twarzy oraz dystraktora fizycznego Schemat badania Jedna zmienna niezależna: sposób reprezentacji „fizycznego” dystansu pomiędzy „JA” a osobą biorącą udział w sytuacji współzależności. Warunek A’ (dystans zerowy), B’ (dystans wyrażony pustą przestrzenią), C’ … Czytaj dalej