Normalizacja tekstów w pracy dyplomowej

Normalizacja tekstu jest procesem jego przetwarzania, nadającym mu spójną formę i ułatwiając dalszą interpretację.

Tekst podstawowy w pracy dyplomowej piszemy (chyba, że wymogi określonej uczelni stanowią inaczej) zazwyczaj czcionką Times New Roman, Standardowy 12 pkt.

Odstępy między wierszami (interlinia) wynosi 1,5. W pracy należy pamiętać o marginesach. Górny i dolny margines wynosi 2,5 cm. Lewy margines 3 cm (2,5 cm margines zwykły + 0,5 cm margines na oprawę pracy). Prawy margines 2 cm.

Tekst należy wyrównać do lewej i prawej strony (wyjustować) – nie może być „poszarpany”. Każdą „nową myśl” zaczynamy od akapitu (wcięcie w tekście), który wynosi od 1 – 1,5 cm.

Słowo ROZDZIAŁ I (TYTUŁ ROZDZIAŁU) piszemy czcionką 18 pkt, pogrubioną, bez podkreśleń i kursywy. Tytuł należy wyśrodkować. Tytuły podrozdziałów piszemy czcionką 15 pkt i numerujemy je kolejno (1, 2, 3…). Tytuły i ewentualnie podpunkty piszemy czcionką 13 pkt i numerujemy je (1.1., 1.2., ewentualnie – 1.1.1., 1.1.2., ..). W obu przypadkach nie stosujemy podkreśleń.

Przypisy w pracy znajdują się na końcu każdej strony i są zapisane czcionką 10 pkt. Numeracja stron w prawym dolnym roku (ewentualnie na środku). W zależności od potrzeb, w tekście podstawowym można stosować podkreślenia, kursywę – w celu zaznaczenia określonych pojęć, klasyfikacji itp. Tytuł tabel, wykresów piszemy czcionką pogrubioną, należy pamiętać, że obowiązuje ich numeracja ciągła dla całej pracy. Pod tabelą, czy też wykresem podajemy źródło.

5/5 - (1 vote)