Streszczenie pracy magisterskiej

Trzy najistotniejsze elementy pracy dyplomowej to tytuł, cel oraz streszczenie. Często recenzent rozpoczyna zapoznanie się z pracą od tych elementów. Dobrze sformułowane streszczenie może zachęcić do dalszej lektury, a także szybko zarysować koncepcję pracy. Jego prawidłowa redakcja może znacząco wpłynąć na ocenę pracy.

Streszczenie pracy dyplomowej jest zwykle zbieżne z „zakresem pracy” i „podsumowaniem”. Przypomnijmy, że „zakres pracy” odpowiada na pytanie: Co zostało zrobione, aby osiągnąć cel?, podczas gdy „podsumowanie” rekapituluje tylko najważniejsze działania podjęte w pracy dyplomowej, odpowiadając na pytania: Co zostało zrobione w ramach określonego działania? Jak to zrobiono? Jakie były rezultaty lub wnioski z tych działań? Streszczenie powinno być więc kompilacją zakresu pracy i jej podsumowania.

Możemy podzielić streszczenia na dwa typy: logiczne i merytoryczne. Streszczenie logiczne przedstawia strukturę pracy, podział na rozdziały, liczbę cytowanych źródeł, zawartość załączników itp., oraz omawia w skrócie zawartość każdej części pracy, koncentrując się na najważniejszych elementach. Przykład takiego streszczenia może wyglądać tak:

„Tematem pracy było (…). Pracę podzielono na sześć rozdziałów, w rozdziale pierwszym opisano (…). W rozdziale drugim sformułowano cel pracy, którym było (…). Sprawozdaniem z realizacji celu są rozdziały (…) zawierające (…). Opisano w nich (…). W podsumowaniu rezultatów stwierdzono (…). Najciekawszym wnioskiem jest (…). Pracę zamyka spis cytowanych prac w którym zamieszczono 30 pozycji piśmienniczych. Do pracy dołączono dokumentację zawierającą (…).”

Streszczenie merytoryczne to skrócona prezentacja treści poszczególnych rozdziałów, miniaturowy obraz całej pracy. Treści poszczególnych rozdziałów pracy odpowiadają kolejnym zdaniom lub akapitom streszczenia. Przykład takiego streszczenia może wyglądać tak:

„Problem odporności powłok lakierowych na zarysowanie jest (…). Na tej podstawie sformułowano cel pracy, którym było (…). Na podstawie analizy literatury stwierdzono (…). W ramach pracy wykonano (…). Badania przeprowadzono na (…). Wykonano po 20 powtórzeń dla każdego przypadku (…). Uzyskano charakterystyki (…), które przedstawiono na pięciu wykresach. Analizując dane, stwierdzono, że (…). Porównano to z wynikami (…), na tej podstawie sformułowano dwa główne wnioski (…). Uzyskane dane mogą służyć do (…).

Bez względu na typ streszczenia, powinno ono zawierać informacje, które pozwolą czytelnikowi zorientować się w następujących aspektach: jaki był ogólny kontekst podejmowanej tematyki, co było celem pracy, co zostało omówione w przeglądzie literatury, jak realizowano cel pracy, jakie efekty osiągnięto i jakie najważniejsze wnioski sformułowano podczas realizacji pracy. Streszczenie nie jest recenzją pracy, więc należy unikać w nim sformułowań oceniających treść pracy. Zalecana objętość streszczenia to od połowy do jednej strony tekstu (optymalnie ok. 300 słów).

5/5 - (2 votes)