Wychowanie ekologiczne w przedszkolu

Pozycje zwarte:

 • Bieleń B.: Rozwój myślenia dzieci sześcio-siedmio letnich, Warszawa WSiP 1983
 • Bogdanowicz Z.: Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli, Warszawa PZWS 1973
 • Burner J.S.: Poza dostarczone informacje, PWN, Warszawa 1975
 • Cichy D.: Kształtowanie dla ekorozwoju (W) Edukacja ekologiczna i zdrowotna dla dzieci i młodzieży. Materiały z ogólnopolskiego Seminarium Naukowego, Ameliówka k/Kielc, Warszawa 1994
 • Chrzanowska D.: Kontakt dziecka z przyrodą, Warszawa WSiP 1974
 • Cockowski Z.: O teorii poznania i poznawania, Warszawa 1968
 • Denek K.: Poznawczo wychowawcze aspekty działalności krajoznawczo-turystycznej we współczesnej szkole, Koszalin 1981
 • Denek K.: Wycieczki we współczesnej szkole, Poznań 1997
 • Dutkiewicz T., Świątczak J.: Indywidualne i zbiorowe działania dla redukcji zagrożenia ekologicznego. Promocja zdrowia, Warszawa 1994
 • Dudzińska I.: Metodyka wychowania w przedszkolu cz.1, WSiP, Warszawa 1976
 • Elbanowska S.: Przyroda nieożywiona w wychowaniu przedszkolnym, Warszawa WSiP 1983
 • Frątczakowie E.J.: Edukacja ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym, Bydgoszcz 1996
 • Frątczakowie E.J.: Ogród przedszkolny. Warszawa WSiP 1977
 • Frątczakowie E.J.: Kącik przyrody w wychowaniu przedszkolnym. Warszawa WSiP 1979
 • Frątczakowie E.J.: Edukacja zdrowotna dzieci przedszkolnych. Toruń 1996
 • Frątczakowie E.J.: Ochrona i kształtowanie środowiska w edukacji dzieci przedszkolnych, Warszawa ZG LOP 1987
 • Galloway Ch.: Psychologia uczenia się i nauczania, Warszawa 1988
 • Gutowska H. Lelonek M. Wróbel T.: Środowisko społeczno – przyrodnicze w klasie 1-3, Przewodnik metodyczny dla klas I, WSiP, Warszawa 1978
 • Gutowska H.: Środowisko społeczno-przyrodnicze w klasie 1-3, Książka przedmiotowo – metodyczna, WSiP, Warszawa 1982
 • Hilgard E.: Wprowadzenie do psychologii, PWN, Warszawa 1968
 • Hurlock E.B.: Rozwój dziecka, PWN, Warszawa 1960
 • Jakowicka M.: Bogacenie doświadczeń uczniów klas początkowych w kontaktach ze środowiskiem, Warszawa 1982
 • Janik E. (tłum.): Przyroda przeżywana i obserwowana z dziećmi przedszkolnymi, Warszawa WSiP 1980
 • Jurkowski A.: Ortogeneza mowy i myślenia, WSiP, Warszawa 1975
 • Kamiński A.: Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej, (W) Metodologia pedagogiki społecznej, Praca zbiorowa pod kierunkiem naukowym R. Wroczyńskiego, T. Pilcha, Wrocław, W-wa, Kraków, Gdańsk 1974
 • Kielar – Turska M.: Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. Warszawa 1992
 • Kmita J.: Wykłady z logiki i metodyki nauk, Warszawa 1976
 • Korczak E.: Edukacja młodego pokolenia do odpowiedzialnego działania w środowisku oraz na rzecz ochrony środowiska. (W) Problemy środowiska i jego ochrony. Część I, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, Uniwersytet Śląski, Katowice 1993
 • Krawczyk M.: Wycieczki ich organizacja i znaczenie, Nasza Księgarnia 1948
 • Kotarbiński T.: Elementy teorii poznania, logiki i metodologii nauk, Warszawa 1961
 • Kotarbiński T.: O pojęciu metody, (W) Wybór pism, I. PWN, Warszawa 1957
 • Kutyłowska G.: Ekologia w przedszkolu, Didasko
 • Kwiatowska M., Topińska Z.: Pedagogika przedszkolna. Warszawa 1978
 • Lelonek M.: Kształtowanie pojęć z przyrody nieożywionej w nauczaniu początkowym, WSiP, Warszawa 1984
 • Lipina S.T.: Kształtowanie pojęć dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1984
 • Łobocki M.: Metody badań pedagogicznych, PWN, Warszawa 1984
 • Łojewska B, Polak D.: Pobaw się z nami 6-latkami, Koba, Kraków 2000
 • Łojewska B.: W świecie przedszkolaka, Program wychowania przedszkolnego, Koba, Kraków 2001
 • Łupina A.M.: Ekologia czy pesymizm końca XX wieku? Epoka, Warszawa 1992
 • Niemierko B.: ABC testów szkolnych, WSiP Warszawa 1975
 • Nowak S.: Metodologia badań socjologicznych, 1970
 • Okoń W.: Słownik Pedagogiczny, Warszawa 1981
 • Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych, Żak, Warszawa 1995
 • Pieter Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław-Warszawa 1967
 • Przetacznik – Gierowska M.: Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, Warszawa 1972
 • Schwartrz L.: Na ratunek ziemi, Wrocław 1993
 • Skiner Ch. E.: Psychologia wychowawcza, Warszawa 1971
 • Skorny Z.B.: Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, 1984
 • Suchodolski B.: (red) Pedagogika, PWN, Warszawa 1980
 • Studzińska M.: Dzieci przedszkolne poznają przyrodę ożywioną, Warszawa 1989
 • Studzińska M.: Zagadnienia ekologii już w przedszkolu, Wychowanie przedszkolne 1992,
 • Smirnow A.: Psychologia, Warszawa 1996
 • Szewczuk W.: Psychologia-zarys podręcznikowy, Warszawa 1979
 • Szymczak S. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1988
 • Umiński T.: Środowisko. Przyroda, Podręcznik dla szkół średnich, WSiP, Warszawa 1995
 • Wygotski S.L.: Myślenie i mowa, Warszawa 1989
 • Wygotski S.L.: Eksperymentalne badania rozwoju pojęć, Warszawa PWN 1971
 • Zaborowski Z.: Wstęp do metodologii badań, Ossolineum, Warszawa 1973
 • Zaczyński W.: Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1995
 • Zaczyński W.: Praca badawcza nauczyciela, PZWS, Warszawa 1968
 • Żebrowska M.: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa 1977
 • Żuchelkowski K.: Kolekcje przyrodnicze edukacji ekologicznej dzieci przedszkolnych, Bydgoszcz 1997

Artykuły:

 • Funkcje i zadania przedszkola w świetle problemów ekologicznych Bliżej przedszkola. Wychowanie i edukacja 2002 Nr 5,6,7
 • Bies B.: Tu jest moje miejsce i tu ma być mój dom. Inicjatywy pro-ekologiczne na poziomie przedszkola, Bliżej przedszkola. Wychowanie i edukacja 2003 Nr 11
 • Bochno E.: Czym skorupka za młodu … . Wpływ środowiska przyrodniczego na rozwój dziecka. Wychowanie w przedszkolu 2001 Nr 5
 • Broda S.: Bliżej przyrody. Wychowanie w przedszkolu 2001 Nr 3
 • Czarnolewska J.: Chrońmy ogrody. Wychowanie w przedszkolu 2002 Nr 5
 • Dobosz E.: Ten piękny, tajemniczy świat. Wychowanie w przedszkolu 2001 Nr 2
 • Dobosz M., Szymańska I.: Mali przyjaciele ptaków. Wychowanie w przedszkolu 2001 Nr 4
 • Grodzieńska – Juszczak M.: Świadomość ekologiczna dzieci. Wychowanie w przedszkolu 2002 Nr 4
 • Holboj I.: Raciechowickie eko-przedszkole, Bliżej przedszkola. Wychowanie i edukacja 2003 Nr 7-8
 • Łęgowska B., Radomska M., Słopień I.: Lepiej poznać, lepiej chronić. Wychowanie w przedszkolu 2002 Nr 9
 • Kielar M.: Rozwój mowy i myślenia dzieci w wieku przedszkolnym w kontakcie z przyrodą. Wychowanie w przedszkolu 1981, Nr 2
 • Kłobuchowa A.: Wycieczka do leśnej krainy, Wychowanie w przedszkolu 2001, Nr 2
 • Kowalik P.: Edukacja ekologiczna, Wychowanie w przedszkolu 1996, Nr 8
 • Krawczyk B. , Sysło A.: Co mały ekolog wiedzieć powinien. Bliżej przedszkola. Wychowanie i edukacja 2003 Nr 10
 • Kwiatkowska G.: Chcieliśmy wiosnę zobaczyć, chcieliśmy wiosnę usłyszeć. Wychowanie w przedszkolu 2001 Nr 3
 • Machaj M.: Ścieżki przyrodnicze w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Bliżej przedszkola. Wychowanie i edukacja 2003 Nr 7-8
 • Małecka B.: Przyroda źródłem wiedzy. Wychowanie w przedszkolu 2003 Nr 9
 • Matrejek D., Sądek D.: Pory roku wędrują po świecie. Bliżej przedszkola. Wychowanie i edukacja 2003 Nr 7-8
 • Nowak M.: Inspirująca rola literatury dziecięcej w poznawaniu przez dzieci świata przyrody. Bliżej przedszkola. Wychowanie i edukacja 2003 Nr 7-8
 • Nowicka K., Podżorska G.: Las to płuca świata. Wychowanie w przedszkolu 2002 Nr 9
 • Prus-Wiśniewska H.: Co słychać u przedszkolaków, Wychowanie w przedszkolu 2002, Nr 4
 • Podsiadło J.: Jesienny festyn na leśnej polanie. Bliżej przedszkola. Wychowanie i edukacja 2003 Nr 7-8
 • Scarfe W.: O potrzebie kierowania aktywnością dziecka. Wychowanie w przedszkolu 1974, Nr 4
 • Stawiński W.: Kształtowanie pojęć i przyswajanie terminów w nauczaniu biologii. Biologia w szkole 1972 Nr 2
 • Stawińska – Targosz L.: Weźmy liście do ręki. Wychowanie w przedszkolu 2003 Nr 9
 • Śliżewska D.: Leśne spacery. Wychowanie w przedszkolu 2002 nr 8
 • Tartos T.: tajemnice życia ukrytego w ziemi. Wychowanie w przedszkolu 2003 Nr 3
 • Tekieli J.: Liście – listy od złotej jesieni. Bliżej przedszkola. Wychowanie i edukacja 2003 Nr 10
 • Wojtyś M.: Jaki piękny jest ten świat. Bliżej przedszkola. Wychowanie i edukacja 2003 Nr 11
 • Woźniak A.: Dobre rady na odpady. Wychowanie w przedszkolu 2002 Nr 4
 • Żugaj M.: Z ekologią na ty, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krakowie

Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę w warunkach zmiany kontraktu psychologicznego

Ainsworth, M.D.S. (1989). Attachments beyond infancy. American Psychologist, 44, 4, 709-716

Allen, N. J., Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance, and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18.

Allen, N. J., Meyer, J. P. (1996). Affective, continuance, and normative commitment to the organization: An examination of construct validity. Journal of Vocational Behavior, 49, 252-276.

Allport, G. (1943). The ego in contemporary psychology. Psychological Review, 60, 757-760.

Angle, H.L., Perry, J.L. (1981). An empirical assessment of organizational commitment and organizational effectiveness. Administrative Science Quarterly, 27, 1-14.

Armstrong M. (2004). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków, Oficyna Ekonomiczna

Arnett, J.J. (2000). Emerging adulthood. A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55, 469–480.

Bal, P. M., De Lange, A. H., Jansen, P. G. W., Van Der Velde, M. E. G. (2008). Psychological contract breach and job attitudes: A meta-analysis of age as a moderator. Journal of Organizational Behavior, 172, 143-158.

Bańka, A. (1996). Psychopatologia pracy. Poznań: Gemini.

Bańka, A. (2000). Psychologia organizacji. W: Strelau, J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (t.3, s.321-350). Gdańsk: GWP.

Bańka, A., Bazińska, R., Wołowska, A. (2002). Polska wersja Meyera i Allen Skali Przywiązania do Organizacji. Czasopismo psychologiczne,8, 1,65-74.

Bańka, A., Łącała, Z., Noworol, C., Ratajczak, Z. (2002a). Zarządzanie uczelnią: Efektywność i satysfakcja w pracy administracyjnej. Kraków: Pracownia Psychometrii i Analiz Jakości Nauczania Uniwersytet Jagielloński.

Bańka, A. (2005). Proaktywność. Podstawy teoretyczne, konstrukcja i analiza czynnikowa Skali Proaktywności w Karierze. Poznań – Warszawa: Instytut Rozwoju Kariery.

Bańka, A. (2005a). Jakość życia a jakość rozwoju: Społeczny kontekst płci, aktywności i rodziny. (W:) Bańka, A (red.) Psychologia jakości życia. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 7-32.

Bańka, A. (2006c). Wschodząca dorosłość: Osobowość i cele personalne w procesie tranzycji do dorosłości. Poznań: Print-B (w druku).

Bańka, A. (2006d). Rozwój jednostki w okresie wczesnej dorosłości jako problem integralności osobowej i społecznej. W: Popielski K (red),. Lublin: KUL (w druku).

Bańka A. (2006)a. Psychologiczne doradztwo karier. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura

Bańka, A., Wołowska, A. (2006). Zmiana rzeczywistości organizacyjnej a postawy wobec pracy: Analiza typów przywiązania i zaangażowania w pracę. W: Biela, A. Rożnowski, B., Bańka, A. (red.), Praca i organizacja w procesie zmian. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.

Bańka A. (2006). Kapitał kariery – uwarunkowania, rozwój i adaptacja do zmian organizacyjnych oraz strukturalnych rynku pracy. W: Ratajczak Z., Bańka A., Turska E. Współczesna psychologia pracy i organizacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Bańka, A., Wołowska, A. (2007). Geneza i rozwój pojęcia przywiązania w koncepcjach funkcjonalności-dysfunkcjonalności przystosowania do środowiska oraz organizacji. W: M. Strykowska (red.), Funkcjonalne i dysfunkcjonalne zjawiska organizacyjne. Poznań Wydawnictwo Naukowe UAM

Bańka, A. (2007a). Globalizacja pracy i kariery a procesy identyfikacji indywidualnej i społecznej. W: M. Górnik-Durose, B. Kożusznik (red.). Psychologia pracy i organizacji w okresie zmian systemowych. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego.

Baron, R. M., Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.

Bartholomew, K., Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61, s. 226-244

Becker, H.S. (1960). Notes on the concept of commitment. American Journal of Sociology, 66,32-42.

Biela, A. (2002). Psychologia a transformacja gospodarcza w Polsce. Kolokwia Psychologiczne, t. 10. Warszawa: Instytut Psychologii PAN.

Blau, G., Boal, K. (1989). Using job involvement and organizational commitment    interactively to predict turnover. Journal of Management, 15, 1, 115-127.

Blau, G., Boal, K. (1987). Conceptualizing how job involvement and organizational commitment affect turnover and absenteeism. Academy of Management Review, 12, 2, 288-300.

Blau, G. (1985). A multiple study investigation of the dimensinability of job involvement. Journal of Vocational Behavior, 27, 19-36.

Blau, P.M. (1964). Exchange and power in social life. New York: Wiley

Bowlby, J. (1988). A secure base: Parent-child attachment and healthy human development. New York: asic Books

Brewster, C., Hegewisch, A., Lockhart, L., Marne, L. (1993). Issues in people management: Flexible working patterns in Europe. London: Institute of Personnel Management, 6.

Brown, S. P., Leigh, T. W. (1996). A new look at psychological climate and its relationship to job involvement, effort, and performance. Journal of Applied Psychology, 81,4, 358-368.

Breakwell, G.M. (1986). Coping with threatened identities. London: Methuen

Breakwell, G.M. (1992). Processes of self-evaluation: efficacy and estrangement. In: G.M. Breakwell (Ed.), Social psychology of identity and the self-concept. Surrey: Surrey University Press.

Breakwell, G.M. (1993). Integrating paradigms, methological implications. In: G.M. Breakwell, D. Canter (Eds.), Empirical approaches to social representations. Oxford: Clarendon Press.

Brennan, Shaver (1995) – sprawdzić

Brooke, P.P., Russell, D.W., Price, J.L. (1988). Discriminant validation of measures of job satisfaction, job involvement and organizational commitment. Journal of Applied Psychology, 73, 139-145.

Brown, B.B., Perkins, D.D. (1992). Disruption in place attachment. W: S.M. Low, I. Altman (red.) Place attachment (279-304). New York: Plenum Press.

Brown, S.P. (1996). A meta – analysis and review of organizational research on job involvement. Psychological Bulletin, 120, 2, 235-255.

Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. W: J. Brzeziński (red.), Wykłady z psychologii (t. 3). Warszawa. Wydawnictwo Naukowe „Scholar”

CBOS, (2002). Ocena sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenie utratą pracy. www.cbos.com.pl

Cialdini, R. (1996). Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GWP.

Cohen, A., (1996). On the discriminant validity of the Meyer and Allen measure of organizational commitment: How does it fit with the work commitment construct? Educational and Psychological Measurement, 56, 3, 494-503.

Collins, N., Read, S.J. (1990). Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples. Journal of Personality and Social Psychology, 58, s. 644-663

Conway, N., Briner, R.B.(2002). Full-Time versus Part-Time Employees: Understanding the Links between Work Status, the Psychological Contract, and Attitudes. Journal of Vocational Behavior 61, 279–301

Cropanzano, R., Mitchell, M. S. (2005). Social exchange theory: An interdisciplinary review. Journal of Management, 31, 874-900.

Dienesch, R.M., Liden, R.C. (1986). Leader-member exchange model of leadership: A critique and further development. Academy of Management Review, 11, 618-634.

Dobrowolska M. (2007). Alternatywne formy zatrudnienia. W: Górnik-Durose, M., Kożusznik, B. (red.). Perspektywy psychologii pracy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Dubin, R.J. (1966). Industrial workers’ worlds: A study of the central life interests of industrial workers. Social Problems, 3, 131-142.

Elloy, D.F., Everett, J.E., Flynn, W.R. (1995). Multidimensional mapping of the correlates of job involvement.

Elloy, D.F., Terpening, W.D. (1991). An empirical distinction between job involvement and work involvement: Some additional Evidence. Canadian Journal of Behavioural Science, 465-478.

Frank, E., Brandstatter, V. (2002). Approach versus avoidance: different types of commitment in intimate relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 2, 208-221.

Gacovic, A., Tetric, L. E. (2003 ). Psychological contract breach as a source of strain for employees. Journal of Business and Psychology, 18, 2, 235-246.

Gouldner, A. W. (1960). The norm of reciprocity: A preliminary statement. American Sociological Review, 25, 161-178.

Guest D.E. (2004). The psychology of the employment relationship: An analysis based on the psychological contract. Applied Psychology: An International Review, 53, 4, 541-555

Gurin, G., Veroff, J., Feld, S. (1960). Americans view their mental health, New York: Basic Books.

Guzo, R. A., Noonan, K. A., Elron, E. (1994). Expatriate managers and the psychological contract. Journal of Applied Psychology, 79, 617-626.

Hackman, J.R., Lawler, E.E.,III. (1971). Employee reactions to job characteristics. Journal of Applied Psychology, 55, 259-286.

Hackman, J.R., Oldham, G.R. (1980). Work redesign. Reading, MA: Addison-Wesley.

Hart, J., Shaver, P.R., Goldenberg, J. L. (2005). Attachment, self-esteem, and terror management: Evidence for a tripartite security system. Journal of Personality and Social Psychology, 88, 6,  s. 999-1013

Hazan, C., Shaver P.R. (1990). Love and work: An attachment-theoretical perspective. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 2, s. 270-280

Hazan, C., Shaver P.R. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52, s. 511-524

Hill, J. (1996). At home in the world. Journal of Analytical Psychology, 41, s. 575-598

Higgins, E.T., Roney, C.J.R., Crowe, E., Hymes, C. (1994). Ideal vs. ought predilections for approach and avoidance: Distinct self-regulatory systems. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 276-286.

Howard, J. L., Frink, D. D. (1996). The effects of organizational restructure on employee satisfaction. Group & Organization management, 21, 278-303.

Huselid, M.A., Day, N.E. (1991). Organizational commitment, job involvement, and turnover: a substantive and methodological analysis. Journal of Applied Psychology, 76, 3, 380-391.

James, L. A., James, L.R. (1989). Integrating work environment perceptions: Explorations into the measurement of meaning. Journal of Applied Psychology, 74, 739-751.

Jaros, S.T., Jermier, J.M., Koehler, J.W., Sincich, T. (1993). Effects of continuance, affective,  and moral commitment of the withdrawal process: An evaluation of eight structural equation models. Academy of Management Journal, 36, 951-995.

Kahn, W.A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal, 33, 692-724.

Kanungo, R.N. (1979). The concept of alienation and involvement revisited. Psychological Biulletin, 86, 119-138.

Kanungo, R.N. (1981). Work alienation and involvement: Problems and prospects. International Review of Applied Psychology, 30, 1-15.

Kanungo, R.N. (1982a). Measurement of job and work involvement. Journal of Applied Psychology, 67, 3, 341-349.

Kanungo, R.N. (1982b). Work alienation: An integrative approach. New York: Praeger.

Kelloway E.K., Gottlieb B.H., Barham L. (1999). The source, nature, and direction of work and family conflict: a longitudinal investigation. Journal of Occupational Health Psychology, 4,4, 337-346.

Kempny, M., Szmatka, J. (1992). Współczesne teorie wymiany społecznej. Warszawa: PWN.

Kopelman, R. E., Greenhaus, J. H.,& Connolly, T. F.  (1983).  A model of work, family, and interrole conflict: A construct validation study.  Organizational Behavior and Human Performance, 32, 198-215.

Kozek, W.(1995). Praca w Polsce. Miedzy etosem a anomią. W:. Kosmicki K., Janik W., (red.), Socjologia gospodarki, Poznań: Akademia Rolnicza, Katedra Nauk Społecznych.

Kożusznik, B. (2002). Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa: PWE.

Kożusznik, B. (2005). Wpływ społeczny w organizacji. Warszawa: PWE.

Kryńska, E.(2001). Elastyczność zatrudnienia w Polsce i w Unii Europejskiej. Gospodarka Narodowa, 1-2, 74-95

Kukulak – Dolata, I. (2000). Mobilność międzyzakładowa. W: E. Kryńska (red.). Mobilność zasobów pracy. Analiza i sposoby stymulacji, IpiSS, Warszawa

Lawler, E.E.,III. Hall, D.T. (1970). Relationship of job characteristics to job involvement, satisfaction, and intrinsic motivation. Journal of Applied Psychology, 54, 305-312.

Lawler, E.E.,III. (1986). High-involvement management: Participative strategies for improving organizational performance. San Francisco: Jossey-Bass.

Lester S.W., Turnley W.H., Bloodgood J.M. Bolino. M. (2002). Not eyeing eye to eye: Differences in supervisors and subordinate perceptions of an attributions for psychological contract. Journal of Organizational Psychology, 23, 39-56

Lewicka, M. (2002). Daj czy wypracuj? Sześcienny model aktywności. W: Lewicka M., Grzelak J., (red.), Jednostka i społeczeństwo. Gdańsk: GWP.

Lee, T. W., Mitchell, T. R. (1994). An alternative approach: The unfolding model of voluntary employee turnover. Academy of Management Review, 19, 51-89.

Locke, E.A. (1969). What is job satisfaction? Organizational Behavior and Human Performance, 4, 309-336.

Lodahl, T.M., Kejner, M. (1965). The definition and measurement of job involvement. Journal of Applied Psychology, 49, 24-33.

Low, S.M., Altman, I. (1992). Place attachment. A conceptual inquiry. New York: Plenum Press.

Machol-Zajda, L. (2008). Rozwiązania ułatwiające godzenie pracy z życiem pozazawodowym – elastyczne formy pracy przyjazne rodzinie. (w:) C. Sadowska-Snarska (red.) Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej.

Magazine, S.L., Williams, L.J., Williams, M.L., (1996). A confirmatory factor analysis examination of reverse coding effects in Meyer and Allen’s affective and continuance commitment scales. Educational and Psychological Measurement, 56,2, 241-250.

Makin, P., Cooper, C., Cox, C. (2000). Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy. Warszawa: PWN.

Marody, M.,  Giza-Poleszuk, A. (2004). Przemiany więzi społecznych. Warszawa, Scholar

Maslach, C., Schaufeli, W. B., Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397-422.

Mathieu, J.E., Zajac, D. (1990). A review and meta-analysis of the antecedents, correlates, and consequences of organizational commitment. Psychological Bulletin, 108,  171-194.

Mayer, R.C., Schoorman, F.D. (1992). Predicting participation and production outcomes through a two-dimensional model of organizational commitment. Academy of Management Journal, 35, 671-684.

Merton, R. K. (1982). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: PWN

Meyer, J.P., Allen, N.J. (1984). Testing the „side-best theory“ of organizational commitment: Some methodological considerations. Journal of Applied Psychology, 69, 372-378.

Meyer, J.P., Allen, N.J., Gellatly, I.R. (1990). Affective and continuance commitment to the organization: Evaluation of measures and analysis of concurrent and time-lagged relations. Journal of Applied Psychology, 75, 710-720.

Meyer, J.P., Allen, N.J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1, 61-89.

Meyer, J.P., Allen, N.J., Smith, C.A. (1993). Commitment to organizations and occupations: Extension and test of three-component conceptualization. Journal of Applied Psychology, 78, 538-551.

Meyer, J.P., Allen, N.J. (1997). Commitment in the workplace. Theory, research, and application. Thousand Oaks, CA: Sage.

Meyer, J.P., Allen, N.J., Topolnytsky, L. (1998). Commitment in a changing world of work. Canadian Psychology, 39,1-2, 83-93.

Meyer, J.P., Herscovitch, L. (2001). Commitment in the workplace. Toward a general model. Human Resource Management Review, 11, 299-326.

Meyer, J. P., Stanley, D. J., Herscovitch, L., & Topolnytsky, L. (2002). Affective, continuance and normative commitment to the organization: A meta-analysis of antecedents, correlates, and consequences. Journal of Vocational Behavior, 1, 20–52.

Meyer, J. P., Becker, T. E., & Vandenberghe, C. (2004). Employee commitment and motivation: A conceptual analysis and integrative model. Journal of Applied Psychology, 89, 991–1007.

Morrison, E.W., Robinson, S.L. (1997). When employees feel betrayed: A model of how psychological contract violation develops. Academy of Management Review, 22, 226-256.

Morrow, P. (1983). Concept of redundancy in organizational research: The case of work commitment. Academy of  Management Review, 8, 486-500.

Mowday, R.T., Porter, L.W., Steers, R. (1982). Organizational linkages: The psychology of commitment, absenteeism, and turnover. San Diego, CA: Academic Press.

Netemeyer, R.G., Boles J.S., McMurrian R. (1996). Development and validation of Work-Family Conflict and Family-Work Conflict Scales. Journal of Applied Psychology, 81,4, 400-410.

O’Reilly, C.A., Chatman, J. (1986). Organizational commitment and psychological attachment: The effects of compliance, identification, and internalization on prosocial behavior. Journal of Applied Psychology, 71, 492-499.

Ouchi, W.G. (1980). Markets, bureaucracies, and clans. Administrative Science Quartely, 25, 129-141.

Paullay, I.M., Alliger, G.M., Stone-Romero, E.F. (1994). Construct validation of two instruments designed to measure job involvement and work centrality. Journal of Applied Psychology, 79, 2, 224-228.

Penley, L.E., Gould, S. (1988). Etzioni’s model of organizational involvement: A perspective for understanding commitment to organizations.  Journal of Organizational Behavior, 9, 43-59.

Pervin, L.A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk: GWP

Pietromonaco, P.R., Barrett L.F. (2000). Attachment theory as an organizing framework: A view from different levels of analysis. Review of General Psychology, 4, 2, s.107-110

Porter, L.W., Steers, R.M., Mowday, R.T., Boulian, P.V. (1974). Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. Journal of Applied Psychology,  59,603-609.

Preacher, K. J., Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator model. Behavior Research Methods, 40, 879-891.

Preacher, K. J., Hayes, A. F. (2004). SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediator model. Behavior Research Methods, Instruments, and Computers, 36, 717-731.

Probst, T.M. (2000). Wedded to the job: Moderating effects of job involvement on the consequences of job insecurity. Journal of Occupational Health Psychology, 5, 1, 63-73.

Rabinowitz, S., Hall, D.T. (1977). Organizational research on job involvement. Psychological Biulletin, 84, 265-288.

Ratajczak Z. (2006). Psychologiczne aspekty funkcjonowania współczesnych organizacji. W: Ratajczak Z., Bańka A., Turska E. Współczesna psychologia pracy i organizacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Ratajczak, Z. (2007). Psychologia pracy i organizacji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe: PWN

Retowski, S., Bogdanowicz, A., Dolata, J., Kaźmierczak, M. (2003). Przywiązanie organizacyjne i percepcja sprawiedliwości organizacyjnej jako predyktory zachowań etosowych w organizacji. W: S. Witkowski (red.), Sukces w zarządzaniu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Riketta, M., Dick, R.V. (2005). Foci of attachment in organizations: A meta-analytic comparison of the strength and correlates of workgroup versus organizational identification and commitment. Journal of Vocational Behavior, 67, 490–510.

Robinson, S.L., Rousseau, D.M. (1994). Violating the psychological contract: Not the exception but the norm. Journal of Organizational Behavior, 15, 245-259.

Robinson, S.L., Morrison, E. (1995). Psychological contract and OCB: The effect of unfulfilled obligations on civic virtue behavior. Journal of Organizational Behavior, 16, 289-298.

Rosenberg, M. (1986). Conceiving the Self. Krieger: Malabar, FL.

Rousseau, D.M. (1990). New hire perceptions of their own and their employer’s obligations: A study of psychological contracts. Journal of Organizational Behavior, 11, 389-400.

Rousseau, D.M. (1995). Psychological contracts in organizations. Thousand Oaks, CA: Sage.

Rousseau, D.M., Tijoriwala, S.A. (1999). What’s a good reason to change? Motivated reasoning and social accounts in promoting organizational change. Journal of Applied Psychology, 84,4, 514-528.

Salancik, G.R., Pfeffer, J. (1978). A social information processing approach to job attitudes and task design. Administrative Science Quarterly, 23, 224-253.

Saleh, S.D., Hosek, J. (1976). Job involvement: Concepts and measurements. Academy of Management Journal, 19, 213-224.

Schulz, D. P., Schulz, S. E. (2002). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Shaw, J. B., Fields, M. W., Thacker, J. W., Fisher, C. D. (1993). The availability of personal and external coping resources: Their impact on job stress and employee attitudes during organizational restructuring. Work & Stress, 7, 229-246.

Shore, L.M., Wayne, S.J. (1993). Commitment and employee behavior: Comparison of affective and continuance commitment with perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 78, 774-780.

Shore, L. M., Barksdale, K. (1998). Examining degree of balance and level of obligation in the employment relationship: A social exchange approach. Journal of Organizational Behavior, 19, 731-744.

Shore, T.H., Thornton, G.C., Shore, L.M. (1990). Distinctiveness of three work attitudes: Job involvement, organization commitment, and career saliences. Psychological Reports, 67, 851-858.

Simpson, J.A. (1990). The influence of attachment styles on romantic relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 59, s. 971-980

Strykowska, M. (1992). Psychologiczne mechanizmy zawodowego funkcjonowania kobiet. Seria Psychologia i Pedagogika, 94, Poznań: Wyd. Naukowe UAM

Strykowska, M. (2002). Zawód – praca – kariera. Dynamika zmian w funkcjonowaniu współczesnych organizacji. W: M. Strykowska (red.), Współczesne organizacje: wyzwania i zagrożenia. Perspektywa psychologiczna. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora

Strykowska, M. (2003). Adaptacja do przeobrażeń rynku pracy. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zeszyt 360, 3-12.

Sutton, R. I. (1990). Organizational decline process: A social psychological perspective. Research in Organizational Behavior, 12, 205-253.

Sztompka, P. (2004). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak

Sztompka, P., Kuci, M.(2006). Socjologia. Lektury. Kraków: Wydawnictwo Znak

Taylor, S., Brown, J. (1998). Illusion and well-being. A social psychological perspective on mental health. Psychological Bulletin, 103, 193-210.

Tekleab, A. G., Takeuchi, R., Taylor, M. S. (2005). Extending the chain of relationships among organizational justice, social exchange, and employee reactions: The role of contract violations. Academy of Management Journal, 48, 146-157.

Thompson, R.A. (1999). Early attachment and later development. W: J. Cassidy, P. Shaver (red.), Handbook of attachment. Theory, research, and clinical applications (s. 265-286).

Thoresen, C.J., Kaplan, S.A., Barsky, A.P., Warren, C.R., de Chermont, K. (2003). The affective underpinnings of job perceptions and attitudes: A meta-analytic review and integration. Psychological Biulletin, 129, 914-945.

Turnley, W. H., Feldman, D. C. (1999). Psychological contract violations during organizational restructuring. Human Resource Management, 37, 71-83.

New York: The Guilford Press.

Turska E. (2006). Jednostka w sytuacji zmian organizacyjnych. W: Ratajczak Z., Bańka A., Turska E. Współczesna psychologia pracy i organizacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Wachowiak, J. (2007). Funkcjonowanie pracowników w sytuacji wymuszonego związania z pracą. W: M. Strykowska (red.) Funkcjonalne i dysfunkcjonalne zjawiska organizacyjne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

Weber, M. (1930). The Protestant ethic and the spirit of capitalism. Winchester, MA: Allen & Unwin.

Wiener,Y.,Vardi, Y. (1980). Relationships between job, organization and work outcomes. An integrative approach. Organizational Behavior and Human Performance, 26, 81-96.

Chambel, M. J., Castanheira, F. (2006). Different temporary work status, different behaviors in organization. Journal of Business and Psychology, 20, 3, 351-367.

Moorman, R. H., Harland, L. K. (2002). Temporary employees as good citizens: Factors influencing their OCB performance. Journal of Applied Social Psychology, 17, 171-187.

Lawler, E. E. (1993). The ultimate advantage. San Francisco: Jossey-Bass.

Zainteresowania i zamiłowania dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych

Akty prawne.

 1. U. Nr 95, poz. 329, z 1996r.
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo- wychowawczych (Dz. U. 2007r. nr 201 poz. 1455)

Książki.

 1. Baley, Zarys psychologii w związku z rozwojem psychiki dziecka, Wrocław 1946.
 2. Borowski, D. Wysocki, Placówki opiekuńczo- wychowawcze, Płock 2001.
 3. Brągiel, Metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej. Wybrane zagadnienia do ćwiczeń. Opole 1984.
 4. Chermet- Carroy, Zrozum rysunki dziecka czyli jak interpretować rysunki małych dzieci, Łódź 2005.
 5. Claparede, Psychologia dziecka i pedagogika eksperymentalna, Warszawa 1918.
 6. Dąbrowski: Pedagogika opiekuńcza w zarysie. Cz. 2. Olsztyn 1997.
 7. Fleck-Bangert, O czym mówią rysunki dzieci: dostrzeganie i rozumienie zawartych w nich znaków: poradniki dla rodziców i pedagogów, Kielce 2001
 8. E. Głowacka, Rysunek jako jedna z metod projekcyjnych, „Plastyka i Wychowanie” 1998, nr 59.
 9. Gurycka, Rozwój i kształtowanie zainteresowań, Warszawa 1978.
 10. Jakubowski: Podstawowe pojęcia, główne zadania i zasady pedagogiki opiekuńczej. „Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze” 1980, nr 9 .
 11. Anna Kalbarczyk, Najważniejsze łata czyli jak rozumieć rysunki małych dzieci, Kraków

2009.

 1. Kupiesiewicz, Myśliciele o wychowaniu , Warszawa 2000,12.
 2. Lewawicki, Aspiracje dzieci i młodzieży, Warszawa 1987.
 3. O. Lilienfeld, Status naukowy technik projekcyjnych, Kraków 2002.
 4. Lutyński, Metody badań społecznych: wybrane zagadnienia, Łódź 1994.
 5. Laguna, B. Lachowska, Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych, Lublin 2003.
 6. Nowak, Metodologia badań społecznych,, Warszawa 1985.
 7. Nowicki T., Zarys psychologii, PZWS 1966.
 8. G.D. Oster, P. Goud, Rysunek w psychoterapii, Gdańsk 1999.
 9. Popek, Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży ,Warszawa 1978.
 10. Radlińska, Oświata dorosłych, Warszawa 1947.
 11. Skubacz, M. Muller, J. Fąfrowicz, A. Tokarek, Rola pasji i zainteresowań w rozwoju osobowości dzieci i młodzieży, Opole 2006
 12. Słoni ewska, Psychologiczna analiza zainteresowań, Poznań 1959.
 13. Super, Psychologia zainteresowań, Warszawa 1972.
 14. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970.

Inne materiały:

 1. Ankieta skłonnościowa wg Lipszycowej.
 2. Strona internetowa kolo.org.pl/index.php?s=11
 3. Regulamin Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”.

Społeczny wymiar Tańca Duchów

 1. Andrist R. K., The long death. The last days of the plains Indian, New York 1965. Brown D., Pochowaj me serce w Wounded Knee, Warszawa 1981.
 2. Brown D., The Ghost Dance and the Battle of Wounded Knee, w: The American Indians: Past and Present, Massachusets 1971.
 3. Frake Ch. O., Uwagi o stawianiu pytań w etnografii, w: Amerykańska antropologia kognitywna, red. M. Buchowski, Warszawa 1993.
 4. Gąssowski J., Indianie Ameryki Północnej od początków po wiek XIX, Warszawa 1996.
 5. Indianie Stanów Zjednoczonych. Antologia tekstów źródłowych, red. E. Nowicka i I. Rusinowa, Warszawa 1991.
 6. Kowalska J., Elementarne składniki kulturowych koncepcji rzeczywistości w symbolice ruchu tanecznego, w: „Etnografia Polska” 1986, t. 30, z. 1-2.
 7. Kowalska J., Koło bogów. Ruch i taniec w mitach i obrzędach, Warszawa 1995. Kowalska J., Taniec drzewa życia. Uniwersalia kulturowe w tańcu, Warszawa 1991.
 8. Lange R., Taniec Obrzędowy, w: Taniec, rytuał i muzyka, red. L. Bielawski i G. Dąbrowska, Warszawa 1997.
 9. Linton R., Kulturowe podstawy osobowości, Warszawa 1975.
 10. Lips E., Księga Indian, Warszawa 1971.
 11. Matuszewska-Kohutnicka B., Ekonomiczne podstawy kultury Indian Prerii, w: „Etnografia Polska” 1966, t. 10.
 12. Mooney J., The Ghost Dance Religion and the Sioux Outbreak of 1890, „Annual Report of the Bureau of Ethnology” 1892-93, cz. 2, 1896.
 13. Nowicka E., Bunt i ucieczka. Zderzenie kultur i ruchy społeczne, Warszawa 1972. Nowicka E., Więź ponadplemienna wśród Indian Ameryki Północnej, w: Ameryka Północna. Studia, Warszawa 1975.
 14. Nowicka E., Rusinowa I., Wigwamy, rezerwaty, slumsy, Warszawa 1988. Olszewska-Dyoniziak B., Człowiek – Kultura – Osobowość, Kraków 1991. Posern-Zielińscy M. i A., Indiańskie wierzenia i rytuały, Wrocław 1977. Posern-Zielińska M., Peyotyzm. Religia Indian Ameryki Północnej, Wrocław 1972.
 15. Rusinowa I., Indianie, traperzy i osadnicy w dziejach amerykańskiego Zachodu, Warszawa 1990.
 16. Sienkiewicz H., Listy z podróży do Ameryki, w: Dzieła, t. 41, Warszawa 1950. Siudak A., Leksykon 300 najsłynniejszych Indian, Poznań 1995.
 17. Słownik etnologiczny, red. Z. Staszczak, Warszawa-Poznań 1987.
 18. Słownik socjologiczny, red. K. Olechnicki, P. Załęcki, Toruń 1997.
 19. Stingl M., Indianie bez tomahawków, Katowice 1987.
 20. Stingl M., Indianie na wojennej ścieżce, Katowice 1979.
 21. Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970.
 22. Teplicki Z., Wielcy Indianie Ameryki Północnej, Warszawa 1994.
 23. Underhill R., Red Man America. A History of Indians in the United States, Chicago 1971.

Aksamitna rewolucja w Czechosłowacji

Bibliografia

Źródła archiwalne:

 1. Archiv Koordinačního centra Občanského fóra (uložen v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Praha).
 2. Archivní fond Obroda – Klub za socjalistickou přestavbu 1988-1989 (uložen v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Praha), Archivní inventář R. Jičín, Praha 1992.
 3. Palouš, R.: Zápisník, 19. listopad – 23. prosinec1989, xerokopie rukopisu, (uložen v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Praha).
 4. Závěrečná zpráva Vyšetřovací komise Federalního shromáždění pro objasnění událostí 17 listopadu 1989 (uložen v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Praha).
 5. Zpráva Komise prezidenta ČSFR pro vyšetření činnosti Čechoslovenské lidové armády v listopadových dnech 1989 (uložen v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Praha).

Źródła opublikowane:

 1. Deset pražských dnů: 17.–27 listopad 1989: dokumentace, red.: M. Otáhal a Z. Sládek, Historický ústav ČSAV a Historická komise Koordinačního centra Občanského fora, Praha, Academia 1990.
 2. Hanzel, V.: Zrychlény tep dějin: Reálné drama o deseti jednáních. Autentické záznamy jednání předtavitelů státní moci s delagacemi Občanského forum a Verejnosť proti násiliu v listopadu a prosinci 1989, Praha, OK. Centrum 1991.
 3. Poslední hurá: Stenografický záznam z mimořádných zasedání ÚV KSČ 24. a 26. listopadu 1989, Edice Propadlišté dějin, Praha, Cesty 1992.
 4. Hlušičková, R., Otáhal, M.: Čas demokratické iniciativy 1987-1989: Sbornik dokumentů, Praha 1993.
 5. Hlušičková, R., Císařovská, B.: Hnutí za občanskou svobodu 1988–1989: Sbornik dokumentu, Historia nová sv. 4, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR–Maxdorf 1994.
 6. Kokošková, Z., Kokoška, S.: Obroda – Klub za sojalitickou přestavbu: Dokumenty, Historia nová sv. 8, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR–Maxdorf 1996.
 7. November na Slovensku, 1 t. članky, 2 t. dokumenty, Bratislava 1999.
 8. Suk, J.: Občanské forum. Listopad–prosinec 1989, 1. t. údalostí, 2. t. dokumenty, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1998.
 9. Svobodová, J.: Nezávislá skupina Česke děti (1988–1989): Dokumenty, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1995.
 10. Verejnosť proti násiliu 1989–1991. Svadectva a dokumenty, Bratislava 1999.

Wydawnictwa książkowe i artykuły prasowe:

 1. Bartuška, V.: Polojasno: Patraní po vinících 17. listopadu 1989, Praha 1990.
 2. Barach, A. H.: From Brezhnev to Gorbachev: Infighting in the Kremlin, London 1987.
 3. Barsienkov, A. S.: Vviedienie v sovriemiennuju rossijskuju istoriju 1985–1991, Moskva 2002.
 4. Boryszewski, P.: Kościół, którego nie było. Tajna działalność religijna w Czechosłowacji w latach 1949 – 1989, Warszawa 2002.
 5. Bradley, J. F. M.: Czechoslovakia`s velvet revolution: A political analisis, New York, Colombia University press 1992.
 6. Brown, A.: The Gorbachev Factor, Oxford 1996.
 7. Charta 77 1977 – 1989. Od moralní k demokratické revoluci. Dokumentace, red. V. Prečan, Bratislava 1990.
 8. Charta 77 očima součastníků. Po dvaceti letach. K vydaní připravili: B. Cisařovská, M. Drápala, V. Přecan, J. Vančura, Praha–Brno 1997.
 9. Cigánek, F.: Předlistopadovy parlament ve světle archivní dokumentace, [w:] Dvě desetiletí před listopadem 89 Sborník, Praha 1993.
 10. Courtois, S., Werth, N., Panne, J. L., Paczkowski, A., Bartosek, K., Margolin, J. L., Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, Warszawa 1999.
 11. Czajkowski, A.: Demokratyzacja Rosji w latach 1987–1999, Wrocław 2001.
 12. Čechoslovensko roku 1968, t. 1 Obrodný proces, red. V. Kural, t. 2 Počatky normalizace, red. M. Bárta, Praha 1993.
 13. Dobbs, M.: Precz z wielkim bratem. Upadek imperium radzieckiego, przeł. P. Kwiatkowski, Poznań 1998.
 14. Doświadczenia trzech generacji Polaków, Czechów i Słowaków 1918–1998, red. Pułaski, M. i Valenta, J., Wrocław 1998.
 15. Dubček, A.: Nadzieja umrze ostatnia: ze wspomnień Aleksandra Dubčeka, Warszawa 1995.
 16. Ekiert, G.: The state against society. Political crisises and their aftermath in East Central Europe, Princeton 1996.
 17. Gorbačov, M.–Mlynář, Z.: Reformátoři nabývají šťastní: Dialog o perestrojce, Pražském jaru a socjalismu, Praha, 1995.
 18. Gorbaczow, M.: Żizń i rieformy, Moskva 1995.
 19. Grajewski, A.: Polityka Rosji wobec Czech, Słowacji i Węgier w latach 1994–97. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1997.
 20. Hejzlar, Zd.: Praha ve stínu Stalina i Brežněva: vznik a porážka reformího komunismu z československu, Praha 1991.
 21. Heller, M.–Niekricz, A.: Utopia u władzy, tłum. A. Mietkowski, Londyn 1987.
 22. Holzer, J.: Komunizm w Europie. Dzieje ruchu i systemu władzy, Warszawa 2000
 23. Horaček, M.: Jak pukali ledy, Praha 1990.
 24. Husak, P.: Česká cesta k svobodě. t. 1 Revoluce či co?, Praha 1999.
 25. Husák, P.: Budování kapitalismu v Čechách. Rozhovory s Tomášem Ježkem, Praha 1997.
 26. Jakeš, M.: Dva roky generálním tajemníkem, Praha 1996.
 27. Jakovlev, A.: Pridislovie Obal Poslieslovie, Moskva 1992.
 28. Kamiński, A. Z.–Kościuk, L.: Rozpad ZSRR a bezpieczeństwo Europy Środkowej, Warszawa 1992.
 29. Karaulov, A. V.: Vokrug Kremlja, t. 1 i 2, Moskva 1993.
 30. Komárek, V.: Ohrožená revoluce, Bratislava 1991.
 31. Kores, J. Ch.: Po barbarzyńskiej nocy, Kraków 1994.
 32. Kowalski, L.: Kryptonim Dunaj, Warszawa 1992.
 33. Krawczyk, A.: Praska Wiosna 1968, Warszawa 1998.
 34. Krejčí, O.: Proč to prasklo aneb Hovory o demokracii a “sametové revoluci”, Praha 1991.
 35. „Kultura“ nr 10/253, R. 1968.
 36. Jesień praska, „Kultura“ nr 3/510, R.1990.
 37. Lewin, M.: The Gorbachev Phenomenon. A Historical Interpretation, Barkeley 1988.
 38. Malik, J.: Powtórka Praskiej Wiosny, „Tygodnik Powszechny“, nr 50 (1989).
  Najważniejsza jest demokracja, „Tygodnik Powszechny“, nr 51 (1989).
 39. Marszałek, A.: Międzynarodowe znaczene przemian w ZSRR, Studia i materiały CBR, Warszawa 1990.
 40. Mazan, L.: Koniec łańcucha, „Polityka“, nr 48 (1989).
  Jakże mieliśmy do nich strzelać? Rozmowa z gen. Václavrm Dvořakiem, „Polityka“, nr 49, 1989.
  Autor, autor, „Polityka“, nr 50 (1989).
  Wyścig na Hradczany, „Polityka“, nr 51 (1989).
 41. Měchýř, J.: Velký převrat či snad revoluce sametová?, Praha 1999.
 42. Mlčoch, L.: Zastřená vize ekonomické transformace. Česká ekonomika mezi minulostí a budoucností (Institucionální pohled), Praha 1997.
 43. Možný, I.: Proč tak snadno…: Některé rodinné důvody sametové revoluce: Sociologický esej, Praha 1991.
 44. Otáhal, M.: Opozice, moc, společnost 1969/1989: Příspěvek k dějinám „normalizace”, Praga 1994.
 45. Otáhal, M.: Podíl tvůrčí inteligence na pádu komunismu, Brno 1999.
 46. Otáhal, M.: První fáze opzice proti takzvané normalizaci (1969–1972), [w:] Dvě desetiletí před listopadem 89 Sborník, Praga 1993.
 47. Orenstein, A. M.: Out of the red: building capitalism and democracy in post-comunist Europe, Ann Arbor 2001.
 48. Pakulski J.: Rewolucje wschodnioeuropejskie, [w:] „Kultura i społeczeństwo“, R. 35, nr 3 (1991).
 49. Palouš, M.: Poznámky ke generačním sporům v Chartě 77, [w:] Dvě desetiletí před listopadem 89 Sborník, Praha 1993.
 50. Rosenberg, T.: Kraje, w których straszy. Europa Środkowa w obliczu upiorów komunzmu, Poznań 1997.
 51. Sayer, D.: The coast of Bohemia: a Czech history, Princeton 1998.
 52. Skilling, H. G., Czechoslovakia‘s Interrupted Revolution, New York, Princeton 1976.
 53. Smaga, J.: Narodziny i upadek imperium. ZSRR 1917–1991, Kraków 1992.
 54. Stokes, G.: The walls came tumbling down: the collapse of comunism in Eastern Europe, New York, Oxford, Oxford University Press 1993.
 55. Stone N.–Strouhal E.: Czechoslovakia: Crossroads and Crisises, 1918–88, London, The Macmillan Press LTD 1989.
 56. Suk, J.: Chronologie zániku komunistického režimu v Čechoslovensku 1985–1989, Praha 1997.
 57. Šimečka, M.: Przywrócenie porządku: przyczynek do typologii realnego socjalizmu, Warszawa, Krąg 1982.
 58. Švejnar, J. i in.: Česká republika a ekonomická transformace ve střední a vychodní Evropě, Praha 1997.
 59. Szewardnadze, E.: Moj vybor. V zaszczitu demokratii i svobody, Moskva 1991.
 60. Ślusarczyk, J.: ZSRR: kryzys i upadek imperium. Kalendarium 1975–1991, Warszawa 1997.
 61. Tomaszewski, J.: Czechosłowacja, Warszawa 1997.
 62. Transformace české společnosti 1989–1995, sborník, red. V. Šafříková, Brno 1996.
 63. Tůma, O.: Zítra zase tady! Protirežimní demonstrace v předlistopadove Praze jako politický a socjaliní fenomen , Praha 1994.
 64. Turek, O.: Podíl ekonomiky na pádu komunismu v Čechoslovensku, Praha 1995.
 65. The impact of Gorbachev. The first phase, red. Spring D. W., London–New York 1991.
 66. Vaněk, M.: Nedalo se tady dýchat: Ekologie v českých zemích v letech 1969–1989, Praha 1996.
 67. Vaněk, M.: Listopadové události roku 1989 v Plzni, [w:] Dvě desetiletí před listopadem 89 Sborník, Praha 1993.
 68. Vlk, M.: Czas dojrzewania. Deltinde Assmus rozmawia z arcybiskupem Pragi, Warszawa 1995.
 69. Vlk, M.: Bóg bliski także w komunizmie, [w:] Świadectwo Koscioła katolickiego w systemie totalitarnym Europy Środkowowschodniej, red. Nagórny, J., Jurczyk, B., i in., Lublin 1994.
 70. Walchik, S. L.; Czechoslovakia in transition: politcs, economics and society, London–New York, 1991.
 71. Weigel, G.: Ostateczna rewolucja. Kościół sprzeciwu a upadek komunizmu, tlum. W. Buchner, Poznań 1995.
 72. Wilczyński, S.: Tendencje przekształceń własnościowych w ZSRR w latach 1985–1991, Warszawa 1992.
 73. Zpráva o 17. Listopadu: Projev poslance Sněmovny lidu Jiřího Rumla přednesený na 14. Společné schůzi SL a SN dne 22.3.1991, „Listy“, R. 21, nr 3 (1991).
 74. Zvěřina, J.: Oblicze czeskiego listopadu 1989, „Tygodnik Powszechny“, nr 2 (1990)
 75. Žiak, M.: Pád komunizmu na Slovensku a najmä čo se dialo potom. Braislava, vlastným nákladom 1994.
 76. Žiak, M.: Slovensko od komunizmu kam, Bratislava 1996.

Kwerenda polskich czasopism objeła następujące tytuły: „Gazeta Wyborcza od 21 listopada 1989 do 01 stycznia 1990, „Kultura” nr 12 (1989), 1–12 (1990), „Polityka” nry od 48 (1989) do 1 (1990), „Tygodnik Powszechny”, nry od 49 (1989) do 1 (1990), „Rzeczpospolita” od 20 listopada 1989 do 1 stycznia 1990.

Organizacja i funkcjonowanie urzędu gminy

Wykaz literatury

 1. N.L.Berman, Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego, Warszawa 2000.
 2. J.Boć, Administracja publiczna jako organizacja inteligentna, (w:) Administracja publiczna, A.Błaś, J.Boć, J.Jeżewski, pod redakcją J.Bocia, Kolonia Limited 2003.
 3. J.Boć, Organizacja prawna administracji, (w:) Prawo administracyjne, red. Jan Boć, Kolonia Limited 2001.
 4. J.Boć, Struktury, (w:) Administracja publiczna, A.Błaś, J.Boć, J.Jeżewski, pod redakcją J.Bocia, Kolonia Limited 2003.
 5. J.Boć, M.Miemiec, Samorząd terytorialny, (w:) Prawo administracyjne, red. Jan Boć, Kolonia Limited 2001.
 6. J.Boć, T.Kuta, Prawo administracyjne, Warszawa 1984.
 7. Booz-Allen & Hamilton firma doradcza, Poradnik zarządzania usługami komunalnymi, Warszawa 1996.
 8. W.Borczyk, Organizacja i funkcjonowanie urzędu, Warszawa 2003.
 9. W.Borczyk, Rozwiązania krajowe w zakresie budowania etycznej administracji samorządowej, (w:) Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego, pod redakcją J.Filek, Kraków 2004.
 10. St.Cieślak, Praktyka organizowania administracji publicznej, Warszawa 2004.
 11. B.Dolnicki, Samorząd terytorialny, Kraków 2003.
 12. B.Dolnicki, Zasada jawności działania organów jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Jednostka, państwo, administracja, redakcja naukowa E.Ura, Rzeszów 2004.
 13. J.Filipek, Ewolucja koncepcji prawnej gminy w Europie Środkowej, (w:) Gospodarka, Administracja, Samorząd, pod redakcją Henryka Olszewskiego i Bożeny Popowskiej, Poznań 1997.
 14. J.Gąciarz, Organizacja i zasady działania administracji publicznej w Polsce, (w:) Administracja publiczna, redakcja naukowa J.Hausner, Warszawa 2003.
 15. J.Górniak, Zasady budowania porządku organizacyjnego a funkcje administracji publicznej, (w:) Administracja publiczna, redakcja naukowa J.Hausner, Warszawa 2003.
 16. R.W.Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2000.
 17. M.Grzybowski, Administracja publiczna a ład konstytucyjny, (w:) Administracja publiczna, redakcja naukowa J.Hausner, Warszawa 2003.
 18. C.Hannaway, G.Hunt, Umiejętności menedżerskie, Warszawa 1994.
 19. J.Hausner, J.Górniak, S.Mazur, A.Władyka, Komunikacja dwustronna i forum trzech sektorów, (w:) Komunikacja i współpraca sektorów w gminie pod redakcją A.Wiktorowskiej, Warszawa 2000.
 20. H.Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2004.
 21. A.Jaroszyński, Problematyka zasad ogólnych prawa administracyjnego, „Państwo i Prawo” 1970, Nr 7.
 22. B.Jaworska-Dębska, Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego, (w:) Prawo administracyjne, Z.Duniewska, B.Jaworska-Dębska, R.Michalska-Badziak, E.Olejniczak-Szałowska, M.Stahl, Warszawa 2004.
 23. A.Kisielewicz, Samodzielność gminy w orzecznictwie NSA, Warszawa 2002.
 24. E.Knosala, L.Zachorko, A.Matan, Elementy nauki administracji, Kolonia Limited 2002.
 25. E.Knosala, Zarys nauki administracji, Kraków 2005.
 26. Z.Kopacz, Zasady prawa administracyjnego, (w:) Podstawowe instytucje w świetle źródeł prawa, doktryny i judykatury, pod redakcją W.Bednarka, Olsztyn 2002.
 27. J.Korczak, Ewolucja gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, (w:) Studia nad samorządem terytorialnym, pod redakcją A.Błasia, Kolonia Limited 2002.
 28. J.Korczak, Ewolucja gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w latach 1990-2005, (w:) Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej Polskiej, pod redakcją J.Korczaka, Wrocław 2005.
 29. A.Korzeniowska, R.Krawczyk, Pojęcie i istota samorządu terytorialnego, (w:) ABC samorządu terytorialnego, pod redakcją A.Korzeniowskiej, Bydgoszcz – Łódź 2004.
 30. A.Korzeniowska, Struktura samorządu terytorialnego Polsce, (w:) ABC samorządu terytorialnego, pod redakcją A.Korzeniowskiej, Bydgoszcz – Łódź 2004.
 31. S.Kowalewski, Nauka o administrowaniu, Warszawa 1982.
 32. B.Kudrycka, Dylematy urzędników administracji publicznej, Białystok 1995.
 33. B.Kudrycka, Parę uwag na temat etycznego administrowania przez samorząd terytorialny w Polsce, (w:) Administracja publiczna u progu XXI wieku, komitet redakcyjny Z.Niewiadomski, J.Buczkowski, J.Łukasiewicz,
 34. J.Posłuszny, J.Stelmasiak, Przemyśl 2000.
 35. T.Kuta, Prawo administracyjne i nauka administracji. Nauka administracji i znaczenie w niej planowania, (w:) Z problematyki prawa administracyjnego i nauki administracji, komitet redakcyjny Z.Janku, M.Szewczyk,
 36. M.Waligórski, K.Wojtczak, K.Ziemski, Poznań 1999.
 37. Z.Leoński, Nauka administracji, Warszawa 2001.
 38. Z.Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2001.
 39. L.Leszczyński, Praworządne stosowanie prawa a klauzule generalne, „Państwo i Prawo” 1989, Nr 11.
 40. W.Łączkowski, Problemy samorządu terytorialnego w orzecznictwie polskim Trybunału Konstytucyjnego (w:) Gospodarka, Administracja, Samorząd, pod redakcją Henryka Olszewskiego i Bożeny Popowskiej, Poznań 1997.
 41. J.Łukasiewicz, Zarys nauki administracji,Warszawa 2004.
 42. T.Mordel, Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, (w:) ABC samorządu terytorialnego, pod redakcją A.Korzeniowskiej, Bydgoszcz – Łódź 2004.
 43. E.J.Nowacka, Samorząd terytorialny w ustroju państwowym, Warszawa 2003.
 44. E.J.Nowacka, Struktura samorządu terytorialnego w Polsce, (w:) Administracja i polityka pod redakcją A.Ferensa i I.Macek, Wrocław 1999.
 45. E.Olejniczak-Szałowska, Samorząd terytorialny, (w:) Prawo administracyjne, Z.Duniewska, B.Jaworska-Dębska, R.Michalska-Badziak, E.Olejniczak–Szałowska, M.Stahl, Warszawa 2004.
 46. E.Olejniczak-Szałowska, Zasady prawa administracyjnego (w:) Prawo administracyjne, Z.Duniewska, B.Jaworska-Dębska, R.Michalska-Badziak, E.Olejniczak–Szałowska, M.Stahl, Warszawa 2004.
 47. K.Pakoński, Zarządzanie finansowe i strategiczne, Warszawa 2003.
 48. J.Paluchowski, Ocena pracowników w urzędach gmin, Warszawa 1997.
 49. J.Penc, Menedżer w działaniu. Podejmowanie najlepszych decyzji, Warszawa 2003.
 50. A.Piekara, Wartości, istota, uwarunkowania i funkcje społeczne samorządu terytorialnego a rozwój lokalny, (w:) Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, praca zbiorowa pod red. A.Piekary i Z.Niewiadomskiego, Warszawa 1992, s. 23 i n.
 51. R.Sadlik, Powołanie sekretarza, „Serwis Administracyjno-Samorządowy” 2004, Nr 10.
 52. M.Stahl, Zadania samorządu terytorialnego po reformach, (w:) Administracja publiczna u progu XXI wieku, komitet redakcyjny Z.Niewiadomski, J.Buczkowski, J.Łukasiewicz, J.Posłuszny, J.Stelmasiak, Przemyśl 2000.
 53. J.Stankiewicz, Komunikowanie się w organizacji, Wrocław 1999.
 54. J.Starościak, Studia z teorii prawa administracyjnego, Wrocław 1967.
 55. J.A.F.Stoner, Ch.Wankel, Kierowanie, Warszawa 1997.
 56. J.Supernat, Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, (w:) Jednostka, państwo, administracja, redakcja naukowa E.Ura, Rzeszów 2004.
 57. J.Supernat, Dekoncentracja wewnętrzna w administracji publicznej, (w:) Profesjonalizm w administracji publicznej, pod redakcją A.Debickiej, M.Dmochowskiego, B.Kudryckiej, Białystok 2004.
 58. J.Supernat, Management. Tezaurus kierownictwa, Kolonia Limited 2000.
 59. T.Szewc, Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, niepublikowana praca doktorska, Katowice 2004.
 60. J.Szreniawski, Prawo administracyjne, Lublin 1994.
 61. J.Szreniawski, Wstęp do nauki administracji, Lublin 2000.
 62. E.Ura, Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa, Rzeszów 1988.
 63. E.Ura, Ed.Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2001.
 64. A.Wiktorowska, Prawne determinanty samodzielności gminy, Warszawa 2002.
 65. R.Wiszniowski, Decyzje planistyczne w administracji publicznej, (w:) Administracja i polityka. Proces decyzyjny w administracji publicznej, pod redakcją L.Habudy, Wrocław 2000.
 66. T.Wojnarowicz, Kształtowanie wizerunku wewnętrznego, „Przegląd Samorządowy” 2003, Nr 12.
 67. S.Wysocki, Zarządzanie jakością w administracji-jak je wdrażać?, „Państwo-Rząd-Administracja” 2000, Nr 13.
 68. J.Zieleniewski, Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, Warszawa 1976.
 69. J.Zieleniewski, Zasady organizacji pracy w administracji, Warszawa 1972.

Wykaz źródeł prawa

 1. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn.zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.).
 3. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1977 r. (Dz.U. z 1977 r. NR 38, poz. 167).
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 z póź.zm.).
 5. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu w dniu 15 października 1985 r. Rzeczpospolita Polska ratyfikowała EKST 26 kwietnia 1993 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607).
 6. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn.zm.).
 7. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.).
 8. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.).
 9. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz.U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929).
 10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483).
 11. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 1997 r. Nr 106, poz. 679 z późn.zm.).
 12. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 1998 r. Nr 91, poz. 557).
 13. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późn.zm).
 14. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz. 985 z późn.zm.).
 15. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn.zm.).
 16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 67, poz. 619).
 17. Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 kwietnia 2003 r. Nr 66/2003 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań.
 18. Uchwała Rady Miasta Lubań z dnia 8 lipca 2003 r. Nr XI/116/2003 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata 2003-2007.
 19. Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 lutego 2004 r. Nr 36/2004 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw wdrażania systemu zarządzania ISO 9001:2000 w Urzędzie Miasta Lubań.
 20. Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 września 2004 r. Nr 126 w sprawie instrukcji systemu ocen okresowych pracowników Urzędu Miasta Lubań.
 21. Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań z dnia 3 stycznia 2005 r. Nr 1/2005 w sprawie przyjęcia Księgi jakości i Polityki jakości w Urzędzie Miasta Lubań.
 22. Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań z dnia 3 stycznia 2005 r. Nr 2/2005 w sprawie przyjęcia procesów operacyjnych i procedur systemowych w Urzędzie Miasta Lubań.

Wykaz orzecznictwa

 1. Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z 27 czerwca 1991 r., S.A./Po 1479/901, ONSA 1991 Nr 3-49, poz. 67.
 2. Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 września 1994 r., sygn. W.10/93, OTK 1994, cz.II.
 3. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 1996 r., III ARN 57/95, OSNAPiUS 1996/13/179.
 4. Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 1997 r., sygn.III S.A. 534/96, Monitor Podatkowy 1997, Nr 12, poz. 374.
 5. Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 lutego 1999 r., sygn. II S.A./Wr 1302/97, OSS 2000 Nr 3, poz. 77.
 6. Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2001 r., sygn. II S.A./Wr 576/99.
 7. Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 25 marca 2003 r., sygn. II S.A. 4059/02, Lex nr 780
 8. Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2003 r., sygn. II S.A. 778/03, Prawo Pracy 2004/4/35.
 9. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca 2004 r., sygn. III RN 64/00, OSNAPiUS 2001/6/183.

Wykaz innych materiałów

 1. Księga jakości Urzędu Miasta Lubań, Lubań 2005.
 2. Sprawozdanie na przegląd zarządzania w Urzędzie Miasta Lubań z dnia 3 grudnia 2004 r.
 3. Raporty końcowe z audytów wewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Lubań.
 4. Ankiety dotyczące oceny pracy urzędników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lubań.
 5. Kwestionariusze oceny pracowników Urzędu Miasta Lubań