Zachowanie bezpieczeństwa podczas wycieczek. Regulamin wycieczek w Przedszkolu nr 118 w Krakowie

Jednym z głównych obowiązków przedszkola jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka, o czym mówi Instrukcja Ministerstwa Oświaty. Znajdują się tam wyjaśnienia dotyczące pobytu dzieci poza przedszkolem i organizowania wycieczek. Wskazania zawarte w tej instrukcji, nauczyciel powinien dokładnie znać i stosować. Główne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa na wycieczce to:

  • dobra znajomość terenu, na który wyprowadza się dzieci
  • zapewnienie sobie dostatecznej pomocy ze strony osób dorosłych
  • częste przeliczanie dzieci
  • zabranie ze sobą apteczki
  • umiejętność udzielenia pierwszej pomocy
  • zaznajomienie dzieci z przepisami ruchu drogowego i przypominanie ich przed wyjściem w teren
  • poinformowanie dzieci o istnieniu roślin trujących i stosować zakaz ich zrywania
  • poinformować dzieci o niebezpieczeństwie zbliżania się do dzikich zwierząt

Znaczenie oraz wykorzystanie treści wycieczek w zajęciach dydaktycznych i wychowawczych

Trudno byłoby zrealizować materiał programowy bez organizowania różnych wycieczek. Wycieczka dostarcza wiele przeżyć, doświadczeń, wiadomości w sposób bezpośredni, poprzez zetknięcie się z przedmiotami, zjawiskami, faktami. Na wycieczce na dziecko działają różnego rodzaju bodźce, które je aktywizują i pozwalają na pełniejsze przyswojenie wiedzy. Jednak bardzo często zdarza się, że wiadomości i spostrzeżenia, które stanowią zaplanowany cel wycieczki, gubi się wśród innych spostrzeżeń. Dlatego też powinniśmy zawsze uporządkować spostrzeżenia, przeżycia, doświadczenia, aby mogły one być w pełni wykorzystane i przyswojone przez dzieci. Podczas wycieczki dziecko samorzutnie bardzo dużo obserwuje, często są to spostrzeżenia nie ukierunkowane i mogą być błędnie zrozumiane. Aby uniknąć takich przypadków należy najpierw zorientować się, co dzieci wyniosły z wycieczki, jakie fakty utrwaliły sobie najbardziej, następnie uporządkować, niekiedy rozszerzyć i wybranymi formami utrwalić zdobytą wiedzę.

Sprawdzenie, uporządkowanie i utrwalanie wiedzy, może mieć formę swobodnych wypowiedzi, rozmowy czy też formę plastyczną. Wypowiedzi dzieci są wtedy pełniejsze, ciekawsze i to zarówno podczas zajęć zorganizowanych, jaki swobodnych kontaktów. Prace plastyczne po odbytej wycieczce są o wiele bogatsze, zarówno jeśli chodzi o barwę jak i samą treść wytworu. Częste wycieczki, a za ich pośrednictwem kontakt z przyrodą, interesującymi ludźmi wzbogaca wyobraźnię dziecka.

Podczas wycieczek dzieci zbierają różne tworzywa i okazy przyrodnicze, które zabierają do przedszkola, co wzbogaca działalność artystyczną dzieci. Wycieczki dostarczają też okazów do kącika przyrody, dzieci oglądają okazy, pielęgnują je, obserwują. Wycieczki do środowisk społecznych zapoznają dzieci z pracą wielu ludzi. Zaobserwowane czynności dzieci wykorzystują potem podczas zabaw konstrukcyjnych i tematycznych. Przeżycia dzieci będą pobudzały do samodzielnego wypowiadania się, a więc staną się okazją do prowadzenia rozmów indywidualnych.

Wiedza i umiejętności wyniesione w trakcie zajęć, których podstawą jest wycieczka, są pełniejsze, ciekawsze i trwalsze, gdyż bazują na przeżyciach, doświadczeniach i czynią codzienna pracę w przedszkolu ciekawszą i całościową.

5/5 - (1 vote)