Strategia jednostki samorządu terytorialnego

Literatura źródłowa:

 1. D.Chandler „Strategy and Structure”, Cambridge MIT Press 1962r. za “Pojęcia definicji”-www.zsi.pwr.wroc.pl
 2. M.Bryson “Strategic Planning for Public&Non Profit Organizations”, Jossey-Bass 1999r.
 3. Gierszewska, M.Romanowska “Analiza strategiczna przedsiębiorstw”, PWE, Warszawa 2002r.
 4. W.Griffin „Podstawy zarządzania organizacjami”, PWN, WARSZAWA 2002R.
 5. H.Grant, W.R.King „The logic of Strategic Planning”, Boston-Toronto:Brown and Company za.”Pojęcia definicji”-www.zsi.pwr.wroc.pl
 6. Gołębiewski “Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola”, Difin, Warszawa 2001r.
 7. Gorzelak, B.Jałowiecki „Metodologiczne podstawy strategii rozwoju regionu na przykładzie województwa lubuskiego”, Studia Regionalne i Lokalne, Nr. 3/2000.
 8. Internetowy Serwis Informacyjny Powiatu Radomszczańskiego, www.powiat.radomszczanski.pl
 9. Informator turystyczny Powiatu Radomszczańsksiego
 10. Klasik „Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzenie w życie”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002r.
 11. Koźmiński, W.Piotrowski „Zarządzanie.Teoria i praktyka”, PWN, Warszawa 2005r.
 12. Markowski „Zarządzanie rozwojem miast”, PWN, Warszawa 1999r.
 13. Mintzberg „The Strategy Process”, Pearson Edukation 1999r.
 14. Parysek “Podstawy gospodarki lokalnej”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997r.
 15. Penc „Zarządzanie dla przyszłości”, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998r.
 16. Starostwo Powiatowe w Radomsku „Program ochrony środowiska Powiatu Radomszczańskiego” Łódź 2003r.
 17. „Strategia Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego”, Starostwo Powiatowe w Radomsku
 18. Ustawa z dn.5 czerwca 1998r.”o samorządzie powiatowym”,Dz.U.1998 Nr.91.
 19. Ustawa z dn.7 lipca 1994r. „o zagospodarowaniu przestrzennym”, Dz.U. 1999 r.Nr.15.
 20. Ustawa z dn.12 maja 2000r.„ o zasadach wspierania rozwoju regionalnego”.Dz.U.2000r.Nr.48.
 21. Witryna internetowa-www.zsi.pwr.wroc.pl
 22. Zarząd Powiatu Radomszczańskiego „Raport o stanie Powiatu Radomszczańskiego”, Listopad 2000r.
 23. Zieleniewski „Organizacja i zarządzanie”,PWN, Warszawa 1969r.

Załączniki

Zał.1. USTAWA z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

Zał.2. USTAWA z dnia 12 maja 2000r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego

Spis tabel

Tabela 2.3.1. Gminy Powiatu Radomszczańskiego według powierzchni i liczby mieszkańców 2000r.

Tabela 2.3.2. Prognoza liczby ludności w Województwie Łódzkim i Powiecie  Radomszczańskim w latach 2000-2015.

Tabela 2.3.3. Prognoza struktury ludności według zdolności do pracy w Powiecie Radomszczańskim i Województwie Łódzkim.

Tabela 2.4.1. Podmioty gospodarki narodowej w Powiecie Radomszczańskim w 2001r.

Tabela 2.4.2. Struktura bezrobotnych Powiatu Radomszczańskiego w 2000r. według wieku.

Tabela 3.1.1. Programy strategiczne Powiatu Radomszczańskiego – I cel strategiczny.

Tabela 3.1.2. Harmonogram realizacji I celów strategicznych.

Tabela 3.1.3. Programy strategiczne Powiatu Radomszczańskiego – II cel strategiczny.

Tabela 3.1.4. Harmonogram realizacji II celów strategicznych.

Tabela 3.1.5. Analiza SWOT.

Tabela 4.2.1. Analiza realizacji strategii Powiatu Radomszczańskiego

Spis rysunków

Rys.2.1. Położenie Powiatu Radomszczańskiego na tle kraju i Województwa Łódzkiego.

Rys.2.2. Struktura administracyjna Powiatu Radomszczańskiego.

Rys.2.3. Herb Powiatu Radomszczańskiego.

Spis wykresów

Wykres 2.3.1. Struktura ludności według płci i wieku w Powiecie Radomszczańskim i Województwie Łódzkim.

Wykres 2.3.2. Struktura ludności według płci i wieku w Powiecie Radomszczańskim.

Wykres 2.4.1. Liczba podmiotów gospodarczych według sekcji EKD w Powiecie Radomszczańskim – czerwiec 2000r.

Wykres 2.4.2. Charakterystyka bezrobotnych Powiatu Radomszczańskiego 2000r.

Wykres 2.4.3. Struktura bezrobotnych według wieku w Powiecie Radomszczańskim – kwiecień 2000r.

Wykres 2.6.1. Struktura użytków rolnych w Powiecie Radomszczańskim 2000r.

Wykres 2.6.2. Struktura agrarna gospodarstw indywidualnych Powiatu Radomszczańskiego 2000r.

Wykres 2.10.1. Struktura zagrożeń bezpieczeństwa w Pow. Radomszczańskim w 2000r.

5/5 - (2 votes)