Analiza mocnych i słabych stron sieci dystrybucyjnej Optimus Technologie

Określenie mocnych i słabych stron systemu dystrybucji Optimus Technologie pozwoli na określenie pożądanych zmian tego systemu w przyszłości. Do niewątpliwych atutów sieci dystrybucyjnej zaliczyć należy: silne zróżnicowanie kanałów dystrybucji, co uniezależnia sprzedaż wyrobów od nieprzewidywalnych zmian w poszczególnych kanałach dystrybucji (np. nagłego spadku zaufania klientów do sprzedaży komputerów w sieciach supermarketów lub internecie); silnie rozbudowana … Czytaj dalej

Proces wyboru kanałów dystrybucji

Wybór typu i wewnętrznej struktury kanału polegać może na adaptacji lub modyfikacji kanałów już istniejących lub organizacji nowego kanału.  Wybór odpowiedniego kanału przesądza o realizacji celów marketingowych, o kosztach dystrybucji i sposobach rozmieszczenia produktów w relatywnie długim okresie czasu.  Z tego też powodu decyzja o wyborze kanału dystrybucji jest bardzo ważna.  Decyzje takie najczęściej podejmuje … Czytaj dalej

Zakończenie pracy magisterskiej z początku wieku

W ostatnich latach obserwuje się tendencję spłycania i poszerzania kanałów dystrybucji. Zmniejsza się liczba etapów oddzielająca producenta od konsumenta, ale – z drugiej strony – pojawia się coraz więcej możliwości dokonania zakupów, tym samym zwiększa się prawdopodobieństwo zauważenia marki przez konsumenta. Doroczne przeglądy stanowiące element planu marketingowego powinny zauważać nowe tendencje i zmiany w kanałach … Czytaj dalej

Pojęcie logistyki

Pojęcie „logistyki” używane było początkowo w wojsku, gdzie pojawiło się około roku 1830. Wyraz logistyka nawiązuje etymologicznie do języka greckiego, w którym słowa pokrewne oznaczały miedzy innymi: Logos  – nauka, wiedza Logismos – rachunek, plan Logizomai – obliczać, zastanawiać się Logistyka – praktyczna nauka liczenia Logistyka opisuje proces planowania, realizacji i kontroli sprawnego i efektywnego … Czytaj dalej

Charakterystyka systemu dystrybucji Optimus Technologie

Zanim przystąpimy do charakterystyki kanałów dystrybucji firmy należy stwierdzić, że sprzedaż sprzętu komputerowego, ma swoją specyfikę podobnie jak sprzedaż samochodów czy mebli.  Ze względu na ogromną liczbę konfiguracji sprzętu i wszechstronność zastosowań przygotowanie konkretnego produktu odbywa się na zlecenie kupującego.  To klient określa swoje potrzeby a sprzedawca ma mu zaoferować najodpowiedniejszą konfigurację zaspakajającą w największym … Czytaj dalej

Pośrednicy w kanałach dystrybucji

Przekazanie część funkcji związanych ze sprzedażą oznacza rezygnację z nadzoru nad tym, w jaki sposób i komu sprzedawane są produkty.  Wygląda to tak, jakby producent składał los firmy w ręce pośredników, ale w rzeczywistości producenci uzyskują szereg korzyści.  Korzystanie z pośredników uzasadnione jest w dużym stopniu możliwością uzyskania korzyści, wynikających z ich ogromnej skuteczności w … Czytaj dalej

Konflikty w kanałach dystrybucji

Występowanie zależności funkcjonalnych między uczestnikami kanałów dystrybucji sprawia, że kanał jako system społeczno-ekonomiczny jest podatny na występowanie zjawiska konfliktu.  Ze względu na charakter tych zależności (np. pośrednie-bezpośrednie) zakres i natężenie pojawiania się konfliktu są z reguły zmienne.  Zależności funkcjonalne odzwierciedlają tylko jeden aspekt konfliktu, tj. wskazują możliwości pojawienia się konfliktu potencjalnego.  Dla sposobu współdziałania uczestników … Czytaj dalej

Kanały dystrybucji

Podstawowym składnikiem dystrybucji towarów są kanały dystrybucji, które obejmują doprowadzenie towarów do sklepów lub innych miejsc ich przejmowania przez konsumentów oraz oferowanie tych towarów ostatecznym nabywcom.  Pożądany przez konsumentów sposób oferowania towarów jest punktem wyjścia kształtowania dystrybucji towarów.  Oferowanie towarów ostatecznym nabywcom wiąże się z podejmowaniem wielu działań i przedsięwzięć oraz uwzględnieniem takich czynników, jak … Czytaj dalej

Istota i funkcje dystrybucji

Warunkiem osiągania celów ustalonych w dziedzinie sprzedaży jest to, aby wytworzony produkt był zaoferowany konsumentowi zgodnie z jego potrzebami, a więc w odpowiedniej formie oraz we właściwym czasie i miejscu.  Wytworzone produkty oddzielają od ich nabywców bariery miejsca, asortymentu, czasu i własności.  Aby pokonać te bariery konieczne staje się zaplanowanie, zorganizowanie i kontrolowanie licznych powiązań … Czytaj dalej