Struktura pracy dyplomowej

Jak powinna wyglądać struktura pracy dyplomowej? Kiedy wybierzemy już temat swojej pracy licencjackiej lub magisterskiej i uzyskamy akceptację ze strony promotora, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zabrać się za pisanie. Należy mieć jednak świadomość, że kolejność poruszanych przez nas zagadnień musi być wnikliwie przemyślana. Powinniśmy również pamiętać, że poza stworzonym przez nas tekstem, praca ma również inne elementy, które powinny zajmować określone miejsce w jej strukturze. Na szczęście odpowiednie uporządkowanie poszczególnych części pracy nie jest problemem, ponieważ niezależnie od poziomu kształcenia i studiowanego przez nas kierunku, istnieje jeden ogólnie przyjęty schemat struktury pracy dyplomowej.

W zależności od uczelni struktura pracy magisterskiej (jak i licencjackiej) może różnić się szczegółami, jednak jego ogólny zarys przedstawia się w sposób następujący:

  1. Pierwszym niezbędnym elementem strona tytułowa pracy dyplomowej. Zwykle umieszcza się na niej temat pracy, nazwę uczelni, wydziału oraz kierunku na którym studiowaliśmy. Ponadto zawiera ona także nasze imię i nazwisko, imię i nazwisko promotora oraz miejscowość i rok obrony. Wzór strony tytułowej w pracy dyplomowej jest bardzo często zamieszczany na stronie internetowej naszej uczelni.
  2. Kolejna cześć pracy to spis treści pracy dyplomowej, w którym należy uwzględnić wszystkie rozdziały i podrozdziały pracy, bibliografię oraz spisy tabel, ilustracji itd.
  3. Po spisie treści umieszczamy wstęp do pracy licencjackiej lub magisterskiej. W swoim założeniu ma on wyjaśniać cel i zakres pracy. Zakres merytoryczny pracy najłatwiej opisać krótko charakteryzując i (co równie ważne) uzasadniając treść poszczególnych rozdziałów pracy. Co więcej we wstępie warto też zaprezentować stan badań nad omawianym problemem oraz wskazać najważniejsze publikacje, z których korzystaliśmy podczas pisania pracy.
  4. Następnym elementem pracy dyplomowej (jak z resztą każdej innej pracy) jest rozwinięcie. Powinno składać się ono z co najmniej trzech rozdziałów. Treść poszczególnych rozdziałów zależy od rodzaju pisanej przez nas pracy. Specyfika rozdziałów pracy z pedagogiki będzie więc znacząco różnić się od charakteru rozdziałów pracy z historii. Pierwsza praca jest bowiem pracą badawczą, natomiast druga – pracą teoretyczną. Niezależnie jednak od typu pracy w rozdziałach powinien być przeanalizowany każdy aspekt omawianego przez nas tematu. Przyjmuje się, że na początku zamieszczane są rozdziały nakreślające ogólne tło teoretyczne dla tematu naszej pracy, a następnie, w kolejnych rozdziałach poruszane są zagadnienia bardziej szczegółowe lub w przypadku prac badawczych kwestie metodologiczne i prezentacja wyników badań.
  5. Po przeanalizowaniu tematu powinniśmy oczywiście zamieścić zakończenie pracy dyplomowej, w którym przedstawiona zostanie synteza treści zaprezentowanej w rozdziałach (czyli inaczej mówiąc podsumowanie) oraz wnioski końcowe.
  6. Elementem umieszczanym zwykle po zakończeniu jest bibliografia, a więc alfabetyczny spis wszystkich publikacji, z których korzystaliśmy podczas tworzenia pracy, a także książek obejmujących zakresem merytorycznym główny przedmiot naszych rozważań. Forma bibliografii zależy od rodzaju przypisów stosowanych w naszej pracy.
  7. W następnej kolejności powinniśmy zamieścić spisy tabel, ilustracji, wykresów itd.
  8. Ostatnią (i nie zawsze potrzebną) częścią pracy jest aneks (załącznik, załączniki). Można tu umieścić na przykład kwestionariusz ankiety lub wzory innych narzędzi badawczych. Zastosowanie się do powyższych wskazówek pozwoli nam stworzyć pracę o logicznej i zarazem przejrzystej strukturze, a musimy pamiętać, że oba te aspekty są podstawą niezbędną do uzyskania pozytywnej oceny z pracy.
5/5 - (2 votes)