Składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe

Składki na ubezpieczenie chorobowe: pracowników, osób wykonujących pracę nakładczą, członków spółdzielni, zleceniobiorców, osób wykonujących odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, osób współpracujących ze zleceniobiorcami finansują w całości, tj. 2,45%, z własnych środków sami ubezpieczeni. Składki na ubezpieczenie wypadkowe: pracowników, członków spółdzielni, zleceniobiorców oraz osób z … Czytaj dalej

Ubezpieczenia na życie ze świadczeniem zmieniającym się o ustaloną kwotę

Obecne wartości ubezpieczeń na życie o zmiennym świadczeniu wy­płacanym na koniec roku śmierci zmieniającym się corocznie o ustaloną stałą kwotę równe są: dla ubezpieczenia na całe życie oraz: dla ubezpieczenia terminowego, gdzie: C – początkowa kwota ubezpieczenia, C – kwota o którą następuje zmiana świadczenia, Kx – obcięty czas życia x-latka, n – czas trwania … Czytaj dalej

Aneks

Akty prawa europejskiego w zakresie ubezpieczeń, które wymagają dalszych prac legislacyjnych, z punktu widzenia zapewnienia zgodności prawa polskiego z odpowiednimi regulacjami unijnymi. Lp. Akt prawa europejskiego Dyrektywy drugiej generacji, których postanowienia dotyczące transgranicznego świadczenia usług (w zakresie, jaki nie został zmieniony dyrektywami trzeciej generacji), zostaną wprowadzone do prawa polskiego z chwilą wejścia Polski do Unii … Czytaj dalej

Kapitał zagraniczny w sektorze ubezpieczeniowym w Polsce

Całkowita wartość kapitałów podstawowych 55 zakładów ubezpieczeń posiadających zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wyniosła na koniec grudnia 1998 r. 1 643,88 mln. zł i była wyższa w porównaniu ze stanem na koniec 1997 r. nominalnie o 57,4% (wartość kapitałów akcyjnych/zakładowych 51 istniejących wówczas zakładów wyniosła 1 044,60 mln. zł). Przyrost kapitałów podstawowych w … Czytaj dalej

Polscy ubezpieczyciele wobec wspólnego rynku ubezpieczeniowego

Procesy liberalizacji, które dokonały się we Wspólnocie Europejskiej w obszarze usług finansowych (w tym ubezpieczeniowych) miały na celu zniesienie barier ograniczających i utrudniających swobodne przemieszczanie się osób, świadczenie usług oraz przepływ kapitału. Na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej realizowana jest zasada swobodnego dostępu do rynku usług, co może odbywać się przez osiedlenie przedsiębiorstw na danym … Czytaj dalej