Najważniejsze etapy pisania prac dyplomowych

Prace dyplomowe nie ograniczają się tylko i wyłącznie do ciekawej treści merytorycznej. Co jest z pewnością przykre dla studentów, w trakcie ich pisania trzeba zwracać uwagę na dokładność stosowania wszystkich zasad interpunkcji i gramatyki, co większości nawet w mowie potocznej sprawia wielkie problemy, nie mówiąc już o żargonie naukowym. Na szczęście jednak, wszystkie prace dyplomowe są pisane pod okiem promotorów więc większość popełnianych przez nas błędów zostanie zapewne dość szybko wychwyconych, tak abyśmy mieli jeszcze czas na ich poprawę.

Zabierając się za pisanie pracy magisterskiej (czy licencjackiej) naprawdę niewiele osób wie, że zadanie które przed nimi stoi nie jest takie łatwe jakby się to z początku wydawało. Niektóre etapy pisania prac dla wielu studentów będą prawdziwą drogą przez mękę, gdyż będą wymagały zainwestowania wszystkich pozostałych sił, które zdawałoby się już dawno ich opuściły w trakcie przygotowań do pisania. Zgoła najtrudniejszym etapem który czeka na wszystkich studentów jest gromadzenie dzieł naukowych, które mogliby użyć w swojej bibliografii.

Do najważniejszych etapów pisania pracy dyplomowej możemy zaliczyć:

 1. Wybór i uzasadnienie tematu pracy dyplomowej.
 2. Przygotowanie konspektu pracy dyplomowej.
 3. Przygotowanie metodologii badań, narzędzi badawczych.
 4. Zbieranie materiałów – w tym również uzyskanych w trakcie badań własnych.
 5. Pisanie pracy
 6. Korekta pracy – konsultacje z promotorem

Tak z grubsza można podzielić cały proces pisania pracy dyplomowej. Można też wyjść z innych założeń i przedstawić etapy pisania pracy licencjackiej i magisterskiej inaczej. Można to zrobić np. tak:

I. ETAP PRZYGOTOWAWCZY

W trakcie tego etapu student opracowuje metody, technik oraz narzędzia do poszukiwania odpowiednich źródeł oraz opracowań. Przygotowujemy następujące dane:

 1. Tytuł pracy magisterskiej oraz odpowiadające mu pod­stawowe pojęcia (hasła) związane z tematem pracy. Należy to uczynić poczynając od najbardziej ogólnych pojęć, a skończywszy na najbardziej szczegóło­wych. Przy definiowaniu tych haseł (pojęć) powinno się zwrócić uwagę na tematykę rozdziałów.
 2. Adresy internetowe bibliotek.
 3. Tytuły czasopism naukowych publikujące artykuły z tematyki, której dotyczy nasza praca magisterska (licencjacka).
 4. Adresy instytucji naukowych – państwowych i prywatnych, które zajmują­ się naszą tematyką i które prowadzą odpowiednie badania – dzisiaj prawie zawsze wyniki badań publikowane są w Internecie.
 5. Adresy instytucji, których działalność jest przedmiotem zamierzonych przez nas badań.
 6. Wykaz konferencji naukowych, seminariów i zjazdów zaplano­wanych w danym roku kalendarzowym lub akademickim (online i w formie tradycyjnej).
 7. Nazwiska osób, których konsultacja może przynieść pożytek naszej pracy dyplomowej.

II. ETAP ZBIERANIA I WSTĘPNEJ SELEKCJI DANYCH

Po przygotowaniu powyższych informacji przystępujemy do etapu właściwego kompletowania materiałów.

 1. Kierując się przyjętymi wcześniej hasłami, najpierw przeglądamy zbiory bi­blioteczne i zbieramy potrzebną literaturę.
 2. W drugiej kolejności przeglądamy wybrane czasopisma. Postępujemy z nimi podobnie, jak z opracowaniami – książkami.
 3. Zaoszczędzimy sporo czasu, jeśli dokładnie przestudiujemy zebra­ne pozycje pod kątem treści zamieszczonej w nich bibliografii.
 4. Przeszukujemy zaso­by Internetu za pomocą ogólnodostępnych wyszukiwarek, zwłaszcza naukowych, np. Google Scholar.
 5. Składamy osobistą lub wirtualną wizytę w wybranych instytucjach naukowych.
 6. Biorąc udział w danej konferencji naukowej warto pytać prelegentów o wszystko, co może być przydatne w pisanej przez nas pracy.
 7. Z konferencji warto też wziąć kontakty e-mailowe do prelegentów.

III. ETAP SELEKCJI i PORZĄDKOWANIA

To etap polegający na selekcji i porządkowania pozyskanych opracowań i źródeł.

Na tym etapie należy skonsultować koncepcję swojej pracy dyplomowej oraz zebrane materiały z promotorem i innymi osobami, które uznajemy w danej dziedzinie za autorytety.

Wiedząc już, które materiały są wartościowe, a których raczej nie należy brać pod uwagę pozostaje nam już tylko pisać.

5/5 - (2 votes)