Jak powinna wyglądać struktura pracy licencjackiej?

Przy pisaniu prac licencjackich pod uwagę trzeba wziąć wymagania dotyczące jej struktury. Każda praca tego rodzaju musi spełniać określone wymogi formalne, dlatego też przy jej tworzeniu należy wziąć je pod uwagę.

Podobnie jak w przypadku innych prac pisemnych struktura pracy licencjackiej składa się z takich części jak:

  • strona tytułowa – zawiera informacje dotyczące uczelni, wydziału, kierunku, imię i nazwisko studenta piszącego pracę, temat pracy, także dane promotora, miejscowość oraz rok napisania pracy

  • spis treści – zawiera informacje o numerach stron poszczególnych części pracy

  • wstęp – przedmowa, w której znajdują się informacje dotyczące podejmowanego tematu, opis stosowanych przez studenta metod badawczych, wskazuje na celowość podjęcia danego tematu, zawiera też skrótowy opis źródeł, a także zarysowanie dalszych części pracy

  • rozwinięcie – właściwa treść pracy, w której autor rozwija przedstawione we wstępie tematy, argumentuje swoją pozycję – można podzielić je na działy poświęcone teorii, metodologii badań, część badawczą w zależności od podjętego tematu

  • zakończenie – podsumowanie całej pracy, wyciągnięcie wniosków z badań oraz weryfikacja przedstawionych hipotez

  • bibliografia – wykaz literatury przedmiotowej i podmiotowej stosowanej przez autora pracy

  • aneksy – wszelkie dodatkowe materiały stosowane przy tworzeniu pracy, na przykład kwestionariusze ankiet, zestawienia statystyczne, wykazy wykresów i tabel

Struktura pracy licencjackiej powinna odpowiadać wzorcowi – informacje na ten temat można znaleźć w szczególności w dokumentacji przekazanej przez uczelnię czy też przez promotora pracy. Prace dyplomowe bez określonej struktury nie są przyjmowane przez promotorów, wobec tego należy pamiętać o nadaniu pracy określonego wyglądu zgodnie z wymaganiami.

5/5 - (1 vote)