Walory turystyczne

Autorzy wielu prac poświęconych turystyce zgadzają się, co do tego, że podstawowe dobra turystyczne zwane też walorami turystycznymi są jednym z głównych warunków rozwoju ruchu turystycznego[1]. Ten element produktu turystycznego w aspekcie obszaru jest najbardziej poszukiwaną częścią podaży turystycznej. Dzięki występowaniu w danym regionie walorów turystycznych występuje rozwój komplementarnych w stosunku do nich dóbr turystycznych … Czytaj dalej

Znaczenie teoretyczno-praktyczne marketingu turystycznego i terytorialnego

W 1997 roku po raz pierwszy ponad 60% mieszkańców Polski uczestniczyło w wyjazdach turystycznych. Stan ten z niewielkimi wahaniami utrzymał się do 2000 roku. W 2001 roku w wyjazdach uczestniczyło 56% mieszkańców Polski. Oznacza to spadek uczestnictwa o cztery punkty procentowe i powrót do poziomu z połowy lat dziewięćdziesiątych[1]. Taki stan rzeczy skłania do spojrzenia … Czytaj dalej

Produkt turystyczny

Produktem turystycznym można określić komplet przedmiotów materialnych i usług, które turysta w czasie swojej podróży wykorzystuje lub konsumuje[1]. Według H. Zawistowskiej pojęcie produktu turystycznego obszaru „definiowane jest jako połączony rezultat atrakcji, udogodnień i usług oferowanych w miejscu docelowym, określanym jako miejsce turystyczne[2]. Produkt turystyczny to miejsce turystyczne i proces, których wynikiem jest ogólne doświadczenie konsumenta … Czytaj dalej

Marketing turystyki

Marketing turystyki analizowany będzie z punktu widzenia drugiej koncepcji marketingu strategicznego, jako jego branżowe rozwinięcie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że przyszłością turystyki, podobnie, jak wszystkich usług jest marketing partnerski, relacyjny. Te ogólne sformułowania definicji marketingu znalazły swoje odzwierciedlenie także w turystyce. Na początku lat sześćdziesiątych[1] zaczęto formułować uogólnienia oryginalne, będące twórczą adaptacją koncepcji marketingowej na potrzeby … Czytaj dalej

Samsonów

praca o Atrakcjach turystycznych Gór Świętokrzyskich Atrakcją turystyczną są tu ruiny starej huty. Ruiny te są jednym z wielu obiektów Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego, którego teren pokrywa się w przybliżeniu z obszarem Gór Świętokrzyskich. Samsonów od początku swych dziejów związany był z przeróbką żelaza. Źródła pisane mówią o istnieniu w tej miejscowości kuźnicy w roku 1584, … Czytaj dalej

Oblęgorek

praca o Atrakcjach turystycznych Gór Świętokrzyskich Znajduje się tutaj pałacyk położony w pięknym parku – Muzeum Henryka Sienkiewicza. Zakupione ze składek społeczeństwa zabudowania wraz z ziemią zostały przekazane pisarzowi podczas obchodzonego w 1900 r. jubileuszu jego pracy pisarskiej. Najmłodszą częścią budowli jest wzniesiony dla pisarza w latach 1900 – 1902 piętrowy pałacyk zaprojektowany przez architekta … Czytaj dalej

Nowa Słupia

praca o Atrakcjach turystycznych Gór Świętokrzyskich Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się tu do VII w. hutnictwem żelaza. Obecnie miejscowość rozsławiają prowadzone przez naukowców eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną przez zamieszkujących Góry Świętokrzyskie 2000 lat temu hutników. Wytopy odbywają się we wrześniu podczas imprezy zwanej … Czytaj dalej

Tokarnia

praca o Atrakcjach turystycznych Gór Świętokrzyskich Muzeum Wsi Kieleckiej – celem ekspozycji tradycyjnego budownictwa ludowego, obejmującego okres od XVIII w. do pierwszej połowy wieku XX, jest pokazanie (odtworzenie) układu przestrzennego wsi z podstawowych regionów etnograficznych Kielecczyzny. Całość terenu podzielono na 6 sektorów prezentujących: budownictwo terenów wyżynnych, budownictwo świętokrzyskie, nadwiślańskie, terenów lessowych, dworskie i małomiasteczkowe. Rysunek … Czytaj dalej

Święty Krzyż

praca o Atrakcjach turystycznych Gór Świętokrzyskich Legendy przekazują, że pierwszych zakonników reguły św. Benedykta na tę górę sprowadzić miała Dąbrówka. Natomiast Jan Długosz notuje rok 1006 jako datę fundacji klasztoru przez B. Chrobrego. Najstarsza wzmianka źródłowa wymienia jako fundatora opactwa B. Krzywoustego (1103 r.). Od średniowiecza klasztor jest ośrodkiem kultu religijnego związanego z przechowywanymi w … Czytaj dalej