Projekt procesu przewozowego w układzie tabelarycznym

Tabela 9. Tabela  odnosi się do jednego środka transportowego. Numer operacji Treść operacji Potrzebne materiały i dokumenty Stosowane pojazdy i urządzenia Czas operacji [min.] Liczba praco- wników   100       101       200         300     301     400     401     402   … Czytaj dalej

Dobór technologii przewozu i prac ładunkowych

Styropian to ładunek charakteryzujący się dużą podatnością: przewozową, naturalną, techniczną. Nie zostały określone specjalne wymogi dotyczące technologii przewozu. Wyprodukowany i zapakowany styropian zalicza się do ładunków sztukowych. Przewóz ładunku opierać się będzie na technologii uniwersalnej. Charakteryzuje się ona: najniższym poziomem mechanizacji robót ładunkowych, większość prac wykonywana jest ręcznie, wykorzystywane są jedynie proste urządzenia specjalistyczne (np. … Czytaj dalej

Wymagania odnośnie firm przewozowych

Firma ARBET podczas dystrybucji swoich produktów korzysta z transportu zewnętrznego tzn. nie jest w posiadaniu własnych środków transportowych. W związku z powyższym sformułowano szereg wymagań pod adresem wynajętych firm transportowych, tj: pojemność ładunkowa zestawu przewozowego nie może być mniejsza niż 100m³, wynajęta firma musi być położona w promieniu 30km od siedziby ARBETU, firma musi dbać … Czytaj dalej

Charakterystyka styropianu jako ładunku

Ładunek, jego cechy i właściwości Najprostsza definicja ładunku podaje, iż jest to dobro materialne będące przedmiotem przewozu. A zatem ładunkiem jest wszystko to, co poddane zostaje celowemu przemieszczeniu. Natomiast mianem towaru określamy produkt pracy ludzkiej, przeznaczony do sprzedaży. Każdy ładunek posiada indywidualne cechy fizyczne, chemiczne, fizykochemiczne lub biologiczne. Najistotniejsze z właściwości ładunków są: budowa fizyczna, … Czytaj dalej

Kierunki polityki transportowej

Wyprzedzając przewidywaną – po akcesji Polski do UE – sytuację na rynku drogowych przewozów pasażerskich, w tym przewozów kabotażowych, Rząd Polski zamierza doprowadzić do maksymalnej kompatybilności i współpracy dotychczas oddzielnie funkcjonujące segmenty tego rynku, stymulując zwłaszcza zmiany kondycji przedsiębiorstw PKS. Chodzi generalnie o zwiększenie konkurencyjności krajowych przedsiębiorstw wykonujących zarobkowy transport osób, zwłaszcza pod względem jakości … Czytaj dalej

Formy organizacyjne działalności gospodarczej

Poniżej omówiono podstawowe zasady dotyczące organizacyjnych form działalności gospodarczej w warunkach polskich. Omówienie to z konieczności jest uproszczone i skrótowe i może służyć jedynie uzyskaniu ogólnej wiedzy prawnej w tym zakresie. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, … Czytaj dalej

Rozwój transportu samochodowego

Drogowy transport towarowy W latach 1996-1997 – wg danych GUS – w rejonowych urzędach administracji ogólnej zarejestrowanych było ponad 1,4 mln samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. Ok. 34% przewozów transportu samochodowego – w tonach i ok. 60% przewozów w tkm, wykonywanych było w ramach transportu zarobkowego. 66% przewieziono transportem samochodowym własnym. Szacuje się, że 92% … Czytaj dalej

Zestawienie przykładowych pytań obowiązujących na egzaminie z zakresu kompetencji zawodowych

Przeszacowanie wartości środków trwałych spowoduje: Zachowanie sumy bilansowej Zmniejszenie wartości umorzenia środków trwałych Zwiększenie należności Zwiększenie wartości kapitałów własnych spółki Czy autobusy wykorzystywane do przewozów pasażerskich w ramach umowy INTERBUS muszą mieć certyfikat ekologiczny (EURO)? Muszą mieć, co najmniej certyfikat EURO 1 Prawo tego nie wymaga Muszą mieć, co najmniej certyfikat EURO 2 Nie muszą … Czytaj dalej

Zmiany w gospodarce a transport

Zmiany w transporcie w latach 90-tych wywołane były przez trzy główne czynniki: po pierwsze – przekształcenie centralnie planowanej gospodarki narodowej w gospodarkę rynkową, po drugie – otwarcie procesów prywatyzacji, po trzecie – uruchomienie procesów dostosowawczych związanych z przystępowaniem Polski do Unii Europejskiej. Charakterystykę i ocenę zmian w transporcie odnieść trzeba w pierwszej kolejności do całej … Czytaj dalej