Obrona liberalnej doktryny gospodarczej. Myśl polityczna Ludwiga von Misesa oraz Friedricha A. von Hayeka

Monografie i opracowania

 1. Balcerowicz L., Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997;
 2. Bentham J., Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, przekł. Bogdan Nawroczyński, Wydawnictwo PWN Warszawa 1958;
 3. Bentham J., A Fragment on Government and an Introduction to The Principles of Morals and Legislations,W. Harrison, Oxford 1948;
 4. Berlin I., Dwie koncepcje wolności i inne eseje, ResPublica, Warszawa 1991;
 5. Boaz D., Libertarianizm, Zysk i Ska, Poznań 2005;
 6. Boehm-Bawerk E., Capital and Interest: A critical History of Economical Theory, Macmillan and Co., Londyn 1981;
 7. Boehm-Bawerk E., The Positive Theory of Capital, Macmillan and Co., Londyn 1981;
 8. Chojnicka K, Kozub – Ciembroniewicz W., Doktryny Polityczne XIXi XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000;
 9. Godłów- Legiędź Janina, Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992;
 10. Gray J., Liberalizm, tłum. R. Dziubecka, Wydawnictwo Znak, Kraków 1994
 11. Gray J., Dwie twarze liberalizmu, tłum P. Rymarczyk, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2001;
 12. Gray J., Hayek on Liberty, Oxford: Blackwell, 1984,
 13. Hayek F.A., Konstytucja wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007;
 14. Hayek F.A., Droga do zniewolenia, Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2009;
 15. Hayek F.A., Zgubna pycha rozumu. O błędach socjalizmu., tłum. M.T. Kunińscy, Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2004;
 16. Hobbes T, Lewiatan, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2009;
 17. Jan Paweł II Wspominając Deklaracje Niepodległości [w] Jan Paweł II, Nauczanie społeczne 1978-1979, Wydawnictwo Ośrodek dokumentacji i studiów społecznych, Warszawa 1992;
 18. Kacperski J. Szkoła austriacka wobec socjalizmu, Wydawnictwo Prohibita, Warszawa 2009;
 19. Kelly P., Liberalizm, tłum. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007;
 20. Kowalczyk S., Liberalizm i jego filozofia, Wydawnictwo Unia, Katowice 1995;
 21. Kuniński M., Wiedza, etyka i polityka w myśli F.A. von Hayeka, Księgarnia Akademicka, Kraków 1999;
 22. Kwaśnicki W., Historia myśli liberalnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000;
 23. Legutko R., Dylematy kapitalizmu, Wydawnictwo Libertas, Paryż 1986;
 24. Goodin R. E., P. Pettit, Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, tłum. C. Cieśliński, M. Poręba, Książka i Wiedza, Warszawa 1998;
 25. Locke J., Dwa traktaty o rządzie, Tłum. Z. Ran, PWN, Warszawa 1992;
 26. Machiavelli N., Książę, tłum. W. Rzymowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987;
 27. Mannheim K., Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, tłum. Andrzej Raźniewski, PWN, Warszawa 1974;
 28. Marks K., Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa, [w:] Marks K., F. Engels, Wybrane pisma filozoficzne 1844-1846, Książka i Wiedza, Warszawa 1958;
 29. Menger C. Principles of Economics, New York University Press, New York 1976;
 30. Miklaszewska J., Libertariańskie koncepcje wolności i własności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1994;
 31. Mill J.S., O rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet, przeł. G. Czernicki, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995
 32. Mill J.S., O wolności, przeł. Maria Ossowska, Amelia Kurlandzka, Wydawnictwo Znak, Warszawa 2006
 33. Mises von L., Liberalizm w tradycji klasycznej, tłum. S. Czarnik, Wydawnictwo ARACANA, Kraków 2004;
 34. Mises von L., Human Action, tłum. Falkowski, Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007;
 35. Mises von L., Interwencjonizm, ARCANA, Kraków 2005;
 36. Mises, Planowany chaos, Wydawnictwo: Fijorr Publishing Co., Lublin-Rzeszów 2002;
 37. Mises von L., Biurokracja, tłum. J. Kłos, Instytut Liberalno – Konserwatywny, Fijorr Publishing Co., Lublin – Chicago – Warszawa 2005;
 38. Mises von L., Mentalność antykapitalistyczna, tłum. J. M. Małek, Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2005;
 39. Oakeshott M., Rationalism in Politics [w] J. Gray, Liberalizm, Wydawnictwo Znak, Kraków 1994;
 40. Rau Z., Liberalizm: zarys myśli politycznej XIX i XX wieku, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2000;
 41. Rousseau J. J., Umowa społeczna, Wydawnictwo Antyk – Marek Derewiecki, Warszawa 1993;
 42. Russell B., Freedeom and Government [w:] R. N. Anshen, Freedom, Its Meaning, Brace &Co., New York 1940;
 43. Sargent L.T., Contemporary Political Ideologies, Cengage Learning, New York 1972;
 44. Sartori G, Teoria demokracji, tłum. P. Amsterdamski, D. Grinberg, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994;
 45. Seidler G.L., Myśl polityczna czasów nowożytnych, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978;
 46. Skarżyński R., Od liberalizmu do totalitaryzmu, Wydawnictwo Znak, Warszawa 2002;
 47. Smith A., Teoria uczuć moralnych, tłum. D. Petsch, PWN, Kraków 1989;
 48. Sobolewska B., Sobolewski M., „Myśl polityczna XIX i XX wieku. Liberalizm”, PWN, Warszawa 1978;
 49. Sylwestrzak A., Historia doktryn politycznych i prawnych, LexisNexis, Warszawa 2000;
 50. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2002;
 51. Zięba A., Współczesne brytyjskie doktryny polityczne, Wydawnictwo Aletheia, Białystok 2001.
5/5 - (2 votes)