Aneks

Akty prawa europejskiego w zakresie ubezpieczeń, które wymagają dalszych prac legislacyjnych, z punktu widzenia zapewnienia zgodności prawa polskiego z odpowiednimi regulacjami unijnymi.

Lp. Akt prawa europejskiego
Dyrektywy drugiej generacji, których postanowienia dotyczące transgranicznego świadczenia usług
(w zakresie, jaki nie został zmieniony dyrektywami trzeciej generacji), zostaną wprowadzone do prawa polskiego z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej
1. Druga Dyrektywa Rady z 22 czerwca 1988 r. w sprawie koordynacji ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych podejmowania i prowadzenia bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej poza ubezpieczeniami na życie oraz ustalenia przepisów mających na celu skuteczną realizację wolności świadczenia usług a także zmieniająca Dyrektywę 73/239/EEC z dalszymi zmianami
388L0357/OJ L172 04.07.88 p.1 /88/357/EEC
2. Dyrektywa Rady z 8 listopada 1990 r. w sprawie koordynacji ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych dotyczących podejmowania i prowadzenia bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej na życie oraz ustalenia przepisów mających na celu skuteczną realizację wolności świadczenia usług, a także zmieniająca Dyrektywę 79/267/EEC z dalszymi zmianami
390LO619/OJ L330 29.11.90 p. 50/90/619/EEC
Dyrektywy trzeciej generacji, których postanowienia dotyczące transgranicznego świadczenia usług
(jednolita licencja) zostaną wprowadzone do prawa polskiego z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej
3. Dyrektywa Rady z 18 czerwca 1992 r. w sprawie koordynacji ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych dotyczących podejmowania i prowadzenia bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej poza ubezpieczeniami na życie oraz zmieniająca Dyrektywy 73/239/EEC i 88/357/EEC (trzecia dyrektywa ubezpieczeń innych niż życiowe) z dalszymi zmianami
392L0049/OJ L228 11.08.92 p.1
4. Dyrektywa Rady z 10 listopada 1988 r. w sprawie koordynacji ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych dotyczących podejmowania i prowadzenia bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej na życie oraz zmieniająca Dyrektywy 79/267/EEC i 90/619/EEC (trzecia dyrektywa ubezpieczeń na życie) z dalszymi zmianami
392L0096/OJ L360 09.12.92 p.1
5. Dyrektywa parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 1995 r. zmieniająca Dyrektywy 77/780/EEC oraz 89/646/EEC w przedmiocie instytucji kredytowych, Dyrektywy 73/267/EEC oraz 92/96/EEC we przedmiocie ubezpieczeń na życie. Dyrektywę 93/22/EEC w przedmiocie przedsiębiorstw inwestycyjnych oraz Dyrektywę 85/611/EEC w przedmiocie przedsiębiorstw inwestycyjnych oraz Dyrektywę 85/611/EEC w przedmiocie przedsiębiorstw dla wspólnego inwestowania w przenaszalne papiery wartościowe (Uctis), z założeniem przekształcenia nadzoru ostrożnościowego
395L0026/OJ L168 18/7/95 p. 7/95/26/EC
6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie uzupełniającego nadzoru nad zakładami ubezpieczeń w poszczególnych grupach ubezpieczeń
398L0078/OJ L330 05.12.98, p. 1 /98/78/EC
Umowy, których Polska stanie się stroną, z chwilą wejścia do Unii Europejskiej
7. Decyzja Rady z dnia 20 kwietnia 1991 r. w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą oraz Konfederacją Szwajcarską, dotyczącą ubezpieczeń bezpośrednich innych niż na życie (tekst umowy stanowi załącznik do decyzji)
391D0370/OJ L205 p. 2, 1991/07/27 /91/370/EEC
8. Dyrektywa Rady z dnia 20 kwietnia 1991 r. w sprawie wejścia w życie umowy zawartej pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą oraz Konfederacją Szwajcarską dotyczącą ubezpieczeń innych niż na życie.
391L0371/OJ L205 27.07.91 p. 48 /91/37/EEC
9. Rozporządzenie Rady z dnia 20 czerwca 1991 r. przedkładające szczegółowe postanowienia dla zastosowania art. 37, 39 oraz 40 umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą oraz konfederacją Szwajcarską dotyczącą ubezpieczenia bezpośredniego innego niż ubezpieczenia na życie
391R2155/Oj l205 27.07.91 p. 1
Akty prawne, których postanowienia zostaną rozszerzone na Polskę z chwilą wejścia do Unii Europejskiej
10. Pierwsza decyzja Komisji z dnia 6 lutego 1974 r. w sprawie zastosowania Dyrektywy Rady Nr 72/166/EEC z dnia 22 kwietnia 1972 r. w sprawie ujednolicenia przepisów państw członkowskich dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych oraz egzekwowania obowiązku ubezpieczenia taj odpowiedzialności

374D0166/OJ L087 p. 13, 1975/01/10 /74/166/EEC

11. Druga Decyzja Komisji z dnia 6 lutego 1974 r. w sprawie zastosowania Dyrektywy Rady Nr 72/166/EEC z dnia 22 kwietnia 1972 r. w sprawie ujednolicenia przepisów państw członkowskich dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych oraz egzekwowania obowiązku ubezpieczenia tej odpowiedzialności
374D0167/OJ L087 30/3/74 p. 14 /74/167/EEC
12. Trzecia Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 1974 r. w sprawie zastosowania Dyrektywy Rady z dnia 24 kwietnia 1972 r. w sprawie ujednolicenia przepisów państw członkowskich dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych oraz egzekwowania obowiązku ubezpieczenia tej odpowiedzialności
375D0023/OJ L006 p. 33, 1975/01/10 /75/23/EEC
13. Czwarta Decyzja Komisji z dnia 16 maja 1986 r. w sprawie zastosowania Dyrektywy Rady Nr 72/166/EEC z dnia 24 kwietnia 1972 r. w sprawie ujednolicenia przepisów państw członkowskich dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych oraz egzekwowania obowiązku ubezpieczenia tej odpowiedzialności
386D0218/OJ L153 p. 52, 1986/06/07 /86/218/EEC
14. Piąta decyzja Komisji z dnia 16 maja 1986 r. w sprawie zastosowania Dyrektywy Rady Nr 72/166/EEC z dnia 24 kwietnia 1972 r. w sprawie ujednolicenia przepisów państw członkowskich dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych oraz egzekwowania obowiązku ubezpieczenia tej odpowiedzialności (jedynie teksty w języku hiszpańskim i portugalskim mają charakter tekstów autentycznych)
386D0219/)J L153 p. 53, 1986/06/07 /86/219/EEC
15. Piąta Decyzja Komisji z dnia 16 maja 1986 r. w sprawie zastosowania Dyrektywy Rady Nr 72/166/EEC z dnia 24 kwietnia 1972 r. w sprawie ujednolicenia przepisów państw członkowskich dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych oraz egzekwowania obowiązku ubezpieczenia tej odpowiedzialności (jedynie teksty w języku hiszpańskim i portugalskim mają charakter tekstów autentycznych)
386D0220/)J L153 p. 54 /86/220/EEC
16. Siódma Decyzja Komisji z dnia 16 maja 1986 r. w sprawie zastosowania Dyrektywy Rady nr 72/166/EEC z dnia 24 kwietnia 1972 r. w sprawie ujednolicenia przepisów państw członkowskich dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych oraz egzekwowania obowiązku ubezpieczenia tej odpowiedzialności
388D0367/OJ L181 p. 45, 1988/07/12 /88/368/EEC
17. Ósma Decyzja Komisji z dnia 16 maja 1986 r. w sprawie zastosowania Dyrektywy Rady nr 72/166/EEC z dnia 24 kwietnia 1972 r. w sprawie ujednolicenia przepisów państw członkowskich dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych oraz egzekwowania obowiązku ubezpieczenia tej odpowiedzialności (jedynie tekst w języku greckim ma charakter tekstu autentycznego)
388D0368/OJ L181 p. 46, 1988/07/12 /88/368/EEC
18. Ósma Decyzja Komisji z dnia 16 maja 1986 r. w sprawie zastosowania Dyrektywy Rady nr 72/166/EEC z dnia 24 kwietnia 1972 r. w sprawie ujednolicenia przepisów państw członkowskich dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych oraz egzekwowania obowiązku ubezpieczenia tej odpowiedzialności (jedynie tekst w języku greckim ma charakter tekstu autentycznego)
388D0369/OJ L181 12/7/88, p.47 /88/369/EEC
19. Decyzja Komisji z dnia 30 maja 1991 r. dotycząca zastosowania Dyrektywy Rady nr 72/166/EEC z dnia 24 kwietnia 1972 r. w sprawie ujednolicenia przepisów państw członkowskich dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych oraz egzekwowania obowiązku ubezpieczenia tej odpowiedzialności
391D0323/)J L177 05.07.91 p. 25 /91/323/EEC
20. Decyzja Komisji dotycząca zastosowania Dyrektywy Rady nr 72/166/EEC z dnia 24 kwietnia 1972 r. w sprawie ujednolicenia przepisów państw członkowskich dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych oraz egzekwowania obowiązku ubezpieczenia tej odpowiedzialności
393D0043/OJ L016 25.01.93 p. 51 /93/43/EEC
21. Decyzja Komisji w związku z zastosowaniem Dyrektywy Rady 72/166/EEC o zbliżeniu przepisów prawnych państw członkowskich w przedmiocie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w związku z korzystaniem z pojazdów mechanicznych i egzekwowaniem obowiązku ubezpieczenia od takiej odpowiedzialności
397D0828/OJ L343 13.12.97 p. 25 /97/828/EC

Źródło: P.Jaworski, J.Wierzbicki, Polskie prawo ubezpieczeń w przededniu integracji z UE – zakres koniecznych dostosowań. Prawo Asekuracyjne 1999 nr 2 s. 50-51.

5/5 - (2 votes)