Charakterystyka styropianu jako ładunku

Ładunek, jego cechy i właściwości

Najprostsza definicja ładunku podaje, iż jest to dobro materialne będące przedmiotem przewozu. A zatem ładunkiem jest wszystko to, co poddane zostaje celowemu przemieszczeniu. Natomiast mianem towaru określamy produkt pracy ludzkiej, przeznaczony do sprzedaży.

Każdy ładunek posiada indywidualne cechy fizyczne, chemiczne, fizykochemiczne lub biologiczne. Najistotniejsze z właściwości ładunków są: budowa fizyczna, konsystencja, gęstość, temperatura topnienia, wrzenia, wytrzymałość na zginanie, ściskanie, zawartość poszczególnych składników itp. W transporcie i magazynowaniu największą rolę z wymienionych cech i właściwości styropianu odgrywają: gęstość, sprężystość, kruchość, charakterystyczne temperatury, oraz własności wytrzymałościowe.

Masa styropianu jest uzależniona od jego gęstości, im większa gęstość styropianu tym jego masa wzrasta. Gęstość także świadczy o twardości danego produktu. Twardość także wzrasta proporcjonalnie wraz z gęstością.

W układzie SI symbolem tej jednostki jest [kg/m3] i to jest tzw. gęstość bezwzględna.

Gęstość  (masa właściwa) – jest wielkością stałą i charakterystyczna dla każdego ciała. Wyraża się ona stosunkiem masy ciała m do jego objętości V:

r = m/V

Jednostka  gęstości (masy właściwej) w układzie SI jest wyrażona [kg/m3]

Objętość właściwa (u) jest stosunkiem objętości ciała (V) do jego masy m:

u=V/m

Jednostka objętości właściwej w układzie SI jest wyrażona w [m³/kg].

Wymagania przewozowe styropianu.

Sposoby przygotowania ładunków do przewozu, przeładunków i składowania oraz technika i technologia racjonalnego ich przemieszczania są zależne od właściwości ładunków.

Styropian jest jednym z ładunków „wygodniejszych” dla przewozu, jest ładunkiem objętościowym, a więc jego masa w stosunku do zajmowanej powierzchni jest niewielka. Transportowany musi być samochodami ciężarowymi o dużej przestrzeni ładunkowej, dochodzącej nawet do 120m³. Ze względu na właściwości fizyko – chemiczne, styropian jako ładunek nie wymaga wyspecjalizowanych warunków przewozu, tzn. nie wymaga wyszukanych środków transportu, a jego sprężystość i elastyczność pozwala na transport bez specjalnych zabezpieczeń.

Styropian ze względu na swe właściwości i strukturę posiada dużą podatność ładunkową. Jest ładunkiem odpornym na warunki i skutki przewozu, wibracje i wstrząsy wywołane pracą taboru nie wpływają na jego trwałość czy jakość. Czas trwania przewozu także nie wywiera ujemnego wpływu na styropian, nie jest ładunkiem wrażliwym na działanie wilgoci czy temperatury otoczenia.

Sprężystością nazywa się tę właściwość produktu, dzięki której powraca on do pierwotnego kształtu po usunięciu zewnętrznych oddziaływań (np. zewnętrzne siły ściskające ładunek). Styropian podczas przewozu zachowuje dużą sprężystość mimo, iż jest kruchy. Wszystkie inne produkty nie spełniające tego warunku są ciałami niesprężystymi.

5/5 - (2 votes)