Metoda: Pytania i hipotezy badawcze

Czy orientacje społeczne zmieniają się w zależności od liczby osób biorących udział w sytuacji? Czy sposób reprezentacji wyników wpływa w sposób istotny na pomiar orientacji społecznych? Czy fizyczna odległość pomiędzy wynikami i zastosowanie dystraktorów fizycznych wpływa na zmianę orientacji społecznych?

Opierając się na wynikach poprzednich badań (Grzelak i in. 1988, 1994) oraz na podstawie intuicji można postawić następujące hipotezy badawcze:

  1. Zwiększenie liczby osób spowoduje osłabienie występowania orientacji prospołecznych
  2. Przy numerycznej reprezentacji wyników poziom orientacji prospołecznych będzie niższy, niż przy reprezentacji ikonicznej
  3. Fizyczny dystans wpłynie negatywnie na poziom zachowań prospołecznych

Badanie składało się z trzech niezależnych eksperymentów testujących wpływ sposobu reprezentacji wyników oraz liczby osób biorących udział w sytuacji współzależności na orientacje społeczne. Jeden z nich (badający wpływ fizycznej odległości) jest opisany w pracy magisterskiej Marzeny Czuba, dwa pozostałe (dotyczące sposobu reprezentacji numerycznej vs nienumerycznej oraz usytuowania przestrzennego i dystraktorów fizycznych) są przedmiotem niniejszej pracy, Ze względu na istotne różnice w obu eksperymentach opiszę je oddzielnie.

5/5 - (1 vote)