Kultura hip hopu. Gesty i ubiór

Ankietowani w większości (łącznie 79,46%) przyznali, że przynależność do subkultury hip-hopowców bądź identyfikowanie się z kulturą hip-hopu pomaga im w wyrażeniu swojego buntu wobec rzeczywistości. Odpowiedzi te są typowe zarówno dla badanych kobiet, jak i mężczyzn. Przy czym w sumie 18,78% badanych nie czuje się raczej jednostkami zbuntowanymi – tabela 2.

Tabela 2. Wpływ przynależności do subkultury hip-hopowców bądź identyfikowanie się z kulturą hip-hopu na wyrażenie własnego buntu wobec rzeczywistości ze względu na płeć (N=112)

Lp. Odpowiedź BADANI
OGÓŁEM KO] BIETY MĘŻCZYŹNI
L % L % L %
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Zdecydowanie tak 46 41,07 19 16,96 27 24,11
2. Raczej tak 43 38,39 12 10,71 13 11,61
3. Trudno powiedzieć 2 1,79 0 0,00 2 1,79

Tabela 2. c.d.

1 2 3 4 5 6 7 8
4. Raczej nie 0 0,00 0 0,00 0 0,00
5. Zdecydowanie nie 0 0,00 0 0,00 0 0,00
6. Raczej nie uważam się za człowieka zbuntowanego 21 18,75 5 4,46 9 8,04
7. RAZEM 112 100,00 36 32,14 76 67,86

Legenda: L – liczba

Źródło: opracowanie własne, 2013.

Rozpatrując wpływ przynależności do subkultury hip-hopu, czy wpływ identyfikacji z kulturą hip-hopu jako środka, który służy do ekspresji buntu jednostki ze względu na wiek badanych, należy stwierdzić, że ta przynależność, czy identyfikacja jest w pierwszej kolejności najbardziej typowa dla najmłodszych z badanych respondentów (wiek od 12 do 16 lat), a dalej dla nieco starszych respondentów (od 17 do 19 lat) – tabela 3.

Nasuwa się wniosek, że hip-hop jest instrumentem wyrażenia buntu młodzieńczego przede wszystkim dla jednostek (zarówno płci męskiej, jak i żeńskiej) wchodzących w okres dojrzewania. Można przypuszczać, że respondenci ze starszej grupy wiekowej, byli hip-hopowcami bądź identyfikowali się z tą subkulturą już w młodszych latach, uznając w wieku nieco starszym, że wykorzystując atrybuty kultury hip-hopowej (tj. np. rapowanie, tworzenie tekstów, czy graffiti) mogą w dalszym ciągu komunikować otoczeniu swoje niezadowolenie z zastanej rzeczywistości.

Tabela 3. Wpływ przynależności do subkultury hip-hopowców bądź identyfikowanie się z kulturą hip-hopu i tegoż wpływ na wyrażenie własnego buntu wobec rzeczywistości ze względu na wiek Ą=112)

Lp. Odpowiedź BADANI
OGÓŁEM od 12 do 16 lat od 17 do powyżej 19 lat
L % L % L %
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Zdecydowanie tak 46 41,07 36 32,14 10 8,93
2. Raczej tak 43 38,39 13 11,61 30 26,79
3. Trudno powiedzieć 2 1,79 2 1,79 0 0,00
4. Raczej nie 0 0,00 0 0,00 0 0,00
5. Zdecydowanie nie 0 0,00 0 0,00 0 0,00
6. Raczej nie uważam się za człowieka zbuntowanego 21 18,75 9 8,04 12 10,71
7. RAZEM 112 100,00 60 53,57 52 46,43

Legenda: L – liczba

Źródło: opracowanie własne, 2013.

Ankietowani (w sumie 79,46%), którzy przyznali, że przynależność do subkultury hip-hopowców bądź identyfikowanie się z kulturą hip-hopu pomaga im w wyrażeniu swojego buntu wobec rzeczywistości, zostali zapytani o sposoby w jaki komunikują swój bunt otoczeniu. Wskazywali oni przede wszystkim na: sposób, w jaki postrzegają świat (31,25%), sposób wypowiadania się (27,67%) oraz sposób bycia (23,21%), czyli zachowywania się – wykres 6.

Dane nie sumują się do 100,00% z uwagi na możliwość wybrania kilku wariantów odpowiedzi.

Wykres 6. Sposób wyrażania buntu wobec rzeczywistości w konsekwencji przynależności do subkultury hip-hopu lub identyfikowania się z kulturą kip-hop (N=89)

Źródło: opracowanie własne, 2013.

Nieodłącznym atrybutem hip-hopowca jest ubiór. Jest on niezwykle specyficzny (tj. luźna bluza z reguły z kapturem, lenary, czapka z daszkiem, ogolona głowa). Ankietowanych zapytano, jakie miejsce spełnia ubiór w sposobie wyrażania ich samych (własnej osobowości i tożsamości) oraz w komunikowaniu przynależności do subkultury poprzez strój. Ponad połowa badanych (55,36%) przyznała, że ubiór jest ważny, aczkolwiek hip-hop jest filozofią życia, nie modą. Odpowiedzi te wskazują na wysoką dojrzałość badanych, aczkolwiek są najbardziej typowe dla respondentów zakwalifikowanych do starszej grupy wiekowej (od 17 do 19 lat). Ankietowani z młodszej grupy wiekowej również często przyznawali, że ubiór nie jest najważniejszych atrybutem komunikującym przynależność do subkultury hip-hopu
i identyfikowania się z jej założeniami, aczkolwiek nie zawsze dostrzegali, że jest to przede wszystkim filozofia życia – tabela 4.

Tabela 4. Ubiór hip-hopowca jako wyraz własnej osobowości i przynależności do kultury hip-hopu ze względu na wiek (Y=112)

Lp. Odpowiedź BADANI
OGÓŁEM od 12 do 16 lat od 17 do powyżej 19 lat
L % L % L %
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Tak, ubiór jest najważniejszy 17 15,18 15 13,39 2 1,79
2. Tak, ubiór jest ważny, ale hip-hop to raczej filozofia, styl bycia, niż moda 62 55,36 20 17,86 42 37,50
3. Nie 33 29,46 25 22,32 8 7,14
4. RAZEM 112 100,00 60 53,57 52 46,43

Legenda: L – liczba

Źródło: opracowanie własne, 2013.

Wobec powyższego, dla jednostek zbuntowanych, identyfikujących się z kulturą hip-hopu ubiór nie jest w większości przypadków środkiem uzewnętrzniania buntu – tabela 4.

5/5 - (1 vote)