Zestawienie przykładowych pytań obowiązujących na egzaminie z zakresu kompetencji zawodowych

Przeszacowanie wartości środków trwałych spowoduje:

 • Zachowanie sumy bilansowej
 • Zmniejszenie wartości umorzenia środków trwałych
 • Zwiększenie należności
 • Zwiększenie wartości kapitałów własnych spółki

Czy autobusy wykorzystywane do przewozów pasażerskich w ramach umowy INTERBUS muszą mieć certyfikat ekologiczny (EURO)?

 • Muszą mieć, co najmniej certyfikat EURO 1
 • Prawo tego nie wymaga
 • Muszą mieć, co najmniej certyfikat EURO 2
 • Nie muszą mieć, ale jest to pożądane, a w niektórych państwach może być wymagane

Uprawnienia do kontroli ruchu drogowego posiadają:

 • Stowarzyszenie Transportowe
 • Zarząd Dróg Publicznych
 • Państwowa Inspekcja Handlowa
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna

Zatrudniony kierowca manipuluje przy tachografie w pojeździe bez wiedzy pracodawcy. Skutkiem jest niewłaściwy zapis. Kto ponosi odpowiedzialność prawną za działania pracownika?

 • Każda osoba, która wie o wykroczeniu
 • Jedynie pracodawca
 • Jedynie kierowca
 • Kierowca i pracodawca

Które z niżej wymienionych stwierdzeń nie jest zgodne z kodeksem handlowym?

 • Spółka dzielona zostaje rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru
 • Spółki kapitałowe mogą łączyć się między sobą oraz ze spółkami osobowymi
 • Spółki osobowe nie podlegają podziałowi
 • Spółki w likwidacji mogą łączyć się z innymi spółkami

Do wewnętrznych źródeł finansowania inwestycji zaliczamy:

 • Kredyty i udziały
 • Obligacje, leasing i dotacje
 • Wkłady, udziały i akcje
 • Amortyzację, sprzedaż majątku, rezerwy i zysku

„Zielona Karta” to dokument ubezpieczenia samochodu ciężarowego:

 • Od odpowiedzialności w zakresie nieszczęśliwych wypadków osób trzecich w ruchu międzynarodowym
 • Od odpowiedzialności cywilnej i AUTO CASCO w ruchu międzynarodowym
 • Od odpowiedzialności AUTO CASCO w ruchu międzynarodowym
 • Od odpowiedzialności cywilnej w ruchu międzynarodowym

Drogi ewakuacyjne z obiektu budowlanego:

 • Powinny prowadzić z miejsc największego skupienia pracowników
 • Powinny prowadzić ze wszystkich pomieszczeń, w których mogą przebywać pracownicy
 • Powinny umożliwiać pracownikom wzajemne powiadamianie się o grożącym niebezpieczeństwie
 • Powinny prowadzić ze wszystkich pomieszczeń, w których mogą przebywać pracownicy i łączyć się w jednym miejscu, tak, aby była możliwość prostej kontroli, czy wszyscy zostali ewakuowani

Umowa realna to umowa, która:

 • Jest umową odpłatną
 • Dochodzi do skutku z chwilą podpisania tej umowy
 • Jest umową agencyjną
 • Dochodzi do skutku z chwilą przyjęcia towarów np. na skład, do przechowania itp.

Czy prawdopodobieństwo spowodowania przez kierowcę wypadku:

 • Rośnie wielokrotnie szybciej niż stężenie alkoholu we krwi i zjawisko to potęguje się
 • Rośnie liniowo wraz ze wzrostem stężenia alkoholu we krwi
 • Jest niewielki i stałe przy stężeniu alkoholu we krwi nieprzekraczającym 1 promila, a potem lawinowo rośnie
 • Nie zmienia się przy małym stężeniu alkoholu we krwi, a dopiero rośnie liniowo przy stężeniach powyżej 1 promil

Kto w imieniu Ministra Infrastruktury wydaje w Polsce zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych osób?

 • Zrzeszenie Regionalne Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
 • Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
 • Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego
 • Ministerstwo Infrastruktury nie upoważniło żadnej instytucji i zezwolenia wydaje Departament Transportu Drogowego Ministerstwa

Przedmiotem ubezpieczenia przy grupowych ubezpieczeniach pracowników jest:

 • Tylko życie i zdrowie pracowników oraz ich współmałżonków
 • Życie i zdrowie pracowników oraz ich bliskich
 • Tylko życie pracowników
 • Tylko życie i zdrowie pracowników

Inwestycje to:

 • Nieruchomości nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych
 • Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze
 • Ulepszenia już istniejących środków trwałych
 • Środki trwałe w budowie

Kara upomnienia lub nagany jest uznawana za niebyłą po:

 • Czasie, który wcześniej określi pracodawca
 • 2 latach nienagannej pracy
 • 6 miesiącach nienagannej pracy
 • 1 roku nienagannej pracy

Obligatoryjnym organem w każdej spółce kapitałowej jest:

 • Zarząd oraz komisja rewizyjna
 • Tylko rada nadzorcza
 • Zarząd
 • Rada nadzorcza oraz zarząd

Która z niżej wymienionych cech należy do cech niekorzystnego leasingu?

 • Gwarancja szybkiej wymiany dóbr będących przedmiotem leasingu
 • Możliwość poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • Wysoka opłata leasingowa
 • Brak wymagania dotyczącego zabezpieczenia hipotecznego

Konto Koszty zarządu to konto:

 • Bilansowe
 • Żadna z powyższych
 • Korygujące
 • Pozabilansowe

Oferta jest czynnością prawną:

 • Wielostronną
 • Określającą relacje pomiędzy dwoma stronami
 • Dwustronną
 • Jednostronną

Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, wypis z licencji, dowód uiszczenia należnej opłaty za korzystanie z dróg krajowych, zapisy urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku, a ponad to:

 • Odpowiednie zezwolenie,
 • Odpowiednie zezwolenie wymagane w międzynarodowym transporcie drogowym,
 • Formularz jazdy,
 • Odpowiednie zaświadczenie

Do obowiązków przewoźnika przesyłek należą:

 • Przewiezienie przyjętej do przewozu przesyłki bez jej uszkodzenia
 • Sprawdzenie zawartości przesyłki zleconej do przewozu
 • Sprawdzenie kompletności informacji zawartych w dokumentach załączonych do ładunku przez nadawcę
 • Reklamowanie przewożonego towaru

Sprzedaż za gotówkę papierów wartościowych stanowiących długoterminową lokatę spowoduje:

 • Żadne z powyższych
 • Zmniejszenie aktywów obrotowych
 • Obciążenie kosztów operacji finansowych
 • Zwiększenie kapitału obrotowego netto (kapitału pracującego)

Przedmiotem umowy najmu mogą być:

 • Tylko rzeczy nieruchome
 • Rzeczy ruchome i nieruchome, a także części składowe nieruchomości
 • Tylko rzeczy ruchome

Kara upomnienia lub nagana uznawana jest za niebyłą po:

 • Czasie, który wcześniej określił pracodawca
 • 6 miesiącach
 • 1 roku nienagannej pracy
 • 2 latach

Policjant umundurowany może zatrzymać pojazd:

 • W każdych warunkach i sytuacji
 • Tylko w terenie zabudowanym
 • W każdym miejscu i sytuacji pod warunkiem, że nie utrudnia to ruchu i nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego
 • W każdym miejscu i sytuacji w terenie niezabudowanym

Opłaty za licencję w międzynarodowych przewozach osób wynoszą:

 • Za każdy pojazd po 100% kwoty określonej przepisami
 • 100% kwoty określonej przepisami za pierwszy pojazd oraz za każdy następny pojazd po 60% kwoty należnej za pierwszy pojazd
 • 100% kwoty określonej przepisami za pierwszy pojazd oraz za każdy następny pojazd po 80% kwoty należnej za pierwszy pojazd
 • 100% kwoty określonej przepisami za pierwszy pojazd oraz za każdy następny pojazd po 50% kwoty należnej za pierwszy pojazd

Promocja sprzedaży polega na:

 • Stosowaniu cen urzędowych
 • Bardziej punktualnym kursowaniu autobusów
 • Dodaniu zachęt o charakterze materialnym do oferowanego produktu
 • Podniesienie cen usług

Ubezpieczenie pasażerów w międzynarodowych przewozach osób:

 • Nie jest wymagane, gdyż decyzja w tej sprawie należy tylko do pasażerów
 • Jest obowiązkowe tylko w komunikacji regularnej
 • Jest obowiązkowe w każdym przypadku
 • Jest obowiązkowe tylko w przypadku okazjonalnych przewozów osób

Celem Konwencji Wiedeńskich jest międzynarodowe ujednolicenie przepisów ruchu drogowego w krajach członkowskich. Które z niżej wymienionych wielkości Konwencja ta nie reguluje?

 • Dopuszczalnej prędkości pojazdów
 • Znaków drogowych
 • Przepisów ruchu drogowego
 • Uznawania dowodów rejestracyjnych pojazdów

Rozliczanie wierzytelności za pomocą akredytywy dokonywane są w formie bezgotówkowej z wyodrębnionych na ten cel środków dłużnika:

 • Przez bank dłużnika
 • Przez bank wierzyciela
 • Przekazem pocztowym
 • Przez każdy dowolny bank

Które z niżej podanych przyczyn nie mogą być podstawą wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów osób:

 • Odstąpienie zezwolenia osobie trzeciej
 • Upływ terminu określonego w zezwoleniu
 • Upadłość przedsiębiorstwa
 • Zrzeczenie się zezwolenia przez przewoźnika

Czy polskie prawo jazy jest uznawane przez kontrolę ruchu drogowego we wszystkich krajach?

 • Jest uznawane tylko w tych krajach, które uznały Konwencję Wiedeńską, a w pozostałych krajach wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy
 • Jest uznawane tylko w tych krajach, które uznały Konwencję Genewską, a w pozostałych krajach wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy
 • Nie jest uznawane i kierowca powinien posiadać międzynarodowe prawo jazdy
 • Tak, zawsze jest uznawane

Zdolność do czynności prawnych to:

 • Zdolność prowadzenia procesów sądowych
 • Posiadania zdolności do formułowania definicji prawnych
 • Zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań za pomocą czynności prawnych

Które z niżej wymienionych uprawnień nie posiada strażnik straży miejskiej?

 • Sprawdzenie dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem lub jego używaniem
 • Kontrola kierujących pojazdami niestosujących się do zakazu ruchu w obu kierunkach
 • Kontrola uczestników ruchu naruszających przepisy o zatrzymaniu lub postoju pojazdów
 • Kontrola prędkości pojazdu

Które z założeń są prawdziwe dla rachunku kosztów zmiennych:

 • Produkty wycenia się po technicznym koszcie wytworzenia
 • Koszty stałe traktuje się jako koszty stałe
 • Marża brutto jest różnicą między przychodami a kosztami zmiennymi produkcji sprzedanej
 • Koszty dzieli się na stałe i bezpośrednie

Do pasywów przedsiębiorstwa zaliczamy:

 • Majątek przedsiębiorstwa i wyposażenie
 • Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa
 • Papiery wartościowe
 • Majątek trwały przedsiębiorstwa

Jaką formą promocji jest public relations?

 • Jest formą sprzedaży osobistej, zajmującej szczególne miejsce w kształtowaniu popytu na usługi transportowe i spedycyjne
 • Jest metodą tworzenia przez przedsiębiorstwo własnego pozytywnego wizerunku (dobrego imienia)
 • Jest formą zachęty o charakterze materialnym mającym na celu skłonienie klienta do zakupu oferowanej usługi
 • Jest płatną formą nieosobistej prezentacji i promocji usługi przez określonego nadawcę

Organizacje społeczne i zawodowe w transporcie drogowym:

 • Przejmują od swoich członków (przedsiębiorstw) część kompetencji decyzyjnych i w tym zakresie zarządzają nimi
 • Bronią interesów swoich członków wobec organów administracji państwowej
 • Pozwalają tylko i wyłącznie na wymianę doświadczeń w zakresie transportu między członkami tych organizacji
 • Ustalają ceny za usługi przewozowe, które są obowiązujące dla członków tych organizacji

Czy spółki osobowe mogą łączyć się ze spółkami kapitałowymi?

 • Mogą, ale po połączeniu spółką przejmującą musi być spółka kapitałowa
 • Mogą, ale po połączeniu spółką przejmującą musi być spółka osobowa
 • Mogą bez żadnych ograniczeń
 • Nie mogą, gdyż podlegają pod inne przepisy prawa

Wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczeń majątkowych odbywa się na podstawie:

 • Rachunków dokumentujących poziom poniesionych kosztów w celu naprawienia szkody
 • Oświadczenia sprawcy szkody o zakresie wyrządzonych strat
 • Polisy ubezpieczeniowej, w której określona jest wysokość należnego odszkodowania
 • Oświadczenia poszkodowanego, określającego wysokość należącego mu się odszkodowania

Wskaźnik IRR – wewnętrzna stopa zwrotu jest wskaźnikiem:

 • Płynności
 • Zadłużenia
 • Wyceny rynkowej
 • Rentowności

Ochrona ubezpieczenia AUTOCASCO obowiązuje, gdy szkoda powstała:

 • W pojeździe, którego kierowca zbiegł z miejsca wypadku
 • Podczas kierowania pojazdem bez ważnego badania technicznego
 • Na skutek nieumyślnego błędu kierowcy
 • Podczas kierowania pojazdem w stanie wskazującym na spożycie

Umowa sprzedaży do zobowiązanie do:

 • Przeniesienia na własność biorącego określonej ilości pieniędzy
 • Wytworzenia rzeczy i dostarczenia jej kupującemu
 • Przeniesienie prawa własności rzeczy z jednej osoby na drugą za ustaloną cenę
 • Przeniesienie praw własności rzeczy z jednej osoby na drugą w zamian za przyrzeczenie tej osoby o oddaniu rzeczy w określonym terminie

Zysk netto jest:

 • Różnicą nadwyżki finansowej i amortyzacji
 • Różnicą kosztów sprzedaży i podatku dochodowego
 • Różnicą zysku od opodatkowania i podatku dochodowego
 • Sumą zysku operacyjnego i pozostałych dochodów

Firma zapłaciła odsetki od kredytu. Są to koszty:

 • Finansowe
 • Pozostałe koszty operacyjne
 • Żadna z powyższych
 • Związane z działalnością operacyjną (usługi bankowe)

Zarządzanie strategiczne:

 • Wyznacza cele przedsiębiorstw na okres nie dłuższy niż 2 lata
 • Wyznacza szczegółowo rozpisane cele przedsiębiorstwa w poszczególnych dziedzinach jego działania
 • Wyznacza ogólny zarys celów przedsiębiorstwa w perspektywie, co najmniej 10 lat
 • Wyznacza cele oraz ustala program działania przedsiębiorstwa w podstawowych zarysach

Których z niżej wymienionych informacji nie potrzeba przedstawiać we wniosku na przewóz odpadów z zagranicy?

 • Wskazane miejsca odzysku
 • Wskazanie trasy wwozu odpadów, rodzaju transportu i opakowania odpadów dla odpadów niebezpiecznych
 • Wskazanie imienia i nazwiska kierowcy dokonującego przewozu posiadającego stosowne uprawnienia do przewozu odpadów niebezpiecznych
 • Opis sposobu gospodarowania przywiezionymi odpadami, w tym opis technologii ich odzysku wraz z opisem oddziaływania na środowisko

Przedmiotem ubezpieczenia przy grupowych ubezpieczeniach pracowników jest:

 • Tylko życie pracowników
 • Tylko życie i zdrowie pracowników
 • Tylko życie i zdrowie pracowników oraz ich współmałżonków
 • Życie i zdrowie pracowników oraz ich bliskich

Których z niżej wymienionych wielkości nie rejestruje tachograf

 • Prędkości jazdy
 • Czasu jazdy pojazdu
 • Przebytej odległości
 • Temperatury silnika i zużycie paliwa

Konwencja CMR wprowadziła limit odpowiedzialności przewoźników w przypadku całkowitej lub częściowej utraty masy brutto towaru w wysokości:

 • 35 franków w złocie za 1 kg brakującej masy brutto towaru
 • 15 franków w złocie za 1 kg brakującej masy brutto towaru
 • 45 franków w złocie za 1 kg brakującej masy brutto towaru
 • 25 franków w złocie za 1 kg brakującej masy brutto towaru

Formuła handlowa DDP (Delivered Duty Paid) oznacza ona, że:

 • Formuła ta zawiera maksimum obowiązków sprzedającego; pokrywa jego koszty, ponosi ryzyko z nimi związane i opłaca należności celne w kraju importera
 • Formuła ta zawiera maksimum obowiązków sprzedającego; organizuje on transport, pokrywa jego koszty, ponosi ryzyko z nimi związane i opłaca należności celne w kraju importera
 • Formuła ta zawiera maksimum obowiązków sprzedającego; organizuje on transport, ponosi ryzyko z nimi związane i opłaca należności celne w kraju importera
 • Formuła ta zawiera maksimum obowiązków sprzedającego; organizuje on transport, pokrywa jego koszty i opłaca należności celne w kraju importera

Minimalny wiek kierowców uprawniający do wykonywania międzynarodowych przewozów rzeczy wynosi:

 • 21 lat
 • 18 lat
 • 19 lat
 • 20 lat

Aby posiadać prawo do wykonywania międzynarodowego zarobkowego drogowego przewozu rzeczy należy uzyskać:

 • Zaświadczenie
 • Licencję
 • Koncesję
 • Zezwolenie

Do pasywów przedsiębiorstwa zaliczamy:

 • Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa
 • Papiery wartościowe
 • Majątek przedsiębiorstwa i wyposażenie
 • Majątek trwały przedsiębiorstwa

Kierowca autobusu powinien poddać się badaniom psychologicznym:

 • Co 2 lata
 • Co 5 lat oraz po upływie terminu określonego w orzeczeniu badania psychologicznego
 • Po upływie terminu określonego w orzeczeniu badania psychologicznego
 • Co 5 lat

Zdolność kredytowa polega na:

 • Posiadaniu przez przedsiębiorstwo odpowiednich fachowców
 • Posiadaniu przez przedsiębiorstwo odpowiedniego wyposażenia technicznego
 • Zdolności do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w uzgodnionym terminie
 • Posiadanie przez przedsiębiorstwo wielu wierzycieli

W międzynarodowym przewozie osób autobusami do krajów Unii Europejskiej minimalna norma ekologiczna wymagana w stosunku do pojazdów to norma:

 • Dotychczas obowiązują jedynie normy krajowe
 • EURO 3
 • EURO 1
 • EURO 2

Kto w imieniu Ministra Infrastruktury wydaje w Polsce zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych osób?

 • Ministerstwo Infrastruktury nie upoważniło żadnej instytucji i zezwolenia wydaje Departament Transportu Drogowego Ministerstwa
 • Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego
 • Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
 • Zrzeszenie Regionalne Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

Która z niżej wymienionych technologii elektronicznej wymiany informacji przesyła te informacje wolniej?

 • Sieć cyfrowa ISDN
 • Modem i sieć telefoniczna analogowa
 • Wszystkie rodzaje sieci zapewniają porównywalny koszt przesyłania danych
 • Sieć pakietowa

Wysokość franszyzy w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika za przewożony towar jest ustalana:

 • Samodzielnie ustalana przez szczególne zakłady ubezpieczeniowe jako oferta rynkowa dla potencjalnych klientów
 • W obowiązujących wszystkie zakłady ubezpieczeniowe ogólnopolskich przepisach, jako stawka procentowa w stosunku do całkowitej sumy ubezpieczenia określonej w polisie
 • Przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, jako stawka procentowa w stosunku do całkowitej kwoty ubezpieczenia podanej w polisie i obowiązująca dla wszystkich zakładów ubezpieczeniowych
 • Corocznie przez ministra Finansów i obowiązuje wszystkie zakłady ubezpieczeniowe

Z którą drogą krajową pokrywa się droga międzynarodowa nr E371 biegnąca wzdłuż szlaku Radom – Ostrowiec Świętokrzyski – Opatów – Kolbuszowa – Rzeszów – Dukla – Barwinek – granica państwa:

 • Drogą krajową nr 9
 • Drogą krajową nr 4
 • Drogą krajową nr 5
 • Drogą krajową nr 17

W Polsce uprawnioną do wydawania karnetów TIR jest:

 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy
 • Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce
 • Urząd Celny

Międzynarodowy drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych regulowany jest umową europejską

 • ATP
 • IMGD
 • RID
 • ADR

Zgodnie z umową AETR w okresie dobowym, standardowym (poza wyjątkami) czas pracy kierowcy nie może przekraczać:

 • 10 godzin
 • 9 godzin
 • 8 godzin
 • 11 godzin

W ramach umów bilateralnych Polski z innymi krajami ustalane są wzajemne limity roczne na:

 • Licencje i zezwolenia w zakresie wykonywania międzynarodowych przewozów rzeczy
 • Zezwolenia w zakresie wykonywania międzynarodowych przewozów rzeczy
 • Licencje w zakresie wykonywania międzynarodowych przewozów rzeczy
 • Promesy w zakresie wykonywania międzynarodowych przewozów rzeczy

Ubezpieczenie pasażerów w międzynarodowych przewozach osób:

 • Nie jest wymagane, gdyż decyzja w tej sprawie należy tylko do pasażerów
 • Jest obowiązkowe w każdym przypadku
 • Jest obowiązkowe tylko w komunikacji regularnej
 • Jest obowiązkowe tylko w przypadku okazjonalnych przewozów osób

Do czego odnosi się karnet TIR?

 • Do ładunku
 • Do pojazdu i ładunku
 • Do kierowcy
 • Do pojazdu

Wskaźnik gotowości technicznej podaje, w jakim stopniu:

 • Będące w pracy samochody ciężarowe miały wykorzystany przebieg
 • Będące w pracy samochody ciężarowe miały wykorzystany przebieg i ładowność
 • Posiadany tabor ciężarowy był wykorzystany do wykonywania przewozów
 • Posiadany tabor ciężarowy był technicznie sprawny i gotowy do wykonania przewozu

Postanowienia Europejskiej Komisji Ministrów Transportu w zakresie przyznania kontyngentu zezwoleń na międzynarodowe przewozy rzeczy

 • Preferują pojazdy spełniające wymogi norm EURO i podwyższonych norm bezpieczeństwa
 • Nie stawiają żadnych wymagań wobec pojazdów samochodowych
 • Nie istnieją takie postanowienia
 • Preferują pojazdy samochodowe spełniające wymagania zgodne ze standardami homologacji pojazdów

Umowa europejska dotycząca międzynarodowych drogowych przewozów materiałów niebezpiecznych wprowadziła obowiązek zatrudniania doradcy ds. bezpieczeństwa od dnia:

 • 1 stycznia 2002
 • 1 stycznia 2003
 • 1 stycznia 2004
 • 1 września 2002

W jakim wypadku bank nie ma prawa odstąpić od umowy kredytowej przed upływem jej terminu?

 • W przypadku spadku wartości złożonego zabezpieczenia
 • W przypadku wykorzystywania kredytu niezgodnie z jego przeznaczeniem
 • W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • W przypadku rozszerzenia przez przedsiębiorstwo zakresu swojej działalności

Przedsiębiorstwa mają obowiązek przechowywania wypełnionych kart kontrolnych czasu pracy kierowców (tarczek tachografów) przez okres:

 • Co najmniej przez okres 6 miesięcy po dacie ostatniego zapisu
 • Co najmniej przez okres 12 miesięcy po dacie ostatniego zapisu
 • Do czasu kontroli nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od daty ostatniego zapisu
 • Co najmniej 12 miesięcy od daty zakupu

Które z niżej wymienionych przyczyn nie mogą być podstawą odmowy wydania przez BOTM przewoźnikowi zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów osób?

 • Brak certyfikatu kompetencji zawodowych
 • Brak ważnej licencji przewozowej
 • Nie dostarczenie aktualnych ważnych badań technicznych pojazdu
 • Brak rozliczenia się z poprzednio pobranych zezwoleń

Przy zastosowaniu formuł FOB, CFR I CIF ryzyko przechodzi ze sprzedającego na kupującego w tym samym miejscu, tzn.

 • Na linii nadburcia statku w porcie załadunku, mimo że w przypadku CFR i CIF sprzedający zawiera umowę przewozu i pokrywa koszty transportu do portu przeznaczenia
 • Na linii nadburcia statku w porcie rozładunku, mimo że w przypadku CFR i CIF sprzedający zawiera umowę przewozu do portu przeznaczenia
 • Na linii nadburcia statku w porcie załadunku, mimo że w przypadku CFR i CIF sprzedający zawiera umowę przewozu i pokrywa koszty transportu do portu przeznaczenia
 • Na linii nadburcia statku w porcie rozładunku, mimo że w przypadku CFR i CIF sprzedający zawiera umowę przewozu a kupujący pokrywa koszty transportu do portu przeznaczenia

Do KRS-u nie są wpisywane następujące spółki:

 • Cywilna, akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Cywilna, jawna, partnerska
 • Komandytowo-akcyjna, komandytowa
 • Cywilna

Grupy reguł, jak i poszczególne formuły w danej grupie, są uszeregowane w kolejności:

 • Od minimum do maksimum posiadania gestii transportowej
 • Od minimum do maksimum ryzyka kupującego
 • Od minimum do maksimum obowiązków kupującego
 • Od minimum do maksimum obowiązków sprzedającego

Wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczeń majątkowych odbywa się na podstawie:

 • Oświadczenia poszkodowanego, określającego wysokość należącego mu się odszkodowania
 • Oświadczenia sprawcy szkody o zakresie wyrządzonych strat
 • Polisy ubezpieczeniowej, w której określona jest wysokość należnego odszkodowania
 • Rachunków dokumentujących poziom poniesionych kosztów celem naprawienia szkody

Karnet TIR dotyczy przewozów:

 • Materiałów niebezpiecznych
 • Pod zamknięciem celnym
 • Zwierząt
 • Odpadów

Której z niżej wymienionych czynności nie może podjąć policja na terenie Niemiec?

 • Zatrzymać kierowcy wypis licencji przewozowej
 • Przerwać jadę autobusu i odstawić go na parking w przypadku stwierdzenia przekroczenia czasu jazdy przez kierowcę
 • Unieruchomić autobus z powodu wykrycia usterek zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego

Która z niżej wymienionych opłat nie występuje w krajowym drogowym transporcie rzeczy?

 • Opłata za wydanie zezwolenia na krajowy przewóz rzeczy
 • Opłaty za wydanie zezwoleń na przewozy kabotażowe
 • Opłaty za przejazd pojazdu samochodowego na drogach krajowych
 • Opłaty za parkingi strzeżone

Konfrontacja w procesie negocjacji polega na:

 • Znalezieniu najlepszego kompromisu
 • Wprowadzeniu nowej wspólnej propozycji rozwiązania problemu
 • Przedstawieniu swojej oferty i porównaniu jej z propozycją strony przeciwnej oraz zaproszeniu jej do współpracy
 • Wymianie informacji, zadawaniu pytań i oczekiwaniu na odpowiedź

Kierowca, celem udostępnienia organom kontrolnym, musi posiadać w pojeździe karty kontrolne (wykresówki) tachografu:

 • Z bieżącego dnia pracy
 • Z wszystkich dni pracy licząc od dnia ostatniego wyjazdu z macierzystej bazy
 • Z trzech ostatnich dni pracy
 • Z bieżącego tygodnia i za ostatni dzień tygodnia poprzedniego, podczas którego prowadził pojazd

Czy autobusy wykorzystywane do przewozów pasażerskich w ramach Umowy INTERBUS muszą mieć certyfikat ekologiczny (EURO)?

 • Prawo tego nie wymaga
 • Nie muszą mieć, ale jest to pożądane, a w niektórych państwach może być wymagane
 • Muszą mieć, co najmniej certyfikat EURO 2
 • Muszą mieć, co najmniej certyfikat EURO 1

Których z niżej wymienionych uprawnień nie posiadają inspekcje transportu drogowego krajów zachodnich?

 • Kontrola przewozów materiałów niebezpiecznych
 • Kontrola dokumentów homologacjo pojazdów
 • Kontrola nacisków osi pojazdów na jezdnie
 • Sprawdzanie zapisów urządzeń pokładowych pojazdów w zakresie czasu pracy i jazdy kierowców

Badanie pozycji kapitałowej banku niezbędne jest do oceny:

 • Ilości i jakości jego klientów
 • Jego siły i możliwości na rynku usług finansowych
 • Wielkości jego zadłużenia
 • Wielkości jego zysków

Czy polskie prawo jazdy jest uznawane przez kontrole ruchu drogowego we wszystkich krajach?

 • Nie jest uznawane i kierowca powinien posiadać międzynarodowe prawo jazdy
 • Tak, zawsze jest uznawane
 • Jest uznawane tylko w krajach, które uznały Konwencję Genewską, a w pozostałych krajach wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy
 • Jest uznawane tylko w krajach, które uznały Konwencję Wiedeńską, a w pozostałych krajach wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy

Badane przedsięwzięcie (inwestycja) jest opłacalne, jeżeli NPV – zaktualizowana wartość netto jest:

 • NPV>=0
 • NPV<0
 • NPV=0
 • NPV>0

Zatwierdzenia pod zabezpieczenie celne nie mogą uzyskać pojazdy i kontenery, których przedziały ładunkowe:

 • Posiadają homologację
 • Umożliwiają łatwy dostęp do wszystkich miejsc w celu przeprowadzenia inspekcji celnej
 • Nie zawierają żadnych zamaskowanych miejsc, gdzie mogą być ukryte towary
 • Umożliwiają łatwe i skuteczne założenie zabezpieczeń celnych

Indos służy do przenoszenia praw z:

 • Czeków In blanco
 • Akcji imiennych
 • Akcji na okaziciela
 • Obligacji imiennych

Przewoźnik może przyjąć zwierzęta do przewozu tylko wówczas, gdy spełnione zostaną określone warunki zdefiniowane przepisami prawa. Które z niżej podanych wymagań nie musi być przestrzegane przez przewoźnika przy przewozie zwierząt:

 • Posiadanie przez przewoźnika świadectwa stacji kontroli pojazdów, że pojazd jest przystosowany do przewozu zwierząt
 • Dostarczenie przez nadawcę świadectwa pochodzenia zwierząt
 • Wyznaczenia przez nadawcę opiekuna zwierząt
 • Złożenie przez nadawcę pisemnego oświadczenia, że zwierzęta zostały odpowiednio przygotowane do transportu
5/5 - (1 vote)