Geneza Unii Europejskiej

Unia Europejska (UE) – została utworzona w marcu 1957 r. przez Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, RFN i Włochy, które podpisały traktat tworzący EWG znany jako Traktat rzymski. Państwa te już od 1951 r. należały do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS), a w 1957 r. oprócz Traktatu Rzymskiego, podpisały również traktat, tworzący Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Głównym celem Traktatu Rzymskiego było utworzenie wspólnego rynku, unii celnej, usunięcie barier handlowych podatkowych oraz realizacja czterech podstawowych swobód: przepływu osób, towarów, zakładania przedsiębiorstw i świadczenia usług oraz przepływu kapitałów i płatności.

Na podstawie postanowień traktatowych, rada Ministrów transportu UE przyjęła ogromną liczbę aktów prawnych odnoszących się do poszczególnych gałęzi transportu, do transportu kombinowanego, infrastruktury i zasad finansowania inwestycji, niektóre akty prawne wspólne dla trzech gałęzi transportu lądowego. W dziedzinie wspólnej polityki transportowej podstawową zasadą jest liberalizacja usług transportowych oraz harmonizacja warunków konkurencji wewnątrz i międzygałęziowej. Integracja państwa w działalność transportową ma stały charakter w odniesieniu do udziału w planowaniu i finansowaniu infrastruktury, ustalaniu przepisów technicznych oraz związanych z polityką UE w innych dziedzinach, jak polityka socjalna, regionalna, bezpieczeństwa.

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU) – z siedzibą w Genewie została założona w 1948 r. Członkami IRU są krajowe zrzeszenia przewoźników drogowych oraz członkowie stowarzyszeni, którymi są m.in. producenci pojazdów samochodowych operatorzy transportu kombinowanego. IRU liczy ponad 150 członków w 68 krajach. Członkiem czynnym IRU jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce z siedziba w Warszawie. Najwyższym organem IRU jest zgromadzenie Ogólne składające się ze wszystkich czynnych i stowarzyszonych członków.

Organem wykonawczym jest Prezydium składające się z przedstawicieli obu Rad. W ramach IRU funkcjonują komisje: celna, ekonomiczna, prawna, bezpieczeństwa drogowego, spraw socjalnych, usług i techniczna, grupy ekspertów (m.in. s/d autokarów turystycznych, transportu kombinowanego, ADR i szkolenia zawodowego) oraz grupa taksówek samochodów wynajętych kierowcą. Przedstawiciele ZMPD uczestniczą w pracach Prezydium, Rad oraz wszystkich sekcji i wielu komisji i grup ekspertów. IRU było aktywnie zaangażowana w przygotowanie projektów wielu międzynarodowych porozumień i konwencji, dotyczących m.in. warunków przewozu, dokumentów transportowych, ułatwień celnych, standardów technicznych, przewozów artykułów spożywczych ładunków niebezpiecznych. Jest również międzynarodowym gwarantem systemu karnetów TIR w ramach, którego ciężarówki są zamykane przez urząd celny przed odjazdem i mogą przekroczyć wiele granic

5/5 - (2 votes)