Wychowanie ekologiczne w przedszkolu

Pozycje zwarte:

 • Bieleń B.: Rozwój myślenia dzieci sześcio-siedmio letnich, Warszawa WSiP 1983
 • Bogdanowicz Z.: Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli, Warszawa PZWS 1973
 • Burner J.S.: Poza dostarczone informacje, PWN, Warszawa 1975
 • Cichy D.: Kształtowanie dla ekorozwoju (W) Edukacja ekologiczna i zdrowotna dla dzieci i młodzieży. Materiały z ogólnopolskiego Seminarium Naukowego, Ameliówka k/Kielc, Warszawa 1994
 • Chrzanowska D.: Kontakt dziecka z przyrodą, Warszawa WSiP 1974
 • Cockowski Z.: O teorii poznania i poznawania, Warszawa 1968
 • Denek K.: Poznawczo wychowawcze aspekty działalności krajoznawczo-turystycznej we współczesnej szkole, Koszalin 1981
 • Denek K.: Wycieczki we współczesnej szkole, Poznań 1997
 • Dutkiewicz T., Świątczak J.: Indywidualne i zbiorowe działania dla redukcji zagrożenia ekologicznego. Promocja zdrowia, Warszawa 1994
 • Dudzińska I.: Metodyka wychowania w przedszkolu cz.1, WSiP, Warszawa 1976
 • Elbanowska S.: Przyroda nieożywiona w wychowaniu przedszkolnym, Warszawa WSiP 1983
 • Frątczakowie E.J.: Edukacja ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym, Bydgoszcz 1996
 • Frątczakowie E.J.: Ogród przedszkolny. Warszawa WSiP 1977
 • Frątczakowie E.J.: Kącik przyrody w wychowaniu przedszkolnym. Warszawa WSiP 1979
 • Frątczakowie E.J.: Edukacja zdrowotna dzieci przedszkolnych. Toruń 1996
 • Frątczakowie E.J.: Ochrona i kształtowanie środowiska w edukacji dzieci przedszkolnych, Warszawa ZG LOP 1987
 • Galloway Ch.: Psychologia uczenia się i nauczania, Warszawa 1988
 • Gutowska H. Lelonek M. Wróbel T.: Środowisko społeczno – przyrodnicze w klasie 1-3, Przewodnik metodyczny dla klas I, WSiP, Warszawa 1978
 • Gutowska H.: Środowisko społeczno-przyrodnicze w klasie 1-3, Książka przedmiotowo – metodyczna, WSiP, Warszawa 1982
 • Hilgard E.: Wprowadzenie do psychologii, PWN, Warszawa 1968
 • Hurlock E.B.: Rozwój dziecka, PWN, Warszawa 1960
 • Jakowicka M.: Bogacenie doświadczeń uczniów klas początkowych w kontaktach ze środowiskiem, Warszawa 1982
 • Janik E. (tłum.): Przyroda przeżywana i obserwowana z dziećmi przedszkolnymi, Warszawa WSiP 1980
 • Jurkowski A.: Ortogeneza mowy i myślenia, WSiP, Warszawa 1975
 • Kamiński A.: Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej, (W) Metodologia pedagogiki społecznej, Praca zbiorowa pod kierunkiem naukowym R. Wroczyńskiego, T. Pilcha, Wrocław, W-wa, Kraków, Gdańsk 1974
 • Kielar – Turska M.: Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. Warszawa 1992
 • Kmita J.: Wykłady z logiki i metodyki nauk, Warszawa 1976
 • Korczak E.: Edukacja młodego pokolenia do odpowiedzialnego działania w środowisku oraz na rzecz ochrony środowiska. (W) Problemy środowiska i jego ochrony. Część I, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, Uniwersytet Śląski, Katowice 1993
 • Krawczyk M.: Wycieczki ich organizacja i znaczenie, Nasza Księgarnia 1948
 • Kotarbiński T.: Elementy teorii poznania, logiki i metodologii nauk, Warszawa 1961
 • Kotarbiński T.: O pojęciu metody, (W) Wybór pism, I. PWN, Warszawa 1957
 • Kutyłowska G.: Ekologia w przedszkolu, Didasko
 • Kwiatowska M., Topińska Z.: Pedagogika przedszkolna. Warszawa 1978
 • Lelonek M.: Kształtowanie pojęć z przyrody nieożywionej w nauczaniu początkowym, WSiP, Warszawa 1984
 • Lipina S.T.: Kształtowanie pojęć dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1984
 • Łobocki M.: Metody badań pedagogicznych, PWN, Warszawa 1984
 • Łojewska B, Polak D.: Pobaw się z nami 6-latkami, Koba, Kraków 2000
 • Łojewska B.: W świecie przedszkolaka, Program wychowania przedszkolnego, Koba, Kraków 2001
 • Łupina A.M.: Ekologia czy pesymizm końca XX wieku? Epoka, Warszawa 1992
 • Niemierko B.: ABC testów szkolnych, WSiP Warszawa 1975
 • Nowak S.: Metodologia badań socjologicznych, 1970
 • Okoń W.: Słownik Pedagogiczny, Warszawa 1981
 • Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych, Żak, Warszawa 1995
 • Pieter Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław-Warszawa 1967
 • Przetacznik – Gierowska M.: Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, Warszawa 1972
 • Schwartrz L.: Na ratunek ziemi, Wrocław 1993
 • Skiner Ch. E.: Psychologia wychowawcza, Warszawa 1971
 • Skorny Z.B.: Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1984
 • Suchodolski B. (red): Pedagogika, PWN, Warszawa 1980
 • Studzińska M.: Dzieci przedszkolne poznają przyrodę ożywioną, Warszawa 1989
 • Studzińska M.: Zagadnienia ekologii już w przedszkolu, Wychowanie przedszkolne 1992,
 • Smirnow A.: Psychologia, Warszawa 1996
 • Szewczuk W.: Psychologia-zarys podręcznikowy, Warszawa 1979
 • Szymczak S. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1988
 • Umiński T.: Środowisko. Przyroda, Podręcznik dla szkół średnich, WSiP, Warszawa 1995
 • Wygotski S.L.: Myślenie i mowa, Warszawa 1989
 • Wygotski S.L.: Eksperymentalne badania rozwoju pojęć, Warszawa PWN 1971
 • Zaborowski Z.: Wstęp do metodologii badań, Ossolineum, Warszawa 1973
 • Zaczyński W.: Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1995
 • Zaczyński W.: Praca badawcza nauczyciela, PZWS, Warszawa 1968
 • Żebrowska M.: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa 1977
 • Żuchelkowski K.: Kolekcje przyrodnicze edukacji ekologicznej dzieci przedszkolnych, Bydgoszcz 1997

Artykuły:

 • Funkcje i zadania przedszkola w świetle problemów ekologicznych Bliżej przedszkola. Wychowanie i edukacja 2002 Nr 5,6,7
 • Bies B.: Tu jest moje miejsce i tu ma być mój dom. Inicjatywy pro-ekologiczne na poziomie przedszkola, Bliżej przedszkola. Wychowanie i edukacja 2003 Nr 11
 • Bochno E.: Czym skorupka za młodu … . Wpływ środowiska przyrodniczego na rozwój dziecka. Wychowanie w przedszkolu 2001 Nr 5
 • Broda S.: Bliżej przyrody. Wychowanie w przedszkolu 2001 Nr 3
 • Czarnolewska J.: Chrońmy ogrody. Wychowanie w przedszkolu 2002 Nr 5
 • Dobosz E.: Ten piękny, tajemniczy świat. Wychowanie w przedszkolu 2001 Nr 2
 • Dobosz M., Szymańska I.: Mali przyjaciele ptaków. Wychowanie w przedszkolu 2001 Nr 4
 • Grodzieńska – Juszczak M.: Świadomość ekologiczna dzieci. Wychowanie w przedszkolu 2002 Nr 4
 • Holboj I.: Raciechowickie eko-przedszkole, Bliżej przedszkola. Wychowanie i edukacja 2003 Nr 7-8
 • Łęgowska B., Radomska M., Słopień I.: Lepiej poznać, lepiej chronić. Wychowanie w przedszkolu 2002 Nr 9
 • Kielar M.: Rozwój mowy i myślenia dzieci w wieku przedszkolnym w kontakcie z przyrodą. Wychowanie w przedszkolu 1981, Nr 2
 • Kłobuchowa A.: Wycieczka do leśnej krainy, Wychowanie w przedszkolu 2001, Nr 2
 • Kowalik P.: Edukacja ekologiczna, Wychowanie w przedszkolu 1996, Nr 8
 • Krawczyk B. , Sysło A.: Co mały ekolog wiedzieć powinien. Bliżej przedszkola. Wychowanie i edukacja 2003 Nr 10
 • Kwiatkowska G.: Chcieliśmy wiosnę zobaczyć, chcieliśmy wiosnę usłyszeć. Wychowanie w przedszkolu 2001 Nr 3
 • Machaj M.: Ścieżki przyrodnicze w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Bliżej przedszkola. Wychowanie i edukacja 2003 Nr 7-8
 • Małecka B.: Przyroda źródłem wiedzy. Wychowanie w przedszkolu 2003 Nr 9
 • Matrejek D., Sądek D.: Pory roku wędrują po świecie. Bliżej przedszkola. Wychowanie i edukacja 2003 Nr 7-8
 • Nowak M.: Inspirująca rola literatury dziecięcej w poznawaniu przez dzieci świata przyrody. Bliżej przedszkola. Wychowanie i edukacja 2003 Nr 7-8
 • Nowicka K., Podżorska G.: Las to płuca świata. Wychowanie w przedszkolu 2002 Nr 9
 • Prus-Wiśniewska H.: Co słychać u przedszkolaków, Wychowanie w przedszkolu 2002, Nr 4
 • Podsiadło J.: Jesienny festyn na leśnej polanie. Bliżej przedszkola. Wychowanie i edukacja 2003 Nr 7-8
 • Scarfe W.: O potrzebie kierowania aktywnością dziecka. Wychowanie w przedszkolu 1974, Nr 4
 • Stawiński W.: Kształtowanie pojęć i przyswajanie terminów w nauczaniu biologii. Biologia w szkole 1972 Nr 2
 • Stawińska – Targosz L.: Weźmy liście do ręki. Wychowanie w przedszkolu 2003 Nr 9
 • Śliżewska D.: Leśne spacery. Wychowanie w przedszkolu 2002 nr 8
 • Tartos T.: tajemnice życia ukrytego w ziemi. Wychowanie w przedszkolu 2003 Nr 3
 • Tekieli J.: Liście – listy od złotej jesieni. Bliżej przedszkola. Wychowanie i edukacja 2003 Nr 10
 • Wojtyś M.: Jaki piękny jest ten świat. Bliżej przedszkola. Wychowanie i edukacja 2003 Nr 11
 • Woźniak A.: Dobre rady na odpady. Wychowanie w przedszkolu 2002 Nr 4
 • Żugaj M.: Z ekologią na ty, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krakowie
5/5 - (2 votes)