Wstęp pracy magisterskiej z marketingu

Funkcje dystrybucyjne realizowane przez przedsiębiorstwa są bardzo zróżnicowane. W zależności od rodzaju danego przedsiębiorstwa i przedmiotu działalności sieć dystrybucyjna jest bardziej lub mniej rozwinięta. Ponadto, różna jest w niej liczba ogniw pośredniczących w logistycznym procesie przepływu produktu od dostawcy do końcowego odbiorcy.

Kwestia wyboru kanałów dystrybucji jest dla producenta niezmiernie istotna.  Ścierają się tutaj dwie przeciwstawne tendencje.  Pierwsza to taka rozbudowa sieci dystrybucyjnej, aby produkt mógł trafić do jak największej liczy odbiorców.  Druga to konieczność redukcji kosztów dystrybucji.  Wybór racjonalnych rozwiązań wymaga przeprowadzenia odpowiedniego rachunku efektywności pozwalającego skonfrontować korzyści płynące z rozbudowy sieci z kosztami tej rozbudowy.

Celem niniejszej pracy jest krytyczna analiza i propozycje usprawnień systemu dystrybucji firmy Optimus Technologie SA.  W pracy zawarto również problem pojawiających się konfliktów w kanałach dystrybucji. Firmą, która udostępniła materiały do napisania pracy jest Optimus Technologie SA z Nowego Sącza.

Hipotezą pracy jest stwierdzenie, że analizowane przedsiębiorstwo ma dobrze zorganizowany system dystrybucji, co wzmacnia jego pozycję rynkową.  Okresem badań objęto lata 1999 i 2001.

Praca ma charakter literaturowo-empiryczny. Wykorzystano obszerne materiały i literaturę z zakresu marketingu, zarządzania i ekonomii, wykorzystano również fachowe czasopisma rynku IT oraz materiały dostępne w internecie.

Praca składa się z czterech  rozdziałów.  Rozdział pierwszy zawiera wyjaśnienie pojęć marketingu, strategii marketingowej i koncepcje elementów marketingu-mix.

W rozdziale drugim przedstawiono istotę i funkcje dystrybucji, opis kanałów dystrybucji i pośredników w tych kanałach. Zawiera on również opis możliwych konfliktów między poszczególnymi ogniwami kanału dystrybucji oraz opisuje dystrybucję jako jeden z elementów marketingu-mix

Rozdział trzeci, praktyczny, zawiera charakterystykę firmy Optimus Technlogie SA, jej strukturę organizacyjną oraz ofertę produktową.  W rozdziale tym opisano również aktualną sytuację na rynku komputerów osobistych w Polsce.

Rozdział czwarty zawiera szczegółowy opis kanałów dystrybucji firmy Optimus, analizę mocnych i słabych stron sieci dystrybucyjnej firmy oraz propozycje przyszłościowych rozwiązań w tym zakresie.

Pracę kończy podsumowanie i wnioski.

5/5 - (2 votes)