Styl bycia i miejsca spotkań

praca magisterska o kulturze hip-hopu

Respondenci (jak wynika z wykresu 6) przyznali, że jednym z głównych sposobów wyrażania buntu wobec rzeczywistości wynikającym z przynależności do subkultury hip-hopu lub identyfikowania się z tą kulturą jest sposób bycia.

Wykres 6. Sposób wyrażania buntu wobec rzeczywistości w konsekwencji przynależności do subkultury hip-hopu lub identyfikowania się z kulturą hip-hop (N=89)

Źródło: opracowanie własne, 2013.

Celem jednego z kolejnych pytań ankietowych było pozyskania informacji na temat tego, jaki ten sposób bycia jest. Respondenci (bez wyraźnej różnicy w odpowiedziach badanych biorąc pod uwagę ich płeć) wskazywali przede wszystkim na: zamkniecie na krytykę (66,07%), „wyluzowanie” (51,79%), posiadanie sprecyzowanych poglądów na życie i ludzi (44,64%) oraz dążenie do celu (41,96%) – tabela 5.

Tabela 5. Styl bycia respondentów ze względu na wiek Ą=112)

L.p. Odpowiedź BADANI
OGÓŁEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI
L % L % L %
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Wyluzowany/a 58 51,79 16 14,29 42 37,50
2. O sprecyzowanych poglądach na życie i ludzi 50 44,64 20 17,86 30 26,79
3. Wiedzący/a czego chce 47 41,96 19 16,96 28 25,00
4. Zagubiony/a w rzeczywistości 26 23,21 10 8,93 16 14,29
5. Szukający/a swojej dogi 30 26,79 11 9,82 19 16,96
6. Otwarty/a na krytykę 44 39,29 19 16,96 25 22,32
7. Zamknięty/a na krytykę 74 66,07 28 25,00 46 41,07
8. Jasno wyrażający/a swoje poglądu 45 40,18 17 15,18 28 25,00
9. „luzak” 33 29,46 16 14,29 17 15,18
10. Walczący/a z przeciwnościami losu 31 27,68 21 18,75 10 8,93
11. Ambitny/a 14 12,50 10 8,93 4 3,57
12. Pozbawiony/a złudzeń 16 14,29 7 6,25 9 8,04
13. Posiadający/a lekceważący stosunek do wszelkich instytucji 12 10,71 10 8,93 2 1,79
14. Bezczelny/a 19 16,96 8 7,14 11 9,82
15. Nie tolerujący/a „frajerów” u „mieszczuchów” 46 41,07 7 6,25 39 34,82

Dane nie sumują się do 100,00% z uwagi na możliwość wybrania kilku wariantów odpowiedzi.

Legenda: L – liczba

Źródło: opracowanie własne, 2013.

Odpowiedzi ankietowanych sugerują, że ich bunt wyraża się przede wszystkim w zamknięciu na krytykę, niezgodzie z poglądami ludzi, którzy się z nim z kolei nie zgadzają. O tym, czy jest to „zdrowe” i właściwe podejście można dyskutować, aczkolwiek konstruktywna krytyka, nie zawsze musi być katalizatorem konfliktu.

Ponadto, nierzadko młodzi ludzi nie mając właściwego doświadczenia życiowego popełniają błędy, których mogliby uniknąć pozostając otwartymi właśnie na krytykę konstruktywną.

Przechodząc do kolejnego najczęściej wskazywanego sposobu bycia, czyli „wyluzowania” należy stwierdzić, że nierzadko może mieć ono charakter lekceważącego stosunku do spraw ważnych, z którymi jednostka może się nie zgadzać. Przykładem może być konflikt na linii rodzic-dziecko (w tym przypadku dojrzewający młody człowiek, który pasjonuje się muzyką hip-hopu). Bagatelizowanie, czy lekceważenie konfliktów różnego typu (w tym w szczególności rodzinnych), może doprowadzić do wykształcenia braku odpowiedzialności, rozwiązywania sytuacji konfliktowych i nieprawidłowego nawiązywania (czy rozwiązywania) relacji interpersonalnych.

Kolejny najczęściej wskazywany wyznacznik stylu bycia hip- hopowca, pozwalający mu na ekspresję buntu to sprecyzowane poglądy na życie i ludzi oraz dążenie do celu. Obecnie ceni się osoby, które wiedzą czego w życiu chcą. Jest to szczególnie ważne w przypadku hip-hopowców wychowujących się w rodzinach patologicznych. Ich bunt może tutaj objawiać się pragnieniem lepszego życia, niż te którego doświadczają np. w domu rodzinnym – tabela 5.

Ankietowani zapytani, gdzie najczęściej spotykają się z innymi hip-hopowcami wskazywali na mieszkania (91,07%), kluby (68,75%) oraz na podwórko (46,43%).

W przypadku pierwszych dwóch odpowiedzi nie zaobserwowano wyraźnej różnicy w odpowiedziach badanych pod względem ich wieku, natomiast spotkania na podwórkach są najbardziej typowe dla młodszej grupy wiekowej hip-hopowców, który brali udział w badaniu – tabela 6.

Tabela 6. Najczęstsze miejsca spotkań badanych hip-hopowców (N=112)

L.p. Odpowiedź BADANI
OGÓŁEM od 12 do 16 lat od 17 do powyżej 19 lat
L % L % L %
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Podwórko 52 46,43 40 35,71 12 10,71
2. Klub 35 31,25 25 22,32 10 8,93
3. Na ściankach (graffiti) 36 32,14 16 14,29 20 17,86
4. Kluby 77 68,75 41 36,61 36 32,14
5. Mieszkania 102 91,07 55 49,11 47 41,96

Dane nie sumują się do 100,00% z uwagi na możliwość wybrania kilku wariantów odpowiedzi.

Legenda: L – liczba

Źródło: opracowanie własne, 2013.

Może dziwić fakt, że mieszkanie zostało wskazane jako najczęstsze miejsce spotkań. Jest to zamknięta przestrzeń i można przypuszczać, że hip-hopowcy spotkają się w nich przede wszystkim w swoim gronie. Być może to właśnie mieszkania są miejscami, w których dochodzi do twórczej aktywności badanych, czyli pisania tekstów i rapowania.

5/5 - (1 vote)