Horyzont czasowy tworzenia strategii rozwoju

Analiza strategii rozwoju poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego jest dobrym źródłem informacji o poziomie przygotowania do efektywnego zarządzania publicznego na poziomie lokalnym.

Celem mojej pracy licencjackiej jest analiza Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego oraz ocena stanu jej realizacji. Dla realizacji celu pracy skupiłam się na badaniu dokumentu strategicznego Powiatu Radomszczańskiego.

Obecnie w warunkach głębokiej decentralizacji i procesu integracji europejskiej polityka rozwoju regionalnego w Polsce jest realizowana przy zachowaniu wymogów wynikających z ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego oraz podstawowych zasad europejskiej polityki strukturalnej. Na szczeblu krajowym polityka rozwoju regionalnego prowadzona jest w oparciu o wieloletnie strategie, programy i plany rozwojowe. Opracowanie strategii na szczeblu powiatu daje podstawę i szansę uwzględnienia w niej zadań najważniejszych  dla  danej  jednostki  oraz  pozyskania części  środków na jej realizację.

Strategia rozwoju powiatu ma charakter planu długookresowego, wynoszącego powyżej 10 lat. Realizacja ustaleń strategii dokonywana jest poprzez wieloletnie plany realizacyjne, w tym wieloletnie plany inwestycyjne, miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego oraz roczne plany realizacyjne. Stanowią one z kolei podstawę do sporządzenia corocznego budżetu powiatu.

Strategia rozwoju to najważniejszy dokument wytyczający kluczowe kierunki działań na najbliższe dziesięć lat przede wszystkim dla samorządu terytorialnego i społeczności lokalnej, w oparciu o który podejmowane będą wszystkie poważniejsze przedsięwzięcia oraz decyzje związane z rozwojem powiatu i alokacją środków publicznych.

Rozwój powiatu jest sprawą wspólną całej jego społeczności. Strategia jest opracowywana, aby zaakceptowało ją i realizowało jak najwięcej uczestników życia społecznego i gospodarczego. Władzy powiatu przypada tu szczególna rola inicjatora, koordynatora, a często także realizatora poszczególnych działań.

5/5 - (4 votes)