Rola mediów w kreowaniu zbiorowej histerii

 1. Alcock J.A., Mass Hysteria, (w:) R.J. Corsini (red.) Encyclopedia of Psychology, Vol. 2, New York 1994, s. 373-374.
 2. Anusz Z., Podstawy epidemiologii i kliniki chorób zakaźnych, PZWL, Warszawa 1998.
 3. Aronson E., Człowiek – istota społeczna, tłum. J. Radzicki, PWN, Warszawa 1987.
 4. Ball S., SARS i inne nowe epidemie, Wyd. Medyk, Warszawa 2003.
 5. Banaszkiewicz J., Nerwice społeczne jako problem badawczy dla historyka, „Historyka”, T.III, 1972, s. 103-116.
 6. Banaszkiewicz-Zygmunt E. (red.), Media. Leksykon, PWN, Warszawa 2000.
 7. Bartholomew R.E., Wessely S., Protean nature of mass sociogenic illness: From possessed nuns to chemical and biological terrorism fears, British Journal of Psychiatry, 2002, 180, 300-306. bjp.rcpsych.org/cgi/content/full/180/4/300
 8. Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. S. Cieśla, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2002.
 9. Boccaccio G., Dekameron, tłum. E. Boye, Świat Książki, Warszawa 2005.
 10. Boss L.P., Epidemic hysteria: A reviev of the PublishedLiterature, “Epidemiological Reviews”, Vol. 19, No.2 (1997), s. 233-242; epirev.oxfordjournals.org/cgi/reprint/19/2/233
 11. Brzeziński T. (red.), Historia medycyny, PZWL, Warszawa 1988.
 12. Cackowski Z., Ból, lęk, cierpienie, UMCS, Lublin 1997.
 13. Camus A., Dżuma, tłum. J. Guze, PIW, Warszawa 1995.
 14. Canetti E., Masa i władza, tłum. E. Borg, M. Przybyłowska, Czytelnik, Warszawa 1996.
 15. Cialdini R. B., Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka, tłum. B. Wojciszke, GWP, Gdańsk 1995.
 16. Defoe D., Dziennik roku zarazy, tłum, J. Dmochowska, PIW, Warszawa 1959.
 17. Delumeau J., Strach w kulturze Zachodu. XIV-XVIII, tłum. A. Szymanowski, Pax, Warszawa 1986.
 18. Domański A., Aktualność koncepcji zachowań zbiorowych, „Studia Socjologiczne”, 2003, 4(171), s. 27-56.
 19. Długosz J., Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 9, tłum. J. Mrukówna, Dzięcielska-Machnikowska S., Tłum i społeczeństwo, Wydawnictwo Omega-Praksis, Lódź 1998.
 20. Ejsmont M., Kosmalska B.,Media, wartości, wychowanie, „Impuls”, Kraków 2005.
 21. Filipiak M., Homo communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, UMCS, Lublin 2003.
 22. Glassner B., The Culture of Fear. Why Americans Are Afraidof the Wrong Things, Basic Books, New York 1999.
 23. Globan-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teoria i analiza prasy, radia, telewizji i Internetu, PWN, Warszawa 2004.
 24. Hacker A., BSE. Choroba szalonych krów, tłum. S. Filipecki, PZWL, Warszawa 2001.
 25. Herek G.M., Capitano J.P., AIDS Stigma andSexualPrejudice, “American Behavioral
 26. Scientist”, 1999, 42, s.8; psychology.ucdavis.edu/rainbow/html/abs99_sp.pdf
 27. Hogg M.A., Hasło: psychologia tłumu, (w:) Encyklopedia Blackwella. Psychologia
 28. społeczna, red. A.S.R. Manstead, M. Hewstorn i in., (pol. red. J. Czapiński), Wyd. J. Santorski & Co., Warszawa 2000.
 29. Jakubik, A., Histeria: metodologia, teoria, psychopatologia, PZWL, Warszawa 1979.
 30. Jakubik A., Psychiatria kulturowa, w: Psychiatria. Tom 3, (red.) S. Dąbrowski, J. Jaroszyński, S. Pużyński, PZWL, Warszawa 1989.
 31. Jakubik A., Kultura a zaburzenia psychiczne, psychologia.net.pl/artykul.php?level=98\
 32. Kapuściński R., Ten inny, Wyd. Znak, Kraków 2006
 33. Kenrick D.T, Neuberg S.L., Cialdini R.B., Psychologia społeczna: rozwiązane tajemnice, tłum. A. Nowak (i in.), GWP, Gdańsk 2002.
 34. Kępiński A., Lęk, PZWL, Warszawa 1987.
 35. Komosińska K., Epidemia HIV/AIDS na tle historycznym. Wybrane zagadnienia pedagogiczno-wychowawcze, Olsztyn 1999.
 36. Konieczny S., Strach i odwaga w działaniach bojowych, Wyd. MON, Warszawa 1964
 37. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995.
 38. Kracik J., Pokonać czarną śmierć: Staropolskie postawy wobec zarazy, Wyd. M, Kraków 1991.
 39. Kruszewski J., SARS: Pierwsza epidemia XXI wieku, Alergia 2/17 2003: alergia.org.pl/lek/archiwum/03_02/sars.html
 40. Kunczik M., Zipfel A., Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Warszawa 2000.
 41. Kuratowska Z., AIDS. Nowa choroba, Warszawa 1986.
 42. Le Bon G., Psychologia tłumu, przeł. B. Kaprocki, PWN, Warszawa 1986.
 43. Le Goff J., Kultura średniowiecznej Europy, tłum. H. Szymańska-Grossowa, Warszawa 1994.
 44. Mackay Ch., Niezwykłe złudzenia i szaleństwa tłumów, tłum. W. Madej, M. Piotrowska, WIG-Press, Warszawa 1999.
 45. Michalak I., Funkcjonalizm amerykański w nauce o komunikowaniu, (w:) B. Dobek-
 46. Ostrowska (red.), Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, Wrocław 2001.
 47. Mikułowski Pomorski J., Nęcki Z., Komunikowanie skuteczne?, OBP, Kraków 1983.
 48. Misztal B., Hasło: Zachowanie zbiorowe, Encyklopedia socjologii, Suplement, (red. zbior. pod kier) K. Kwaśniewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005
 49. Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka, biznes, ASPRA, Warszawa 2001.
 50. Mrozowski M., Miedzy manipulacją a poznaniem. Człowiek w świecie mass mediów, Warszawa 1991.
 51. Naphy W., Spicer A., Czarna śmierć, tłum. A. Debska, PIW, Warszawa 2004.
 52. Neuberg L.S., Douglas K.T., Cialdini R.B., Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice, GWP, Gdańsk 2002
 53. Obuchowski K., Kody orientacji i struktura procesów emocjonalnych, PWN, Warszawa 1979.
 54. Oldstone M.B.A., Wirusy, plagi i dzieje ludzkości, tłum. S. Dubski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2002.
 55. Paźniewski W., Kultura strachu, ”Twórczość”, nr 2 (723), luty 2006.
 56. Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków 1983.
 57. Podstawy psychiatrii, (red.) Jarosz M., Cwynar S., PZWL, Warszawa 1978.
 58. Popularna Encyklopedia Powszechna, T. VII, Wydawnictwo Pinnex, Kraków 1995.
 59. Preston R., Strefa skażenia, tłum. J. Kuryłowicz, Świat Książki, Warszawa 1996.
 60. Pyzikowska A., Teoria agenda-setting i jej zastosowanie, (w:), B. Dobek-
 61. Ostrowska (red.), Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, Wrocław 2001.
 62. Reber A.S., Reber E.S., Słownik Psychologii, Wyd. Scholar, Warszawa 2002
 63. Ricoeur P., Symbolika zła, tłum. S. Cichowicz i M. Ochab, Pax, Warszawa 1986.
 64. Ruffie J., Sournia J.C., Historia epidemii: od dżumy do AIDS, tłum. B.A. Matusiak, W.A.B., Warszawa 1996.
 65. Seyda, B., Dzieje medycyny w zarysie. Część I, PZWL, Warszawa 1962.
 66. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2004.
 67. Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1972.
 68. Szczęsna E., Europejska teoria empiryczna: hipoteza spirali milczenia E. Noelle-Neumann, (w:) B. Dobek- Ostrowska (red.), Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, Wrocław 2001.
 69. Sznajderman M., Zaraza: Mitologia dżumy, cholery i AIDS, Wyd. Semper, Warszawa 1994.
 70. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2002
 71. Świetlicki M., Pieśni profana, Wyd. Czarne, Czarne 1998.
 72. Thompson J.B., Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, Wrocław 2001
 73. Wilkowski M., Apokalipsa jako koniunktura, „Think-a-Head”, 24.10.2006; pl.think-a- head.org/?p=14
 74. Wills C., Żółta febra, czarna bogini: Koewolucja ludzi i mikrobów, tłum. M. Koraszewska, REBIS, Poznań 2001.
 75. Wojtys B., Socjoekonomiczne konsekwencje epidemii SARS, Niepublikowana praca licencjacka, Tyczyn 2004.
 76. Żuk P., Społeczeństwo w działaniu. Ekolodzy, feministki, skłotersi. Socjologiczna analiza nowych ruchów społecznych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2001.
5/5 - (1 vote)