Organizacja i funkcjonowanie urzędu gminy

Wykaz literatury

 1. N.L.Berman, Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego, Warszawa 2000.
 2. J.Boć, Administracja publiczna jako organizacja inteligentna, (w:) Administracja publiczna, A.Błaś, J.Boć, J.Jeżewski, pod redakcją J.Bocia, Kolonia Limited 2003.
 3. J.Boć, Organizacja prawna administracji, (w:) Prawo administracyjne, red. Jan Boć, Kolonia Limited 2001.
 4. J.Boć, Struktury, (w:) Administracja publiczna, A.Błaś, J.Boć, J.Jeżewski, pod redakcją J.Bocia, Kolonia Limited 2003.
 5. J.Boć, M.Miemiec, Samorząd terytorialny, (w:) Prawo administracyjne, red. Jan Boć, Kolonia Limited 2001.
 6. J.Boć, T.Kuta, Prawo administracyjne, Warszawa 1984.
 7. Booz-Allen & Hamilton firma doradcza, Poradnik zarządzania usługami komunalnymi, Warszawa 1996.
 8. W.Borczyk, Organizacja i funkcjonowanie urzędu, Warszawa 2003.
 9. W.Borczyk, Rozwiązania krajowe w zakresie budowania etycznej administracji samorządowej, (w:) Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego, pod redakcją J.Filek, Kraków 2004.
 10. St.Cieślak, Praktyka organizowania administracji publicznej, Warszawa 2004.
 11. B.Dolnicki, Samorząd terytorialny, Kraków 2003.
 12. B.Dolnicki, Zasada jawności działania organów jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Jednostka, państwo, administracja, redakcja naukowa E.Ura, Rzeszów 2004.
 13. J.Filipek, Ewolucja koncepcji prawnej gminy w Europie Środkowej, (w:) Gospodarka, Administracja, Samorząd, pod redakcją Henryka Olszewskiego i Bożeny Popowskiej, Poznań 1997.
 14. J.Gąciarz, Organizacja i zasady działania administracji publicznej w Polsce, (w:) Administracja publiczna, redakcja naukowa J.Hausner, Warszawa 2003.
 15. J.Górniak, Zasady budowania porządku organizacyjnego a funkcje administracji publicznej, (w:) Administracja publiczna, redakcja naukowa J.Hausner, Warszawa 2003.
 16. R.W.Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2000.
 17. M.Grzybowski, Administracja publiczna a ład konstytucyjny, (w:) Administracja publiczna, redakcja naukowa J.Hausner, Warszawa 2003.
 18. C.Hannaway, G.Hunt, Umiejętności menedżerskie, Warszawa 1994.
 19. J.Hausner, J.Górniak, S.Mazur, A.Władyka, Komunikacja dwustronna i forum trzech sektorów, (w:) Komunikacja i współpraca sektorów w gminie pod redakcją A.Wiktorowskiej, Warszawa 2000.
 20. H.Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2004.
 21. A.Jaroszyński, Problematyka zasad ogólnych prawa administracyjnego, „Państwo i Prawo” 1970, Nr 7.
 22. B.Jaworska-Dębska, Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego, (w:) Prawo administracyjne, Z.Duniewska, B.Jaworska-Dębska, R.Michalska-Badziak, E.Olejniczak-Szałowska, M.Stahl, Warszawa 2004.
 23. A.Kisielewicz, Samodzielność gminy w orzecznictwie NSA, Warszawa 2002.
 24. E.Knosala, L.Zachorko, A.Matan, Elementy nauki administracji, Kolonia Limited 2002.
 25. E.Knosala, Zarys nauki administracji, Kraków 2005.
 26. Z.Kopacz, Zasady prawa administracyjnego, (w:) Podstawowe instytucje w świetle źródeł prawa, doktryny i judykatury, pod redakcją W.Bednarka, Olsztyn 2002.
 27. J.Korczak, Ewolucja gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, (w:) Studia nad samorządem terytorialnym, pod redakcją A.Błasia, Kolonia Limited 2002.
 28. J.Korczak, Ewolucja gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w latach 1990-2005, (w:) Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej Polskiej, pod redakcją J.Korczaka, Wrocław 2005.
 29. A.Korzeniowska, R.Krawczyk, Pojęcie i istota samorządu terytorialnego, (w:) ABC samorządu terytorialnego, pod redakcją A.Korzeniowskiej, Bydgoszcz – Łódź 2004.
 30. A.Korzeniowska, Struktura samorządu terytorialnego Polsce, (w:) ABC samorządu terytorialnego, pod redakcją A.Korzeniowskiej, Bydgoszcz – Łódź 2004.
 31. S.Kowalewski, Nauka o administrowaniu, Warszawa 1982.
 32. B.Kudrycka, Dylematy urzędników administracji publicznej, Białystok 1995.
 33. B.Kudrycka, Parę uwag na temat etycznego administrowania przez samorząd terytorialny w Polsce, (w:) Administracja publiczna u progu XXI wieku, komitet redakcyjny Z.Niewiadomski, J.Buczkowski, J.Łukasiewicz,
 34. J.Posłuszny, J.Stelmasiak, Przemyśl 2000.
 35. T.Kuta, Prawo administracyjne i nauka administracji. Nauka administracji i znaczenie w niej planowania, (w:) Z problematyki prawa administracyjnego i nauki administracji, komitet redakcyjny Z.Janku, M.Szewczyk,
 36. M.Waligórski, K.Wojtczak, K.Ziemski, Poznań 1999.
 37. Z.Leoński, Nauka administracji, Warszawa 2001.
 38. Z.Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2001.
 39. L.Leszczyński, Praworządne stosowanie prawa a klauzule generalne, „Państwo i Prawo” 1989, Nr 11.
 40. W.Łączkowski, Problemy samorządu terytorialnego w orzecznictwie polskim Trybunału Konstytucyjnego (w:) Gospodarka, Administracja, Samorząd, pod redakcją Henryka Olszewskiego i Bożeny Popowskiej, Poznań 1997.
 41. J.Łukasiewicz, Zarys nauki administracji,Warszawa 2004.
 42. T.Mordel, Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, (w:) ABC samorządu terytorialnego, pod redakcją A.Korzeniowskiej, Bydgoszcz – Łódź 2004.
 43. E.J.Nowacka, Samorząd terytorialny w ustroju państwowym, Warszawa 2003.
 44. E.J.Nowacka, Struktura samorządu terytorialnego w Polsce, (w:) Administracja i polityka pod redakcją A.Ferensa i I.Macek, Wrocław 1999.
 45. E.Olejniczak-Szałowska, Samorząd terytorialny, (w:) Prawo administracyjne, Z.Duniewska, B.Jaworska-Dębska, R.Michalska-Badziak, E.Olejniczak–Szałowska, M.Stahl, Warszawa 2004.
 46. E.Olejniczak-Szałowska, Zasady prawa administracyjnego (w:) Prawo administracyjne, Z.Duniewska, B.Jaworska-Dębska, R.Michalska-Badziak, E.Olejniczak–Szałowska, M.Stahl, Warszawa 2004.
 47. K.Pakoński, Zarządzanie finansowe i strategiczne, Warszawa 2003.
 48. J.Paluchowski, Ocena pracowników w urzędach gmin, Warszawa 1997.
 49. J.Penc, Menedżer w działaniu. Podejmowanie najlepszych decyzji, Warszawa 2003.
 50. A.Piekara, Wartości, istota, uwarunkowania i funkcje społeczne samorządu terytorialnego a rozwój lokalny, (w:) Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, praca zbiorowa pod red. A.Piekary i Z.Niewiadomskiego, Warszawa 1992, s. 23 i n.
 51. R.Sadlik, Powołanie sekretarza, „Serwis Administracyjno-Samorządowy” 2004, Nr 10.
 52. M.Stahl, Zadania samorządu terytorialnego po reformach, (w:) Administracja publiczna u progu XXI wieku, komitet redakcyjny Z.Niewiadomski, J.Buczkowski, J.Łukasiewicz, J.Posłuszny, J.Stelmasiak, Przemyśl 2000.
 53. J.Stankiewicz, Komunikowanie się w organizacji, Wrocław 1999.
 54. J.Starościak, Studia z teorii prawa administracyjnego, Wrocław 1967.
 55. J.A.F.Stoner, Ch.Wankel, Kierowanie, Warszawa 1997.
 56. J.Supernat, Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, (w:) Jednostka, państwo, administracja, redakcja naukowa E.Ura, Rzeszów 2004.
 57. J.Supernat, Dekoncentracja wewnętrzna w administracji publicznej, (w:) Profesjonalizm w administracji publicznej, pod redakcją A.Debickiej, M.Dmochowskiego, B.Kudryckiej, Białystok 2004.
 58. J.Supernat, Management. Tezaurus kierownictwa, Kolonia Limited 2000.
 59. T.Szewc, Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, niepublikowana praca doktorska, Katowice 2004.
 60. J.Szreniawski, Prawo administracyjne, Lublin 1994.
 61. J.Szreniawski, Wstęp do nauki administracji, Lublin 2000.
 62. E.Ura, Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa, Rzeszów 1988.
 63. E.Ura, Ed.Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2001.
 64. A.Wiktorowska, Prawne determinanty samodzielności gminy, Warszawa 2002.
 65. R.Wiszniowski, Decyzje planistyczne w administracji publicznej, (w:) Administracja i polityka. Proces decyzyjny w administracji publicznej, pod redakcją L.Habudy, Wrocław 2000.
 66. T.Wojnarowicz, Kształtowanie wizerunku wewnętrznego, „Przegląd Samorządowy” 2003, Nr 12.
 67. S.Wysocki, Zarządzanie jakością w administracji-jak je wdrażać?, „Państwo-Rząd-Administracja” 2000, Nr 13.
 68. J.Zieleniewski, Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, Warszawa 1976.
 69. J.Zieleniewski, Zasady organizacji pracy w administracji, Warszawa 1972.

Wykaz źródeł prawa

 1. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn.zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.).
 3. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1977 r. (Dz.U. z 1977 r. NR 38, poz. 167).
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 z póź.zm.).
 5. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu w dniu 15 października 1985 r. Rzeczpospolita Polska ratyfikowała EKST 26 kwietnia 1993 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607).
 6. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn.zm.).
 7. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.).
 8. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.).
 9. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz.U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929).
 10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483).
 11. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 1997 r. Nr 106, poz. 679 z późn.zm.).
 12. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 1998 r. Nr 91, poz. 557).
 13. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późn.zm).
 14. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz. 985 z późn.zm.).
 15. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn.zm.).
 16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 67, poz. 619).
 17. Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 kwietnia 2003 r. Nr 66/2003 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań.
 18. Uchwała Rady Miasta Lubań z dnia 8 lipca 2003 r. Nr XI/116/2003 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata 2003-2007.
 19. Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 lutego 2004 r. Nr 36/2004 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw wdrażania systemu zarządzania ISO 9001:2000 w Urzędzie Miasta Lubań.
 20. Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 września 2004 r. Nr 126 w sprawie instrukcji systemu ocen okresowych pracowników Urzędu Miasta Lubań.
 21. Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań z dnia 3 stycznia 2005 r. Nr 1/2005 w sprawie przyjęcia Księgi jakości i Polityki jakości w Urzędzie Miasta Lubań.
 22. Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań z dnia 3 stycznia 2005 r. Nr 2/2005 w sprawie przyjęcia procesów operacyjnych i procedur systemowych w Urzędzie Miasta Lubań.

Wykaz orzecznictwa

 1. Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z 27 czerwca 1991 r., S.A./Po 1479/901, ONSA 1991 Nr 3-49, poz. 67.
 2. Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 września 1994 r., sygn. W.10/93, OTK 1994, cz.II.
 3. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 1996 r., III ARN 57/95, OSNAPiUS 1996/13/179.
 4. Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 1997 r., sygn.III S.A. 534/96, Monitor Podatkowy 1997, Nr 12, poz. 374.
 5. Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 lutego 1999 r., sygn. II S.A./Wr 1302/97, OSS 2000 Nr 3, poz. 77.
 6. Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2001 r., sygn. II S.A./Wr 576/99.
 7. Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 25 marca 2003 r., sygn. II S.A. 4059/02, Lex nr 780
 8. Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2003 r., sygn. II S.A. 778/03, Prawo Pracy 2004/4/35.
 9. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca 2004 r., sygn. III RN 64/00, OSNAPiUS 2001/6/183.

Wykaz innych materiałów

 1. Księga jakości Urzędu Miasta Lubań, Lubań 2005.
 2. Sprawozdanie na przegląd zarządzania w Urzędzie Miasta Lubań z dnia 3 grudnia 2004 r.
 3. Raporty końcowe z audytów wewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Lubań.
 4. Ankiety dotyczące oceny pracy urzędników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lubań.
 5. Kwestionariusze oceny pracowników Urzędu Miasta Lubań
5/5 - (1 vote)