Niezawodność modeli urządzenia

Podsumowanie gotowej pracy inżynierskiej

 1. Największe możliwości kształtowania niezawodności obiektu występują w fazie jego projektowania.
 2. Przedstawiony w niniejszej pracy system racjonalnego oddziaływania na niezawodność projektowanego obiektu obejmuje:
 • budowę modeli niezawodnościowych (ogólnego, nominalnego, matematycznego)
 • badania niezawodnościowe z zastosowaniem metod analitycznych, symulacyjnych lub eksperymentowych.
 • typowanie najkorzystniejszych rodzajów ulepszeń w sensie zmian czynników projektowych, technologicznych i eksploatacyjnych.

3. Do analizy niezawodności obiektów i systemów o skomplikowanej strukturze zaproponowano podejście, przedstawione w rozdziale 6 z zastosowaniem symulacji metodą Monte Carlo.

Istotnym problemem jest tu zapewnienie ilości i wiarygodności danych. Proponowane metody pozyskiwania informacji dla elementów, które rzadko się uszkadzają, to:

 • szacowanie na podstawie opinii ekspertów
 • przyspieszone badania niezawodności (ALT)
 • przyspieszone badania poprawienia własności (ADT)
 • badania forsujące

Trwające obecnie prace nad interpretacją przedstawionej metodologii powinny dostarczyć praktycznego narzędzia wspomagającego projektowanie i eksploatacje złożonych systemów, w aspekcie wymagań niezawodności i kosztów systemu.

 1. Przedstawione w rozdz. 7 teoretyczne modele kształtowania niezawodności mogą być stosowane do określonej klasy obiektów i dają możliwości iteracyjnego podwyższania niezawodności na etapie projektowania i badań.
 2. Jedną w prób zwartego i przejrzystego zapisu warunków do ukształtowania niezawodności początkowej elementów i systemów technicznych stanowi przedstawiony w rozdz. 8 macierzowy zapis cech obszaru zdatności.

Ujednolicony zapis obszaru zdatności może ściślej zintegrować wszystkie sfery związane z powstawaniem i istnieniem obiektów zgodnie z  pętlą jakości” w zakresie racjonalnych metod sterowania ich niezawodnością, z wykorzystaniem techniki komputerowej, budowaniem bazy badawczej i banków doradczo – informacyjnych (systemów ekspertowych)

 1. Metodykę oceny niezawodności w fazie projektowania przedstawiono rozdz. 10 na przykładzie obrotowej wiertarki elektrycznej.

Obliczenia niezawodności prowadzone w toku projektowania dają możliwości korygowania projektu na poszczególnych jego etapach w aspekcie wymaganej niezawodności, wg. zaproponowanego w pracy algorytmu.

Oddaj swój głos ne tę pracę