Listy z Taiz 2

ciąg dalszy gotowej pracy mgr z poprzedniego miesiąca

Nazwa „Godziny Janowe” wskazuje na sposób i rodzaj spotkania z Pismem św.

U św. Jana komunia z Chrystusem oznacza wsłuchiwanie sią w głos Pana i tylko Jego. (por. J10,3-5).

„Dla św. Jana, być może bardziej niż dla innych autorów biblijnych obcowanie z Chrystusem nie oznaczało przede wszystkim zdobywania wiedzy, lecz rozeznawanie głosu Tego, kogo kochają nasze serca.”17

Bardzo pomocne w rozważaniu Pisma św. są komentarze biblijne

(w Listach rocznych). Pochodzą one często ze spotkań biblijnych na międzykontynentalnych lub   europejskich spotkaniach młodych.18

Głos kontynentów – stanowił podstawę rozważań nad misyjnością Wspólnoty.19 Gdyby zebrać ten materiał w jakąś całość byłby to obszerny   dokument pracy apostolskiej braci z Taiz i świeckich zaangażowanych w misję głoszenia orędzia pojednania na całym świecie. Głos kontynentów to zbiór korespondencji z Taiz. Już same tytuły pochodzące od nazw krajów z których została nadesłana mówią o tym jak ogromny ma zasięg. Korespondencja ta ma charakter ewangelicznego świadectwa realizacji idei pojednania. Jest dowodem na to, że pojednanie nie jest odkładane na później, ale dla wielu staje się treścią życia chrześcijańskiego. Każdy może w ten sposób podzielić się z innymi swoim doświadczeniem wiary. Czasami bracia piszą z odległych fraterni20 w Stanach Zjednoczonych, Brazylii. Indiach i in.

Systematyczna lektura   Listu jest doświadczeniem Kościoła żyjącego „w świecie” i „dla świata” i poprzez solidarne współcierpienie pozostaje znakiem komunii i nadziei.

  1. tamże,
  2. por. par. 1 i 2
  3. por.rozdz.I par.3
  4. por.List 1989/4 s.8 i List 1994/3. s.8

List jest doskonałym środkiem do odpowiedniego przygotowania uczestników ESM i MSM do właściwego przeżycia Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię. Prócz wiadomości związanych z organizacją wyjazdów List zawiera propozycje do spotkań regionalnych, parafialnych które można przeprowadzić w małych grupach. Pomagają one zrozumieć ich ewangelizacyjny charakter. Informują o przebiegu praw związanych z ESM oddając atmosferę radosnego oczekiwania i gorączkowych przygotowań tysięcy osób bezinteresownie zaangażowanych21

Listy wydawane po ESM są nie tylko relacją, ale przede wszystkim zbiorem świadectw i refleksji z osobistego przeżycia tego wydarzenia i sprawiają że wspomnienia są ciągle żywe.22 Są także zdjęcia i informacje o uczestnikach, o ich pielgrzymowaniu, ogólnych nastrojach, a także o gościnności i życzliwości gospodarzy. wiadectwa te to dowód trwania i kontynuacji w wielkich miastach Pielgrzymki Pojednania. Ci którzy zdobyli sę na trud jej rozpoczęcia chcą iść razem dalej, modlitwą i wspólnym zaangażowaniem tworzyć znaki komunii międzyludzkiej.

  1. np.List 1994/4; 1994/5
  2. np.List 1994/2
5/5 - (1 vote)