Korzyści i koszty polskiego rolnictwa po wejściu do Unii Europejskiej

bibliografia pracy magisterskiej

 1. Brzóska M., Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, Instytut Europejski, Łódź 1998.
 2. Burnat M., Pitera. R., Zrozumieć negocjacje. Rolnictwo, KPRM, Warszawa 2002.
 3. Borowiec J., Wilk K., Integracja Europejska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005.
 4. Cramaga L., Unia Europejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 5. Czykier- Wierzba D., Rolnictwo Polskie a integracja z Unia Europejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995.
 6. Deliwa A., Krawczyk D., Integracja Europejska- Wspólna Polityka Rolna, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
 7. Jurewicz A., Kozłowska B., Tomkiewicz E., Polityka Rolna Wspólnoty Europejskiej w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa, SCHOLAR, Warszawa 1995.
 8. Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E., Unia Europejska- Przygotowanie Polski do członkostwa, Kich, Warszawa 2001.
 9. Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E., Polska w Unii Europejskiej, Warszawa 2004.
 10. Korolec M., Członkostwo Polski w Unii Europejskiej- na jakich zasadach?, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003.
 11. Majchrzak R., Płatek K., Jasiński R., Dostosowanie polskiego sektora rolno-spożywczego do wymogów określonych w systemie prawnym Unii Europejskiej, Gospodarstwo Pomocnicze Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Koszalinie, Koszalin 2003.
 12. Marszałek A., Integracja Europejska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 13. Perczyński M. J., Szanse i zagrożenia na drodze do Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1997.
 14. Poczta W., Ekonomiczne skutki warunków integracji Polski z Unia Europejską dla sektora rolnego, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003.
 15. Rowiński J., Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, IERiGŻ, Warszawa 2000.
 16. Rowiński J., Rolnictwo i gospodarka żywnościowa, IERiGŻ, Warszawa 2003.
 17. Stępniak A., Zarudzki R., Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa w okresie przedakcesyjnym, Regionalne Centrum Integracji Europejskiej, Gdańsk 2001.
 18. Szot E., Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2003.
 19. Spychalski M., Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, Warszawa 2004.
 20. Siekierski J., Koszty i korzyści z integracji polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej, Chrzanów 1999.
 21. Urban R., Dostosowanie polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej, Agencja Rynku Rolnego, Instytut Ekonomii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2003.

Czasopisma:

 1. Biuletyn Informacyjny- Wspólnoty Europejskie nr 12 (135) 2002.
 2. Czykier -Wierzba D., Wsparcie obszarów wiejskich w Polsce ze środków programu SAPARD, Biuletyn Informacyjny- Wspólnoty Europejskie nr 4 (139) 2003.
 3. Jędrzejewski I., Reforma Wspólnej Polityki Rolnej- wnioski dla polskiego rolnictwa, BOSS-ROLNICTWO nr 24/ 1999.
 4. Jóźwiak W., Korzyści dla rolników, Polska wieś europejska nr 9/ 2003.
 5. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w 2004 roku, Biuletyn Informacyjny wydawany przez MRiRW oraz ARiMR nr 3/2005/94
 6. Stańko S., Wspólna Polityka Rolna i jej reformy, Biuletyn Informacyjny ARR nr 9/ 1999
 7. Włodyniak- Bujanowska A., Fundusze strukturalne w Polsce w pierwszym roku członkostwa w Unii Europejskiej, Biuletyn Informacyjny- Wspólnoty Europejskie nr 7/8 (164/165) 2005.

Raporty i inne opracowania:

 1. Babiak J.,, Proces integracji z Unią Europejską, Szanse i zagrożenia dla mieszkańców wsi”, str. internetowa: rcie.zgora.pl.
 2. ,, Charakterystyka gospodarstw rolnych”, GUS, Warszawa 2000.
 3. ,, Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2000 r.”, GUS, Warszawa 2001.
 4. ,, Charakterystyka obszarów wiejskich oraz przemiany agrarne w Polsce do 1999 r.”, GUS, Olsztyn 2000.
 5. Powszechny spis rolny, GUS-różne lata.
 6. Poczta W., „Polska W Unii Europejskiej-Doświadczenia pierwszego roku członkostwa, str. internetowa: ukie.gov.pl
 7. Poczta W., Hardt Ł., „Skutki integracji Polski z Unia Europejską dla rolnictwa i obszarów wiejskich”, str. internetowa: ukie.gov.pl.
 8. „Raport w sprawie korzyści i kosztów integracji Rzeczypospolitej Polskiej z UE”, str. internetowa: ukie.gov.pl.
 9. „Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego”, GUS, Warszawa 2003.
 10. „Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej”, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002.
 11. „Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce w aspekcie integracji z Unia Europejską”, MRiRW, Warszawa 2002.
 12. Rowiński J., Wigier M., ,, Polska Regionów” Nr 10, red. K. Gawlikowska-Huecckel, M. Dutkowski., IBNGR, Gdańsk-Warszawa 2000.
 13. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, str. internetowa: minrol.gov.pl
5/5 - (1 vote)