Charakterystyka badanej populacji

Badania własne zostały przeprowadzone w …

W badaniu wzięło udział łącznie 200 uczniów III klas gimnazjum i liceum (100 licealistów i 100 gimnazjalistów). Z kolei w szkole podstawowej zostało przebadanych 60 rodziców uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej.
W badaniu przeprowadzonym na terenie gimnazjum i liceum wzięło udział 55,5% kobiet oraz 44,5% mężczyzn – wykres 1.

Wykres 1. Płeć ankietowanych – liceum i gimnazjum

Źródło: opracowanie własne.

50% ankietowanych zadeklarowało wiek 17-18 lat (licealiści); 35,5% wiek 13-14 lat. 14,5% badanych opowiedziała się za wiekiem 15-16 lat. Żadna z osób nie zadeklarowała wieku 19 lat i powyżej, zatem wśród badanych osób w wieku licealnym, nie było osoby, która powtarzałaby klasę – wykres 2.

Wykres 2. Wiek ankietowanych – liceum i gimnazjum

Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowana większość badanych – 64,5% zadeklarowała, ze mieszka na wsi. Jedynie 35,5% badanych wskazało miasto jako miejsce swojego zamieszkania – wykres 3.

Wykres 3. Miejsce zamieszkania ankietowanych – liceum i gimnazjum

Źródło: opracowanie własne.

Badana młodzież licealna i gimnazjalna uzyskuje bardzo zróżnicowane stopnie. 23,0% badanych stwierdziła, że na koniec semestru osiągnęła średnią od 3,2 do 3,7; 20,5% badanych opowiedziało się za średnią od 2,6 do 3,1; 19,5% respondentów za średnią z przedziału od 3,8 do 4,3; 19,0% za średnią w granicy od 2,0 do 2,5. Jedynie 18,0% badanych stwierdziła, że ich średnia wynosiła 4,4 i powyżej. Odpowiedzi badanych pokazują, że większość badanych licealistów i gimnazjalistów otrzymuje oceny dostateczne i dobre – wykres 4.

Wykres 4. Średnia uzyskana na koniec semestru – licealiści i gimnazjaliści

Źródło: opracowanie własne.

Badana młodzież zapytana o to ile czasu poświęca dziennie na naukę, w 47,0% odpowiedziała, że od 2-3 h; w 38,5%, że do 1h; a w 14,5% że powyżej 3h dziennie. Odpowiedzi te dziwią, ponieważ w badaniu wzięli uczniowie ostatnich klas gimnazjum i liceum, a więc tacy którzy przygotowują się do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. Uzyskane noty (w większości dostateczne i dobre) są odzwierciedleniem czasu poświęcanego na naukę przez badaną młodzież – wykres 5.

Wykres 5. Dzienny czas poświęcany na naukę – licealiści i gimnazjaliści

Źródło: opracowanie własne.

Ponad połowa badanych dobrze ocenia swoją sytuację materialną – 23,5%. 25,5% ocenia ją bardzo dobrze; 12,0% – ambiwalentnie; a 9,0% źle. Żaden z respondentów nie wskazał na bardzo złą sytuację materialną – wykres 6.

Wykres 6. Sytuacja materialna badanych licealistów i gimnazjalistów

Źródło: opracowanie własne.

Większość ankietowanych (łącznie 59,0%) dobrze i bardzo dobrze ocenia swoje stosunki z rodzicami. 27,0% nie potrafi ocenić ich jednoznacznie, a jedynie 14,0% oceniło je jako złe. W związku z tym, większość badanych potrafi porozumieć się z rodzicami, nie wchodząc z nimi w konflikt – wykres 7.

Wykres 7. Relacja z rodzicami badanych licealistów i gimnazjalistów

Źródło: opracowanie własne.

Dobrze i bardzo dobrze ocenia swój stan zdrowia łącznie 81,5% ankietowanych. 18,5% badanych nie potrafiło go jednoznacznie ocenić. Żaden z badanych nie opowiedział się za wariantem zły lub bardzo zły – wykres 8.

Wykres 8. Stan zdrowia badanych licealistów i gimnazjalistów

Źródło: opracowanie własne.

Podobnie, dobrze i bardzo dobrze swoje stosunki z rówieśnikami ocenia łącznie 66,5% badanych. Na ambiwalentne relacje (ani dobre, ani złe) wskazało 25,0% ankietowanych. 8,5% badanych ma złe relacje ze swoimi kolegami i koleżankami – wykres 9.

Wykres 9. Relacja z rówieśnikami badanych licealistów i gimnazjalistów

Źródło: opracowanie własne.

Drugą badaną grupą byli rodzice uczniów szóstej klasy Szkoły Podstawowej w Cewicach. W badaniu wzięło udział 60 rodziców.
W tej grupie badanych znalazło się 58,0% kobiet i 42,0% mężczyzn – wykres 10.

Wykres 10. Płeć ankietowanych – rodzice uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

Źródło: opracowanie własne.

Połowa ankietowanych zadeklarowała wiek w przedziale 26-35 lat. 35,0% respondentów wskazała na wiek w przedziale 36-45 lat, a 15,0% na wiek w granicach 46-55 lat. Żaden z ankietowanych nie wskazał wieku w przedziale 56 lat i powyżej, ani 18-25 lat – wykres 11.

Wykres 11. Wiek ankietowanych – rodzice uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

Źródło: opracowanie własne.

Większość badanych mieszka na wsi – 85,0^% wskazań. Jedynie 15,0% badanych wskazało miasto jako miejsce zamieszkania – wykres 12.

Wykres 12. Miejsce zamieszkania ankietowanych – rodzice uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

Źródło: opracowanie własne.

Większość badanych rodziców posiada jedno dziecko – 67,0% wskazań. Od 2-3 dzieci posiada 27,0% badanych; a powyżej 3 dzieci jedynie 6,0% ankietowanych – wykres 13.

Wykres 13. Ilość posiadanych dzieci – rodzice uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

Źródło: opracowanie własne.

5/5 - (1 vote)