Alkoholizm matki a przyszłość dziecka

Choroba alkoholowa marki determinuje nie tylko dzieciństwo, aczkolwiek rzutuje również na przyszłe życie dorosłe młodego człowieka. Wykres 9 pokazuje najczęściej identyfikowane przez ankietowanych sposobu wpływu uzależnienia od alkoholu matki na przyszłe życie jej dziecka.

Wykres 9. Sposób, w jaki alkoholizm matki może wpłynąć na przyszłość jej dziecka w opinii badanych [ze względu na płeć]

Dane nie sumują się do 100% z uwagi na możliwość wybrania więcej niż jednej odpowiedzi.

Źródło: opracowanie własne.

Wpływ alkoholizmu matki na przyszłe życie dziecka jest percypowany odmiennie przez mężczyzn i kobiety. Kobiety najczęściej wskazywały na syndrom DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), jako główny rezultat wychowywania przez matkę uzależnioną od alkoholu. Natomiast dla 40% mężczyzn główny sposób wpływu rzutujący na życie dorosłe to możliwość uzależnienia się od alkoholu w życiu dorosłym (a więc powielenie wzorca matki alkoholiczki). Następstwo to zidentyfikowało także 33% kobiet. Kolejnym sposobem, w jaki alkoholizm matki może determinować przyszłe życie jej dziecka jest niechęć do założenia własnej rodziny (na ten wariant wskazało 30% kobiet i 23% mężczyzn). Ponadto mężczyźni wskazywali także dość często na następstwo przejawiające się w braku umiejętności nawiązywania kontaktów intymnych i poczucie bycia niepotrzebnym – po 27% wskazań, co ilustruje wykres 9.

Wykres 10. Opinia ankietowanych na temat szans na „dobrą przyszłość” posiadanych przez dziecko wychowywanych przez matkę – alkoholiczkę

Źródło: opracowanie własne.

Badani w zdecydowanej większości -80% (bez względu na płeć) przyznali, że dziecko wychowujące się w rodzinie z problemem alkoholowym (gdzie uzależniona od alkoholu jest matka) nie ma takich samych szans na „dobrą przyszłość” jak dziecko wychowujące się w rodzinie funkcjonalnej. Odpowiedzi te są zgodne z odpowiedziami udzielonymi na pytania poprzednie, w których badani przyznali, że matka – alkoholiczka nie może być „dobrą matką” i nie może stanowić dla dziecka wzoru osobowego.

Powszechny jest pogląd, że dzieci wychowujące się w dzieciństwie w rodzinach, w których rodzice nie nadużywają alkoholu zdecydowanie lepiej „radzą” sobie w życiu dorosłym. Najczęściej proces socjalizacji nie jest u nich zaburzony (chyba, ze życie rodzinne zostaje skażone innymi patologicznymi zachowaniami) i są one w prawidłowy sposób przygotowane do życia w dorosłym świecie. Aczkolwiek nie oznacza to, że dziecko, którego matka jest alkoholiczką nie będzie funkcjonowało w życiu dorosłym w sposób poprawny, niemniej jednak „balast doświadczeń” życiowych może mu to skutecznie utrudnić – wykres 10.

5/5 - (1 vote)