Składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe

Składki na ubezpieczenie chorobowe:

 • pracowników,
 • osób wykonujących pracę nakładczą,
 • członków spółdzielni,
 • zleceniobiorców,
 • osób wykonujących odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • osób współpracujących ze zleceniobiorcami finansują w całości, tj. 2,45%, z własnych środków sami ubezpieczeni.

Składki na ubezpieczenie wypadkowe:

 • pracowników,
 • członków spółdzielni,
 • zleceniobiorców oraz osób z nimi współpracujących,
 • osób prowadzących poza rolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących,
 • posłów i senatorów,
 • stypendystów sportowych,
 • pobierających stypendium słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
 • skazanych lub tymczasowo aresztowanych wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy,
 • bezrobotnych absolwentów pobierających stypendium,
 • osób odbywających zastępcze formy służby wojskowej,

finansują w całości, tj. 1,62%, z własnych środków płatnicy składek.

Terminy rozliczania i opłacania składek

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze poza ubezpieczeniowe za dany miesiąc kalendarzowy należy naliczyć i opłacić w następujących terminach:

 • do 5 dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze w rozumieniu art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014 oraz 1999 nr 38, poz. 360, nr 49, poz. 485, nr 70, poz. 778 i nr 110, poz. 1256),
 • do 10 dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacający składkę wyłącznie za siebie,
 • do 15 dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

W podanych wyżej terminach płatnik przesyła również deklarację rozliczeniową oraz imienne raporty miesięczne. Płatnik składek opłacający składki wyłącznie za siebie przesyła tylko deklarację rozliczeniową.

Twórcy, artyści przesyłają deklaracje rozliczeniowe oraz imienne raporty miesięczne i opłacają składki za okres wykonywania działalności twórczej lub artystycznej przed dniem wydania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców w terminie opłacania składek za miesiąc, w którym otrzymali decyzję.

Płatnicy składek zobowiązani są składać deklarację rozliczeniową oraz imienne raporty miesięczne za każdy miesiąc, nawet jeżeli w dokumentach nie nastąpiły żadne zmiany w stosunku do miesiąca poprzedniego i wpłaty są dokonywane w terminie i nie zmienionej wysokości.

Składki w podanych terminach opłaca się na wskazane przez Zakład rachunki bankowe.

Od 18 maja 2001 roku płatnicy składek (z wyłączeniem płatników składek będących osobami fizycznymi, którzy nie prowadzą poza rolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych) zobowiązani są opłacać należności z tytułu składek w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek.

Dokumenty zgłoszeniowe, imienne raporty miesięczne, deklaracje rozliczeniowe i inne dokumenty niezbędne do prowadzenia kont płatników składek i kont ubezpieczonych oraz korekty tych dokumentów płatnicy zobowiązani są przekazywać poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu informatycznego udostępnionego przez ZUS w terminie:

 • 5 miesięcy – jeżeli rozliczają składki na ubezpieczenia społeczne lub składki na ubezpieczenie zdrowotne łącznie za co najmniej 1000 ubezpieczonych,
 • 6 miesięcy – jeżeli rozliczają składki na ubezpieczenia społeczne lub składki na ubezpieczenie zdrowotne łącznie za mniej niż 1000, a co najmniej 100 ubezpieczonych,
 • 7 miesięcy – jeżeli rozliczają składki na ubezpieczenia społeczne lub składki na ubezpieczenie zdrowotne łącznie za mniej niż 100, a co najmniej 21 ubezpieczonych.

Do czasu wykonania obowiązku przekazywania dokumentów poprzez teletransmisję danych, płatnicy zobowiązani są przekazywać dokumenty w formie wydruku z aktualnego programu informatycznego ZUS w terminie:

 • 1 miesiąca – jeżeli rozliczają składki na ubezpieczenia społeczne lub składki na ubezpieczenie zdrowotne łącznie za co najmniej 1000 ubezpieczonych,
 • 2 miesięcy – jeżeli rozliczają składki na ubezpieczenia społeczne lub składki na ubezpieczenie zdrowotne za mniej niż 1000, a co najmniej 100 ubezpieczonych, •3 miesięcy – jeżeli rozliczają składki na ubezpieczenia społeczne lub składki na ubezpieczenie zdrowotne łącznie za mniej niż 100, a co najmniej 21 ubezpieczonych .

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych bierze się pod uwagę stan na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym powstały obowiązki przekazywania dokumentów poprzez teletransmisję lub też do momentu wykonania tego obowiązku według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym powstał obowiązek przekazywania dokumentów w formie wydruku.

Płatnicy składek rozliczający składki na ubezpieczenia społeczne lub składki na ubezpieczenie zdrowotne za więcej niż 1000 osób mogą, po otrzymaniu upoważnienia od ZUS, przekazywać dokumenty poprzez nośniki elektroniczne w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu informatycznego udostępnianego przez ZUS.

Płatnicy składek, którzy rozliczają składki za nie więcej niż 20 osób mogą przekazywać dokumenty w formie pisemnej według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z aktualnego programu informatycznego udostępnionego przez ZUS.

ZUS nie przyjmuje dokumentów przekazywanych w inny sposób, co jest równoznaczne z nie przekazaniem dokumentów.

5/5 - (4 votes)