Sposób doboru grupy i prowadzenia badań

Grupę badawczą stanowili wychowankowie Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”. Było to 19 osób z Domu Dziecka nr 3 w warszawie, w tym 11 chłopców i 8 dziewcząt, jak również dzieci z Ośrodka Diagnostyczno- Interwencyjnego w liczbie 5 osób. Kontakt badacz- badany był bezpośredni . Udział w badaniu był dobrowolny i anonimowy. Zarówno pierwsze, jak i drugie badanie zostało przeprowadzone na terenie ośrodka.

Ośrodek należy do placówek opiekuńczo-wychowawczych, które realizują zadania z zakresu pomocy społecznej określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo- wychowawczych. Dysponuje on 30 miejscami po 30 dla każdego z jego oddziałów.

Początkowo przy ulicy Dalibora w Warszawie w owym budynku mieścił się Dom Dziecka nr 3 im. Dziecka Warszawy. W 2002 roku zmieniono nazwę na aktualną. Jest on kompleksem placówek typu socjalizacyjno-interwencyjnego złożonego jak już wcześniej wspomniałam z Domu Dziecka nr 3 pełniącego jedną z form opieki zastępczej, jak też Ośrodka Diagnostyczno- Interwencyjnego pełniącego zastępczą opiekę nad dziećmi pochodzącymi z rodzin będących w tymczasowym kryzysie. Udziela on również wsparcia dzieciom i rodzinom będącym w kryzysie. Dzieci w ośrodku diagnostycznym umieszczane są natychmiastowo, tuż po interwencji policyjnej w domu rodzinnym.

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest udzielanie pomocy opiekuńczej, wychowawczej, psychologicznej, terapeutycznej i informacyjnej dzieciom oraz osobom zainteresowanym.[1]

Rozpatrując ogólną charakterystykę funkcjonowania ośrodka można postawić pytanie, dlaczego właśnie ten ośrodek został wybrany spośród tak wielu rodzajów placówek opiekuńczo- wychowawczych? Wytypowanie go nie było przypadkowe. Składało się na nie kilka czynników. Wychowankowie z Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” są w różnym wieku, różnej płci, pochodzą z różnych rodzin dysfunkcyjnych, część z nich stoi przed pierwszymi poważnymi wyborami życiowymi(wybranie liceum, odpowiednich przedmiotów na egzamin dojrzałości, potem studiów i na końcu rodzaju satysfakcjonującej pracy). Dostępność tej grupy była dla mnie łatwa, ze względu na odbywane w tym ośrodku praktyki zawodowe.

Ta różnorodność pozwala na zbadanie zależności zainteresowań i zamiłowań dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych ze względu na wiek, płeć, środowisko życia, sytuację życiową, jak też możliwe jest wysunięcie ogólnych dyrektyw oddziaływania pedagogicznego sprzyjającego rozwojowi osobowości wychowanków tego ośrodka.

Badanie przy pomocy narzędzia jakim był kwestionariusz ankiety, opracowany na podstawie „Ankiety skłonnościowej Lipszycowej”, zostało przeprowadzone 27.01.201 lr w budynku ośrodka w dwóch grupach wychowawczych, na dzieciach z Domu Dziecka nr 3. Rysunek projekcyjny skierowany był do dzieci młodszych z Ośrodka Interwencyjno- Diagnostycznego. Został on przeprowadzony również na dwóch grupach: „Ptysiach” i „Pajacykach”.

Przeprowadzone przeze mnie badania na grupie wychowanków z OWDIR „Koło”[2] ze względu na swoją specyfikę doboru grupy pozwolą wyciągnięte wyniki przenieść na szerszą grupę dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.


[1]  kolo.org.pl/index.php?s=ll

[2]   Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koto”

5/5 - (1 vote)