Charakterystyka respondentów

Badania własne przeprowadzono na osobach, uczniach Liceum Ogólnokształcącego mieszczącego się przy ulicy Jedności Narodowej 6 w Maszewie.

Ankietowani stanowili dość jednorodną grupę po względem płci. Kobiety stanowiły 53% badanej populacji, a mężczyźni 47% Brak widocznej dysproporcji pozwolił na pozyskanie opinii ankietowanych obojga płci na temat negatywnego wzorca matki alkoholiczki – wykres 1.

Wykres 1. Struktura ankietowanych ze względu na płeć

 

Źródło: opracowanie własne.

W badaniu udział wzięło 40 % badanych w wieku 17 lat; 33 % ankietowanych w wieku 18 lat i 27 % opiniodawców w wieku 16 lat. Wobec tego udział w badaniu wzięli licealiści będący w I, II i III klasie liceum ogólnokształcącego. Żaden z badanych nie zadeklarował wieku powyżej 18 roku życia, w związku z tym żadna z osób nie powtarzała klasy. Duży odsetek osób w wieku 17 i 18 lat pozwolił na uzyskanie dojrzałych odpowiedzi. Ludzie w tym wieku większości przyjmują już różnorodne postawy i opinie wobec zjawisk społeczno-gospodarczych – wykres 2.

Wykres 2. Struktura ankietowanych ze względu na wiek

 

Źródło: opracowanie własne.

Wszyscy ankietowani wskazali, że mieszkają w mieście, żadne z badanych nie wskazał na miejsce zamieszkania – wieś. Opinie ankietowanych wobec badanego problemu nie była zatem zróżnicowana ze względu na miejsce zamieszkania, ponieważ grupa pod tym względem była jednorodna.

5/5 - (1 vote)