Opis stanowisk

Stanowisko I

Położone jest na północnym krańcu miasta. Najbardziej zróżnicowane pod względem występującej roślinności. Były to nieużytki rolne przeplatające się z polami uprawnymi. Na pierwszych około 150 metrach po lewej stronie transektu znajdowało się pole z żytem, po prawej natomiast teren był ograniczony młodymi brzózkami (Betula pendula). Środkowy odcinek transektu miał charakter murawy kserotermicznej, natomiast ostatni około 150 metrowy odcinek leżał w bezpośrednim sąsiedztwie lasu mieszanego z przewagą brzozy i sosny (Pinus silvestris). Transekt biegnie w sąsiedztwie łąki, na której zachodzi intensywnie następująca sukcesja lasu.

Ryc. 1 i 2: Stanowisko I Fig. 1 & 2: Locality No 1

Stanowisko II

Stanowisko położone jest na wschodnim krańcu miasta, około 250 metrów od trasy krajowej E-7. Było ono najmniej zróżnicowane pod względem roślinności, transekt biegnie bowiem drogą śródpolną. Na pierwszych około 100 metrach długości znajdowały się pastwiska dla bydła i koni, dalej natomiast po obu stronach były pola uprawne (żyto, owiec i ziemniaki). Największą grupę roślin kwiatowych stanowiły rośliny porastające pobocza drogi.

Ryc. 3: Stanowisko II Fig. 3: Locality No 2

Stanowisko III

Położone na północno – zachodnim krańcu miasta. Były to łąki graniczące z polami uprawnymi. Pierwsza połowa stanowiska na odcinku około 200 metrów przyjmowała charakter łąk okresowo podmokłych. Druga część natomiast przechodziła w tereny suche i w końcowym odcinku przyjmowała charakter murawy kserotermicznej, która graniczyła z lasem sosnowym.

Ryc. 4 i 5: Stanowisko III Fig. 4 & 5: Locality No 3

5/5 - (1 vote)