Pojęcie produktu w turystyce

Praca magisterska

Produkt w ujęciu marketingowym jest przedmiotem każdej transakcji kupna lub sprzedaży [1]. Produkt turystyczny to wszystko, co jest kupowane w celu zaspokojenia potrzeb i preferencji związanych z czasową zmianą miejsca pobytu na cele turystyczne [2].

Punktem wyjścia dla projektowania produktu są przede wszystkim miejsca docelowe. Identyfikacja motywów podróży dowodzi, że ludzie podróżują, aby zaspokoić swoje potrzeby [3]:

 • wypoczynek w atrakcyjnym środowisku naturalnym (np. nad morzem)
 • poznawanie ciekawych objawień iskier naturalnych (np. wulkanów, wodospadów)
 • korzystanie z dóbr kultury (np. teatry, galerie, muzea)
 • zaspokajanie potrzeb religijnych (np. pielgrzymki do miejsc świętych)
 • poprawa zdrowia (np. wycieczki do uzdrowisk)
 • udział w wielkich wydarzeniach, uroczystościach i wydarzeniach
 • Wizyty krewnych i przyjaciół
 • Nauka i studia
 • ekonomiczne i zawodowe.

Koncepcję marketingową produktu, przedstawiającą przedmiot transakcji w inny sposób niż inni autorzy, podaje Philip Kotler. Zakłada on, że produkt jest „(…) wszystko, co można uznać za zaspokojenie potrzeb i preferencji. Produktem może być osoba, miejsce, organizacja lub  idea” [4] Udając się do regionu lub atrakcyjnej miejscowości turystycznej „nabywa.

Miejsce o specyficznych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i leczniczych.

Produkt turystyczny, w węższym znaczeniu, to wszystko, co turysta kupuje, w szerszym znaczeniu – to, co turysta wykorzystuje podczas podróży i pobytu w miejscu docelowym [5].

Turysta, przebywając poza miejscem stałego zamieszkania, odczuwa szereg potrzeb, zarówno podstawowych (głód, schronienie), jak i dodatkowych, np.: potrzebę poznania, odpoczynku, przeżycia czegoś fascynującego. Aby sprostać tym wszystkim wymaganiom, konieczne jest stworzenie kompleksowej oferty, która wykracza poza walory turystyczne. Produkt turystyczny powinien składać się z: [6]

 • atrakcje turystyczne destynacji, tj.  środowisko naturalne, klimat, ukształtowanie terenu, zabytki architektury, kultura mieszkańców itp.
 • infrastruktura miejsca docelowego, tj. baza noclegowa i żywieniowa, towarzysząca AZA, placówki usługowe itp.
 • dostępność miejsca docelowego, tj . szlaki komunikacyjne, środki transportu itp.
 • obraz destynacji, czyli opinia i idea destynacji w świadomości turystów
 • Cena ściśle związana ze standardem i rodzajem świadczonych usług, trendami w modzie, porą roku.

Produkty turystyczne można podzielić na dwie kategorie: [7]

 1. proste produkty, które obejmują: pojedynczą usługę lub przedmiot (lub obiekt, zdarzenie)
 2. produkty złożone z mniej lub bardziej prostych produktów, do których należą: impreza, szlak, miejsce (kraj, region, województwo, gmina, powiat, miasto).

W marketingu terytorialnym miasto jest określane jako megaprodukt[8] . Stanowi on Powiązane i ustrukturyzowane formy produktów materialnych i niematerialnych, dostępne w mieście dla jego różnych użytkowników, które przy okazji konsumpcji poszczególnych produktów pozwalają uzyskać dodatkową korzyść. Elementami mega-produktu są „wizerunek”  miasta, trendy kulturowe,  klimat dla przedsiębiorczości, zdolność do samoorganizacji, system komunikacji i jakość rozwoju.


[1]  S. Bąk, Marketing w gospodarce turystycznej, WSHiT, Częstochowa 2000, s. 18.

[2] J. Diett, Uwarunkowaniaobsługi turystycznej, PWN, Warszawa 1979, [w:] S. Bąk, Marketing w gospodarce turystycznej WSHiT, Częstochowa 2000, s. 18.

[3]  W. Gaworecki, Ekonomika i organizacja turystyki, PWN, Warszawa 1982, s. 17-18.

[4] P.H. Kotler, Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner, Warszawa 1994, s.400

[5]  J. Altkorn, Marketing w turystyce PWN, Warszawa 1997, s. 97.

[6]  V.T.C Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996, s. 89-91.

[7]  J. Kaczmarek, A Stasiak, Produkt turystyczny, czyli jak organizować poznawanie świata, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002, s. 26.

[8]  T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999, s. 224.

Oddaj swój głos ne tę pracę