Organizacje międzynarodowe zajmujące się konfliktami zbrojnymi w Afryce – ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) powstała na gruncie wojennego sojuszu USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR, co umożliwiło podjęcie wysiłków w celu ustanowienia trwałego pokoju po zakończeniu drugiej wojny światowej. Podstawą sojuszu była współpraca mocarstw na rzecz światowego pokoju. [Kaczmarek J., 1998]

Tradycyjna misja Organizacji Narodów Zjednoczonych polega na budowie zaufania i jest prowadzona przy zachowaniu neutralności przez wszystkie strony zwracające się o pomoc międzynarodową, w celu utrzymania lub wprowadzenia w życie pokoju. [Albright M. K., 2003]

Organizacja Narodów Zjednoczonych nie jest silniejsza niż kolektywna wola państwa, które ją popierają, sama przez się nie może nic dokonać. Jest ona mechanizmem, przy którego pomocy państwa mogą współpracować. Może on być stosowany i rozwijany albo też może być odrzucony i połamany. [ONZ a problemy współczesnego świata,, 1972]

Dotychczasowe niepowodzenia ONZ w rozwiązywaniu konfliktów wewnątrzpaństwowych skłoniły ONZ do szukania lepszych rozwiązań. Jakkolwiek trudno jeszcze dostrzec konkretne rezultaty tych zabiegów, to jednak ważna jest tendencja traktowania konfliktów jako problemu, wymagającego wyjścia poza tradycyjne polityczne i militarne sposoby działania i zwrócenia uwagi na przyczyny ekonomiczne, społeczne, kulturowe i etniczne. [Matuszewski Z., 1998]

Regionalny Ośrodek ONZ ds. Pokoju i Rozbrojenia w Afryce (United Nations Regional Centre For Peace & Disarmament in Africa) popiera wszystkie inicjatywy i działania, których celem jest osiągnięcie pokoju poprzez rozbrojenie. Głównymi celami są:

  • Ograniczanie i kontrola broni, szczególnie strzeleckiej i lekkiej.
  • Zapobieganie nielegalnemu handlowi bronią. Cel ten jest realizowany poprzez kampanie informacyjne skierowane do polityków i rządów afrykańskich. Prowadzone są również działania wspierające utworzenie służby bezpieczeństwa.
  • Demobilizacja. Według Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme – UNDP) 25 najbiedniejszych krajów na świecie to państwa afrykańskie. Państwa te finansują zbrojenia i wojsko, zaniedbując takie sektory jak zdrowie i edukacja. Stwierdzono, że demobilizacja jest najlepszym sposobem na powstrzymanie rozprzestrzeniania broni. Przyczynia się także do szybszego rozwoju społeczno-gospodarczego w Afryce.

W 2002 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję 57/65 ,,Związek Pomiędzy Rozbrojeniem i Rozwojem” (Relationship between Disarmament and Development). Rezolucja ta podkreśla znaczenie symbiotycznego związku między rozbrojeniem i rozwojem w powszechnych stosunkach międzynarodowych. Wyraża również swoje zaniepokojenie zwiększającymi się wydatkami militarnymi na świecie, które można by zużyć na potrzeby rozwoju społeczeństwa. [Materiały Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie]

5/5 - (1 vote)