ONZ – budowanie współpracy międzynarodowej

ONZ – oprócz rozwiązywania problemów na rzecz pokoju i bezpieczeństwa – pomaga również w budowaniu międzynarodowej współpracy oraz wypracowaniu jednakowych przepisów do jej realizacji, aby umożliwić wszystkim ludziom czerpanie korzyści z globalizacji i aby uniknąć jej negatywnych konsekwencji i chaosu.

Mając na uwadze stworzenie warunków stałości i dobrobytu, które są niezbędne do pokojowych i przyjaznych stosunków między narodami Narody Zjednoczone popierają podnoszenie stopy życiowej, pełne zatrudnienie oraz warunki postępu i rozwoju gospodarczego, społecznego jak również współpracę kulturalną i oświatową.

ONZ pełni wiodącą rolę w mobilizowaniu państw i całej wspólnoty międzynarodowej do większego zaangażowania w zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu. Kluczowe znaczenie dla zapewnienia skutecznych działań antyterrorystycznych i polepszenia współpracy międzynarodowej ma przyjęcie przez wszystkie państwa 16 konwencji i protokołów ONZ dotyczących zapobiegania i zwalczania terroryzmu międzynarodowego. Pełna implementacja uzgodnień ONZ przez poszczególne państwa członkowskie stanowi warunek powodzenia walki z terroryzmem[1].

ONZ ustanawia normy i standardy w tak różnych dziedzinach, jak obliczenia statystyczne, praw handlowe, procedury celne, własność intelektualna, lotnictwo, transport morski oraz telekomunikacja. Wypracowane rozwiązania mają na celu ożywienie działalności gospodarczej i zredukowanie kosztów transakcyjnych. Przygotowuje również grunt pod inwestycje w krajach rozwijających się przez promowanie stabilności politycznej i właściwego sposobu rządzenia, zwalczanie korupcji i ochronę praw człowieka, nakłanianie do tworzenia rozsądnej polityki gospodarczej i przyjaznego biznesowi prawodawstwa oraz przez działanie na rzecz poprawy jakości opieki medycznej, dostępu do edukacji i dobrobytu społecznego[2].

ONZ zwalcza przestępczość zorganizowaną, handel narkotykami, bronią i ludźmi. Wiele działań operacyjnych jakie prowadzi w ponad 170 krajach, ma na celu likwidacje ubóstwa.


[1] msz.gov.pl/Organizacja,Narodow,Zjednoczonych,30001.html, maj 2010
[2] E. Latoszek, M. Proczek, wyd. cyt, s. 106.

5/5 - (1 vote)