Społeczeństwo Warszawy w obliczu zagrożenia państwa 1921

A. ŹRÓDŁA ARCHIWALNE

I. ARCHIWUM AKT NOWYCH

Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Raporty Inspektoratu Defensywy Politycznej Komendy Głównej Policji Państwowej

Raporty prasowe Biura Prasowego Sztabu Generalnego WP

Zestawienia Przestępczości Referatu Kryminalnego Wydziału IV Komendy

Głównej Policji Państwowej

II. ARCHIWUM ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

Zespół Aleksandra Kakowskiego

III. ARCHIWUM PAŃSTWOWE M.ST. WARSZAWY

Zbiór Korotyńskich

Zbiór Rękopisów

IV. CENTRALNE ARCHIWUM WOJSKOWE

Komunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Generalnego

Ministerstwo Spraw Wojskowych

Oddział I Naczelnego Dowództwa

Raporty Sytuacyjne Sekcji Defensywy Oddziału II

Wojskowy Gubernator Warszawy

B. PRASA 1920

Gazeta Ludowa

Gazeta Polowa

Gazeta Poranna 2 Grosze

Gazeta Warszawska

Goniec Czerwony

Kurier Polski

Kurier Warszawski

Myśl Niepodległa

Naród

Posiew

Przegląd Wieczorny

Robotnik

Rząd i Wojsko

Rzeczpospolita

Sprawa Robotnicza

Tygodnik Ilustrowany

Tygodnik Żydowski

Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie

Wiadomości Komunistyczne

Wyzwolenie

Zjednoczenie

C. DOKUMENTY DRUKOWANE

Bij bolszewika! Rok 1920 w przekazie historycznym i literackim. Antologia, Kraków 1990

Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, pod red. N. Gąsiorowskiej, t. III, Warszawa 1964

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1920

Dziennik Zarządu m.st. Warszawy 1920

Jędrzejewicz W., Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, Warszawa 1989

Kumaniecki K. W., Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze dokumenty 1912 – styczeń 1924, Warszawa 1924

Leinwand A., Molenda J., Protokoły Rady Obrony Państwa, „Z dziejów stosunków polsko-radzieckich. Studia i materiały”, t. 1, Warszawa 1965

Obrona państwa w 1920 roku. Księga sprawozdawczo-pamiątkowa Generalnego Inspektoratu Armji Ochotniczej i Obywatelskich Komitetów Obrony Państwa, pod red. W. Ścibor-Rylskiego, Warszawa 1923

Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925, Warszawa 1984

Rok 1920. Wojna polsko-radziecka we wspomnieniach i innych dokumentach, Warszawa 1990

Sprawozdanie z działalności Zarządu m.st. Warszawy za lata 1918-1923, t. I-II, Warszawa 1925

Straż Obywatelska 1920-1935, Warszawa 1935

Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, oprac. A. Litwin, Warszawa 1955

Wojna bolszewicka rok 1920, Warszawa 1990

Zmowa. IV rozbiór Polski, wstęp i oprac. A. L. Szcześniak, Warszawa 1990

Zwycięstwo 1920. Warszawa wobec agresji bolszewickiej, oprac. zespół: M. M. Drozdowski, H. Eychhorn-Szwankowska, J. Wiechowski, Paryż 1990

D. WSPOMNIENIA, PAMIĘTNIKI

Abernon d’ E. V., Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata pod Warszawą 1920 r., Warszawa 1932

Biliński L., Wspomnienia i dokumenty, t. II 1915-1922, Warszawa 1925

Dąbrowska M., Dzienniki, t. I, Warszawa 1988

Grabski S., Pamiętniki, Warszawa 1989

Grzymała-Siedlecki A., Cud Wisły, Warszawa 1990

Haller J., Wódz Armji Ochotniczej generał Józef Haller opowiada o bitwie, która zdecydowała o losach Polski, Toruń 1935

Jankowski M., Wspomnienia, lata 1874 – 1934, rękopis Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, Warszawa 1959

Kakowski A., Z niewoli do niepodległości, t. III, maszynopis Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1930

Korwin-Sokołowski A. L., Fragmenty wspomnień 1910-1945, Paryż 1985

Latinik F., Bój o Warszawę. Rola Wojskowego Gubernatora i I-szej armji w bitwie pod Warszawą w 1920 r., Bydgoszcz bdw.

Mieczkowski W. , Wyszków, ziemia warszawska w: Śladami bitwy warszawskiej 1920. Żeromski, Irzykowski, Grzymała-Siedlecki, Warszawa 1990

Narbut-Łuczyński A. J., U kresu wędrówki. Wspomnienia, Londyn 1966

Piłsudski J., Rok 1920, Łódź 1989

Rataj M., Pamiętniki 1918-1927, Warszawa 1965

Skotnicki J., Przy sztalugach i przy biurku. Wspomnienia, Warszawa 1957

Stroński S., Pierwsze lat dziesięć 1918-1928, Warszawa 1928

Śliwiński A., Warszawa podczas najazdu bolszewickiego, „Kronika Warszawy” 1928, nr 7/9

Wierzbicki A., Wspomnienia i dokumenty (1877-1920), Warszawa 1957

Witos W., Moje wspomnienia, t. II, Paryż 1964

Żeligowski L., Wojna w roku 1920, Warszawa 1990

E. OPRACOWANIA

Arciszewski F. A., Cud nad Wisłą. Rozważania żołnierza, Londyn 1957

Bystroń J. S., Warszawa, Warszawa 1977

Drozdowski M. M., Alarm dla Warszawy. Obrona cywilna stolicy we wrześniu 1939 r., Warszawa 1964

Drozdowski M. M., Klasa robotnicza Warszawy 1918-1939. Skład i struktura społeczna, Warszawa 1968

Drozdowski M. M., Sprawy i ludzie II Rzeczypospolitej, Kraków 1979

Drozdowski M. M., Warszawa w latach 1914-1939, Warszawa 1990

Drozdowski M. M., Warszawa w obronie Rzeczypospolitej czerwiec-sierpień 1920, Warszawa 1993

Drozdowski M. M., Warszawiacy i ich miasto w latach II Rzeczypospolitej, Warszawa 1973

Garlicki A., Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1990

Gregorowicz S., Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski – ocena koncepcji i działalności w: Wojna polsko-sowiecka 1920 roku. Przebieg walk i tło międzynarodowe, pod red. A. Koryna, Warszawa 1991

Hass L., Wybory warszawskie 1918-1926. Postawy polityczne mieszkańców Warszawy w świetle wyników głosowania do ciał przedstawicielskich, Warszawa 1972

Historia Polski, t. IV 1918-1939, cz. I 1918-1926 pod red. T. Jędruszczaka, Warszawa 1984

Ihnatowicz I., Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku, Warszawa 1990

Jabłonowski M., Jarski J., Kalendarium II Rzeczypospolitej, Warszawa 1990

Kalendarz Niepodległości. Kronika Encyklopedyczna Dwudziestopięciolecia (1914-1939), Warszawa 1939

Kieniewicz S., Warszawa w latach 1795-1914, Warszawa 1976

Królikowski L., Bitwa warszawska 1920 roku. Działania wojenne, zachowane pamiątki, Warszawa 1991

Kukiel M., Dzieje Polski porozbiorowe (1795-1921), Londyn 1993

Kukułka J., Francja a Polska po traktacie wersalskim (1919-1922), Warszawa 1970

Kutrzeba S., Polska odrodzona 1914-1921, Kraków 1921

Leinwand A., Polska Partia Socjalistyczna wobec wojny polsko-radzieckiej 1919-1920, Warszawa 1964

Mackiewicz S., Historja Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 Września 1939 r., Londyn 1985

Madajczyk P., Niemcy wobec wojny polsko-radzieckiej 1920 r., w: Wojna polsko-sowiecka 1920 roku. Przebieg walk i tło międzynarodowe, pod red. A. Koryna, Warszawa 1991

Musialik Z. M., Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, Włocławek 1991

Nałęcz D., Nałęcz T., Józef Piłsudski – legendy i fakty, Warszawa 1986

Odziemkowski J., Bitwa warszawska 1920 roku, Warszawa 1990

Odziemkowski J., 15 wiorst od Warszawy. Radzymin 1920, Warszawa 1990

Paczkowski A., Prasa codzienna Warszawy w latach 1918-1939, Warszawa 1983

Paczkowski A., Prasa polska w latach 1918-1939, Warszawa 1980

Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945, t. II, Londyn 1956

Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. A. Chojnowskiego i P. Wróbla, Wrocław 1992

Próchnik A., Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej 1918-1933. Zarys dziejów politycznych, Warszawa 1957

Rozważania o bitwie warszawskiej 1920-go roku, pod red. J. Giertycha, Londyn 1984

Sikorski E. W., Nad Wisłą i Wkrą, Lwów 1928

Skaradziński B., Polskie lata 1919-1920, Warszawa 1993

Szcześniak A. L., Wojna polsko-bolszewicka 1918-1920, Warszawa 1991

Szczypiorski A., Od Piotra Drzewieckiego do Stefana Starzyńskiego. Gospodarka komunalna m.st. Warszawy w latach 1915-1939, Wrocław 1968

Wapiński R., Roman Dmowski, Lublin 1989

Wrzosek M., Bitwa warszawska – rola militarna i znaczenie w: Wojna polskosowiecka 1920 roku. Przebieg walk i tło międzynarodowe, pod red. A. Koryna, Warszawa 1991

Wrzosek M., Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918-1921, Warszawa 1992

Wyszczelski L., Niemen 1920, Warszawa 1991

Żenczykowski T., Dwa komitety 1920, 1944. Polska w planach Lenina i Stalina. Szkic historyczny, Warszawa 1990

5/5 - (1 vote)