Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę w warunkach zmiany kontraktu psychologicznego

Ainsworth, M.D.S. (1989). Attachments beyond infancy. American Psychologist, 44, 4, 709-716

Allen, N. J., Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance, and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18.

Allen, N. J., Meyer, J. P. (1996). Affective, continuance, and normative commitment to the organization: An examination of construct validity. Journal of Vocational Behavior, 49, 252-276.

Allport, G. (1943). The ego in contemporary psychology. Psychological Review, 60, 757-760.

Angle, H.L., Perry, J.L. (1981). An empirical assessment of organizational commitment and organizational effectiveness. Administrative Science Quarterly, 27, 1-14.

Armstrong M. (2004). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków, Oficyna Ekonomiczna

Arnett, J.J. (2000). Emerging adulthood. A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55, 469–480.

Bal, P. M., De Lange, A. H., Jansen, P. G. W., Van Der Velde, M. E. G. (2008). Psychological contract breach and job attitudes: A meta-analysis of age as a moderator. Journal of Organizational Behavior, 172, 143-158.

Bańka, A. (1996). Psychopatologia pracy. Poznań: Gemini.

Bańka, A. (2000). Psychologia organizacji. W: Strelau, J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (t.3, s.321-350). Gdańsk: GWP.

Bańka, A., Bazińska, R., Wołowska, A. (2002). Polska wersja Meyera i Allen Skali Przywiązania do Organizacji. Czasopismo psychologiczne,8, 1,65-74.

Bańka, A., Łącała, Z., Noworol, C., Ratajczak, Z. (2002a). Zarządzanie uczelnią: Efektywność i satysfakcja w pracy administracyjnej. Kraków: Pracownia Psychometrii i Analiz Jakości Nauczania Uniwersytet Jagielloński.

Bańka, A. (2005). Proaktywność. Podstawy teoretyczne, konstrukcja i analiza czynnikowa Skali Proaktywności w Karierze. Poznań – Warszawa: Instytut Rozwoju Kariery.

Bańka, A. (2005a). Jakość życia a jakość rozwoju: Społeczny kontekst płci, aktywności i rodziny. (W:) Bańka, A (red.) Psychologia jakości życia. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 7-32.

Bańka, A. (2006c). Wschodząca dorosłość: Osobowość i cele personalne w procesie tranzycji do dorosłości. Poznań: Print-B (w druku).

Bańka, A. (2006d). Rozwój jednostki w okresie wczesnej dorosłości jako problem integralności osobowej i społecznej. W: Popielski K (red),. Lublin: KUL (w druku).

Bańka A. (2006)a. Psychologiczne doradztwo karier. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura

Bańka, A., Wołowska, A. (2006). Zmiana rzeczywistości organizacyjnej a postawy wobec pracy: Analiza typów przywiązania i zaangażowania w pracę. W: Biela, A. Rożnowski, B., Bańka, A. (red.), Praca i organizacja w procesie zmian. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.

Bańka A. (2006). Kapitał kariery – uwarunkowania, rozwój i adaptacja do zmian organizacyjnych oraz strukturalnych rynku pracy. W: Ratajczak Z., Bańka A., Turska E. Współczesna psychologia pracy i organizacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Bańka, A., Wołowska, A. (2007). Geneza i rozwój pojęcia przywiązania w koncepcjach funkcjonalności-dysfunkcjonalności przystosowania do środowiska oraz organizacji. W: M. Strykowska (red.), Funkcjonalne i dysfunkcjonalne zjawiska organizacyjne. Poznań Wydawnictwo Naukowe UAM

Bańka, A. (2007a). Globalizacja pracy i kariery a procesy identyfikacji indywidualnej i społecznej. W: M. Górnik-Durose, B. Kożusznik (red.). Psychologia pracy i organizacji w okresie zmian systemowych. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego.

Baron, R. M., Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.

Bartholomew, K., Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61, s. 226-244

Becker, H.S. (1960). Notes on the concept of commitment. American Journal of Sociology, 66,32-42.

Biela, A. (2002). Psychologia a transformacja gospodarcza w Polsce. Kolokwia Psychologiczne, t. 10. Warszawa: Instytut Psychologii PAN.

Blau, G., Boal, K. (1989). Using job involvement and organizational commitment    interactively to predict turnover. Journal of Management, 15, 1, 115-127.

Blau, G., Boal, K. (1987). Conceptualizing how job involvement and organizational commitment affect turnover and absenteeism. Academy of Management Review, 12, 2, 288-300.

Blau, G. (1985). A multiple study investigation of the dimensinability of job involvement. Journal of Vocational Behavior, 27, 19-36.

Blau, P.M. (1964). Exchange and power in social life. New York: Wiley

Bowlby, J. (1988). A secure base: Parent-child attachment and healthy human development. New York: asic Books

Brewster, C., Hegewisch, A., Lockhart, L., Marne, L. (1993). Issues in people management: Flexible working patterns in Europe. London: Institute of Personnel Management, 6.

Brown, S. P., Leigh, T. W. (1996). A new look at psychological climate and its relationship to job involvement, effort, and performance. Journal of Applied Psychology, 81,4, 358-368.

Breakwell, G.M. (1986). Coping with threatened identities. London: Methuen

Breakwell, G.M. (1992). Processes of self-evaluation: efficacy and estrangement. In: G.M. Breakwell (Ed.), Social psychology of identity and the self-concept. Surrey: Surrey University Press.

Breakwell, G.M. (1993). Integrating paradigms, methological implications. In: G.M. Breakwell, D. Canter (Eds.), Empirical approaches to social representations. Oxford: Clarendon Press.

Brennan, Shaver (1995) – sprawdzić

Brooke, P.P., Russell, D.W., Price, J.L. (1988). Discriminant validation of measures of job satisfaction, job involvement and organizational commitment. Journal of Applied Psychology, 73, 139-145.

Brown, B.B., Perkins, D.D. (1992). Disruption in place attachment. W: S.M. Low, I. Altman (red.) Place attachment (279-304). New York: Plenum Press.

Brown, S.P. (1996). A meta – analysis and review of organizational research on job involvement. Psychological Bulletin, 120, 2, 235-255.

Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. W: J. Brzeziński (red.), Wykłady z psychologii (t. 3). Warszawa. Wydawnictwo Naukowe „Scholar”

CBOS, (2002). Ocena sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenie utratą pracy. www.cbos.com.pl

Cialdini, R. (1996). Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GWP.

Cohen, A., (1996). On the discriminant validity of the Meyer and Allen measure of organizational commitment: How does it fit with the work commitment construct? Educational and Psychological Measurement, 56, 3, 494-503.

Collins, N., Read, S.J. (1990). Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples. Journal of Personality and Social Psychology, 58, s. 644-663

Conway, N., Briner, R.B.(2002). Full-Time versus Part-Time Employees: Understanding the Links between Work Status, the Psychological Contract, and Attitudes. Journal of Vocational Behavior 61, 279–301

Cropanzano, R., Mitchell, M. S. (2005). Social exchange theory: An interdisciplinary review. Journal of Management, 31, 874-900.

Dienesch, R.M., Liden, R.C. (1986). Leader-member exchange model of leadership: A critique and further development. Academy of Management Review, 11, 618-634.

Dobrowolska M. (2007). Alternatywne formy zatrudnienia. W: Górnik-Durose, M., Kożusznik, B. (red.). Perspektywy psychologii pracy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Dubin, R.J. (1966). Industrial workers’ worlds: A study of the central life interests of industrial workers. Social Problems, 3, 131-142.

Elloy, D.F., Everett, J.E., Flynn, W.R. (1995). Multidimensional mapping of the correlates of job involvement.

Elloy, D.F., Terpening, W.D. (1991). An empirical distinction between job involvement and work involvement: Some additional Evidence. Canadian Journal of Behavioural Science, 465-478.

Frank, E., Brandstatter, V. (2002). Approach versus avoidance: different types of commitment in intimate relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 2, 208-221.

Gacovic, A., Tetric, L. E. (2003 ). Psychological contract breach as a source of strain for employees. Journal of Business and Psychology, 18, 2, 235-246.

Gouldner, A. W. (1960). The norm of reciprocity: A preliminary statement. American Sociological Review, 25, 161-178.

Guest D.E. (2004). The psychology of the employment relationship: An analysis based on the psychological contract. Applied Psychology: An International Review, 53, 4, 541-555

Gurin, G., Veroff, J., Feld, S. (1960). Americans view their mental health, New York: Basic Books.

Guzo, R. A., Noonan, K. A., Elron, E. (1994). Expatriate managers and the psychological contract. Journal of Applied Psychology, 79, 617-626.

Hackman, J.R., Lawler, E.E.,III. (1971). Employee reactions to job characteristics. Journal of Applied Psychology, 55, 259-286.

Hackman, J.R., Oldham, G.R. (1980). Work redesign. Reading, MA: Addison-Wesley.

Hart, J., Shaver, P.R., Goldenberg, J. L. (2005). Attachment, self-esteem, and terror management: Evidence for a tripartite security system. Journal of Personality and Social Psychology, 88, 6,  s. 999-1013

Hazan, C., Shaver P.R. (1990). Love and work: An attachment-theoretical perspective. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 2, s. 270-280

Hazan, C., Shaver P.R. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52, s. 511-524

Hill, J. (1996). At home in the world. Journal of Analytical Psychology, 41, s. 575-598

Higgins, E.T., Roney, C.J.R., Crowe, E., Hymes, C. (1994). Ideal vs. ought predilections for approach and avoidance: Distinct self-regulatory systems. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 276-286.

Howard, J. L., Frink, D. D. (1996). The effects of organizational restructure on employee satisfaction. Group & Organization management, 21, 278-303.

Huselid, M.A., Day, N.E. (1991). Organizational commitment, job involvement, and turnover: a substantive and methodological analysis. Journal of Applied Psychology, 76, 3, 380-391.

James, L. A., James, L.R. (1989). Integrating work environment perceptions: Explorations into the measurement of meaning. Journal of Applied Psychology, 74, 739-751.

Jaros, S.T., Jermier, J.M., Koehler, J.W., Sincich, T. (1993). Effects of continuance, affective,  and moral commitment of the withdrawal process: An evaluation of eight structural equation models. Academy of Management Journal, 36, 951-995.

Kahn, W.A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal, 33, 692-724.

Kanungo, R.N. (1979). The concept of alienation and involvement revisited. Psychological Biulletin, 86, 119-138.

Kanungo, R.N. (1981). Work alienation and involvement: Problems and prospects. International Review of Applied Psychology, 30, 1-15.

Kanungo, R.N. (1982a). Measurement of job and work involvement. Journal of Applied Psychology, 67, 3, 341-349.

Kanungo, R.N. (1982b). Work alienation: An integrative approach. New York: Praeger.

Kelloway E.K., Gottlieb B.H., Barham L. (1999). The source, nature, and direction of work and family conflict: a longitudinal investigation. Journal of Occupational Health Psychology, 4,4, 337-346.

Kempny, M., Szmatka, J. (1992). Współczesne teorie wymiany społecznej. Warszawa: PWN.

Kopelman, R. E., Greenhaus, J. H.,& Connolly, T. F.  (1983).  A model of work, family, and interrole conflict: A construct validation study.  Organizational Behavior and Human Performance, 32, 198-215.

Kozek, W.(1995). Praca w Polsce. Miedzy etosem a anomią. W:. Kosmicki K., Janik W., (red.), Socjologia gospodarki, Poznań: Akademia Rolnicza, Katedra Nauk Społecznych.

Kożusznik, B. (2002). Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa: PWE.

Kożusznik, B. (2005). Wpływ społeczny w organizacji. Warszawa: PWE.

Kryńska, E.(2001). Elastyczność zatrudnienia w Polsce i w Unii Europejskiej. Gospodarka Narodowa, 1-2, 74-95

Kukulak – Dolata, I. (2000). Mobilność międzyzakładowa. W: E. Kryńska (red.). Mobilność zasobów pracy. Analiza i sposoby stymulacji, IpiSS, Warszawa

Lawler, E.E.,III. Hall, D.T. (1970). Relationship of job characteristics to job involvement, satisfaction, and intrinsic motivation. Journal of Applied Psychology, 54, 305-312.

Lawler, E.E.,III. (1986). High-involvement management: Participative strategies for improving organizational performance. San Francisco: Jossey-Bass.

Lester S.W., Turnley W.H., Bloodgood J.M. Bolino. M. (2002). Not eyeing eye to eye: Differences in supervisors and subordinate perceptions of an attributions for psychological contract. Journal of Organizational Psychology, 23, 39-56

Lewicka, M. (2002). Daj czy wypracuj? Sześcienny model aktywności. W: Lewicka M., Grzelak J., (red.), Jednostka i społeczeństwo. Gdańsk: GWP.

Lee, T. W., Mitchell, T. R. (1994). An alternative approach: The unfolding model of voluntary employee turnover. Academy of Management Review, 19, 51-89.

Locke, E.A. (1969). What is job satisfaction? Organizational Behavior and Human Performance, 4, 309-336.

Lodahl, T.M., Kejner, M. (1965). The definition and measurement of job involvement. Journal of Applied Psychology, 49, 24-33.

Low, S.M., Altman, I. (1992). Place attachment. A conceptual inquiry. New York: Plenum Press.

Machol-Zajda, L. (2008). Rozwiązania ułatwiające godzenie pracy z życiem pozazawodowym – elastyczne formy pracy przyjazne rodzinie. (w:) C. Sadowska-Snarska (red.) Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej.

Magazine, S.L., Williams, L.J., Williams, M.L., (1996). A confirmatory factor analysis examination of reverse coding effects in Meyer and Allen’s affective and continuance commitment scales. Educational and Psychological Measurement, 56,2, 241-250.

Makin, P., Cooper, C., Cox, C. (2000). Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy. Warszawa: PWN.

Marody, M.,  Giza-Poleszuk, A. (2004). Przemiany więzi społecznych. Warszawa, Scholar

Maslach, C., Schaufeli, W. B., Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397-422.

Mathieu, J.E., Zajac, D. (1990). A review and meta-analysis of the antecedents, correlates, and consequences of organizational commitment. Psychological Bulletin, 108,  171-194.

Mayer, R.C., Schoorman, F.D. (1992). Predicting participation and production outcomes through a two-dimensional model of organizational commitment. Academy of Management Journal, 35, 671-684.

Merton, R. K. (1982). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: PWN

Meyer, J.P., Allen, N.J. (1984). Testing the „side-best theory“ of organizational commitment: Some methodological considerations. Journal of Applied Psychology, 69, 372-378.

Meyer, J.P., Allen, N.J., Gellatly, I.R. (1990). Affective and continuance commitment to the organization: Evaluation of measures and analysis of concurrent and time-lagged relations. Journal of Applied Psychology, 75, 710-720.

Meyer, J.P., Allen, N.J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1, 61-89.

Meyer, J.P., Allen, N.J., Smith, C.A. (1993). Commitment to organizations and occupations: Extension and test of three-component conceptualization. Journal of Applied Psychology, 78, 538-551.

Meyer, J.P., Allen, N.J. (1997). Commitment in the workplace. Theory, research, and application. Thousand Oaks, CA: Sage.

Meyer, J.P., Allen, N.J., Topolnytsky, L. (1998). Commitment in a changing world of work. Canadian Psychology, 39,1-2, 83-93.

Meyer, J.P., Herscovitch, L. (2001). Commitment in the workplace. Toward a general model. Human Resource Management Review, 11, 299-326.

Meyer, J. P., Stanley, D. J., Herscovitch, L., & Topolnytsky, L. (2002). Affective, continuance and normative commitment to the organization: A meta-analysis of antecedents, correlates, and consequences. Journal of Vocational Behavior, 1, 20–52.

Meyer, J. P., Becker, T. E., & Vandenberghe, C. (2004). Employee commitment and motivation: A conceptual analysis and integrative model. Journal of Applied Psychology, 89, 991–1007.

Morrison, E.W., Robinson, S.L. (1997). When employees feel betrayed: A model of how psychological contract violation develops. Academy of Management Review, 22, 226-256.

Morrow, P. (1983). Concept of redundancy in organizational research: The case of work commitment. Academy of  Management Review, 8, 486-500.

Mowday, R.T., Porter, L.W., Steers, R. (1982). Organizational linkages: The psychology of commitment, absenteeism, and turnover. San Diego, CA: Academic Press.

Netemeyer, R.G., Boles J.S., McMurrian R. (1996). Development and validation of Work-Family Conflict and Family-Work Conflict Scales. Journal of Applied Psychology, 81,4, 400-410.

O’Reilly, C.A., Chatman, J. (1986). Organizational commitment and psychological attachment: The effects of compliance, identification, and internalization on prosocial behavior. Journal of Applied Psychology, 71, 492-499.

Ouchi, W.G. (1980). Markets, bureaucracies, and clans. Administrative Science Quartely, 25, 129-141.

Paullay, I.M., Alliger, G.M., Stone-Romero, E.F. (1994). Construct validation of two instruments designed to measure job involvement and work centrality. Journal of Applied Psychology, 79, 2, 224-228.

Penley, L.E., Gould, S. (1988). Etzioni’s model of organizational involvement: A perspective for understanding commitment to organizations.  Journal of Organizational Behavior, 9, 43-59.

Pervin, L.A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk: GWP

Pietromonaco, P.R., Barrett L.F. (2000). Attachment theory as an organizing framework: A view from different levels of analysis. Review of General Psychology, 4, 2, s.107-110

Porter, L.W., Steers, R.M., Mowday, R.T., Boulian, P.V. (1974). Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. Journal of Applied Psychology,  59,603-609.

Preacher, K. J., Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator model. Behavior Research Methods, 40, 879-891.

Preacher, K. J., Hayes, A. F. (2004). SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediator model. Behavior Research Methods, Instruments, and Computers, 36, 717-731.

Probst, T.M. (2000). Wedded to the job: Moderating effects of job involvement on the consequences of job insecurity. Journal of Occupational Health Psychology, 5, 1, 63-73.

Rabinowitz, S., Hall, D.T. (1977). Organizational research on job involvement. Psychological Biulletin, 84, 265-288.

Ratajczak Z. (2006). Psychologiczne aspekty funkcjonowania współczesnych organizacji. W: Ratajczak Z., Bańka A., Turska E. Współczesna psychologia pracy i organizacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Ratajczak, Z. (2007). Psychologia pracy i organizacji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe: PWN

Retowski, S., Bogdanowicz, A., Dolata, J., Kaźmierczak, M. (2003). Przywiązanie organizacyjne i percepcja sprawiedliwości organizacyjnej jako predyktory zachowań etosowych w organizacji. W: S. Witkowski (red.), Sukces w zarządzaniu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Riketta, M., Dick, R.V. (2005). Foci of attachment in organizations: A meta-analytic comparison of the strength and correlates of workgroup versus organizational identification and commitment. Journal of Vocational Behavior, 67, 490–510.

Robinson, S.L., Rousseau, D.M. (1994). Violating the psychological contract: Not the exception but the norm. Journal of Organizational Behavior, 15, 245-259.

Robinson, S.L., Morrison, E. (1995). Psychological contract and OCB: The effect of unfulfilled obligations on civic virtue behavior. Journal of Organizational Behavior, 16, 289-298.

Rosenberg, M. (1986). Conceiving the Self. Krieger: Malabar, FL.

Rousseau, D.M. (1990). New hire perceptions of their own and their employer’s obligations: A study of psychological contracts. Journal of Organizational Behavior, 11, 389-400.

Rousseau, D.M. (1995). Psychological contracts in organizations. Thousand Oaks, CA: Sage.

Rousseau, D.M., Tijoriwala, S.A. (1999). What’s a good reason to change? Motivated reasoning and social accounts in promoting organizational change. Journal of Applied Psychology, 84,4, 514-528.

Salancik, G.R., Pfeffer, J. (1978). A social information processing approach to job attitudes and task design. Administrative Science Quarterly, 23, 224-253.

Saleh, S.D., Hosek, J. (1976). Job involvement: Concepts and measurements. Academy of Management Journal, 19, 213-224.

Schulz, D. P., Schulz, S. E. (2002). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Shaw, J. B., Fields, M. W., Thacker, J. W., Fisher, C. D. (1993). The availability of personal and external coping resources: Their impact on job stress and employee attitudes during organizational restructuring. Work & Stress, 7, 229-246.

Shore, L.M., Wayne, S.J. (1993). Commitment and employee behavior: Comparison of affective and continuance commitment with perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 78, 774-780.

Shore, L. M., Barksdale, K. (1998). Examining degree of balance and level of obligation in the employment relationship: A social exchange approach. Journal of Organizational Behavior, 19, 731-744.

Shore, T.H., Thornton, G.C., Shore, L.M. (1990). Distinctiveness of three work attitudes: Job involvement, organization commitment, and career saliences. Psychological Reports, 67, 851-858.

Simpson, J.A. (1990). The influence of attachment styles on romantic relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 59, s. 971-980

Strykowska, M. (1992). Psychologiczne mechanizmy zawodowego funkcjonowania kobiet. Seria Psychologia i Pedagogika, 94, Poznań: Wyd. Naukowe UAM

Strykowska, M. (2002). Zawód – praca – kariera. Dynamika zmian w funkcjonowaniu współczesnych organizacji. W: M. Strykowska (red.), Współczesne organizacje: wyzwania i zagrożenia. Perspektywa psychologiczna. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora

Strykowska, M. (2003). Adaptacja do przeobrażeń rynku pracy. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zeszyt 360, 3-12.

Sutton, R. I. (1990). Organizational decline process: A social psychological perspective. Research in Organizational Behavior, 12, 205-253.

Sztompka, P. (2004). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak

Sztompka, P., Kuci, M.(2006). Socjologia. Lektury. Kraków: Wydawnictwo Znak

Taylor, S., Brown, J. (1998). Illusion and well-being. A social psychological perspective on mental health. Psychological Bulletin, 103, 193-210.

Tekleab, A. G., Takeuchi, R., Taylor, M. S. (2005). Extending the chain of relationships among organizational justice, social exchange, and employee reactions: The role of contract violations. Academy of Management Journal, 48, 146-157.

Thompson, R.A. (1999). Early attachment and later development. W: J. Cassidy, P. Shaver (red.), Handbook of attachment. Theory, research, and clinical applications (s. 265-286).

Thoresen, C.J., Kaplan, S.A., Barsky, A.P., Warren, C.R., de Chermont, K. (2003). The affective underpinnings of job perceptions and attitudes: A meta-analytic review and integration. Psychological Biulletin, 129, 914-945.

Turnley, W. H., Feldman, D. C. (1999). Psychological contract violations during organizational restructuring. Human Resource Management, 37, 71-83.

New York: The Guilford Press.

Turska E. (2006). Jednostka w sytuacji zmian organizacyjnych. W: Ratajczak Z., Bańka A., Turska E. Współczesna psychologia pracy i organizacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Wachowiak, J. (2007). Funkcjonowanie pracowników w sytuacji wymuszonego związania z pracą. W: M. Strykowska (red.) Funkcjonalne i dysfunkcjonalne zjawiska organizacyjne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

Weber, M. (1930). The Protestant ethic and the spirit of capitalism. Winchester, MA: Allen & Unwin.

Wiener,Y.,Vardi, Y. (1980). Relationships between job, organization and work outcomes. An integrative approach. Organizational Behavior and Human Performance, 26, 81-96.

Chambel, M. J., Castanheira, F. (2006). Different temporary work status, different behaviors in organization. Journal of Business and Psychology, 20, 3, 351-367.

Moorman, R. H., Harland, L. K. (2002). Temporary employees as good citizens: Factors influencing their OCB performance. Journal of Applied Social Psychology, 17, 171-187.

Lawler, E. E. (1993). The ultimate advantage. San Francisco: Jossey-Bass.

Oddaj swój głos ne tę pracę