Progresywne opodatkowanie dochodów osób fizycznych

Monografie:

 1. Belka M., Reaganomika: sukces czy porażka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991
 2. Bieńkowski W., Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, PWN, Warszawa 1995
 3. Buchanan J., Finanse publiczne w warunkach demokracji, PWN, Warszawa 1997
 4. Chdorov F., O szkodliwości podatku dochodowego, Fijorr Publishing, Warszawa 2005
 5. Denek E., Sobiech J., Wierzbicki J., Wolniak J., (red), Finanse publiczne, PWN, Warszawa 1995
 6. Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Woltres Kluver, Warszawa 2011
 7. Dzwonkowski H, (red.), Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2012,
 8. Etel L. (red), Prawo podatkowe w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis, Warszawa 2008
 9. Federowicz Z., Finanse i kredyt w krajach kapitalistycznych, PWE, Warszawa 1968
 10. Filipowicz L., Amerykańska ekonomia podaży, Poltext, Warszawa 1992
 11. Friedman M., Kapitalizm i wolność, Helion, Gliwice 2018
 12. Friedman M., Friedman R., Wolny wybór, Aspekt, Sosnowiec 2009
 13. Gajl N., Teorie podatkowe w świecie, PWN, Warszawa 1992
 14. Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000
 15. Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, PWN, Warszawa 1993
 16. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki o prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2010
 17. Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001
 18. Grześkiewicz W., Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego, DIFIN, Warszawa 201
 19. Gwiazdowski R., A nie mówiłem, Prohibita, Warszawa 2002
 20. Gwiazdowski R., Podatek progresywny i proporcjonalny. Doktrynalne przesłanki, praktyczne konsekwencje, CAS, Warszawa, 2007
 21. Gwiazdowski R., Podatek progresywny i proporcjonalny. Doktrynalne przesłanki, praktyczne konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 2007
 22. Gwiazdowski R., Równość i niesprawiedliwość. Dlaczego Piketty nie lubi bogatych?, Fijorr Publishing, Warszawa 2016
 23. Gwiazdowski R., Sprawiedliwość a efektywność opodatkowania, CAS, Warszawa 2001
 24. Hall R.E., Rabushka A., Podatek liniowy, ABC, Warszawa 1998
 25. Harasimowicz J., Finanse i prawo finansowe, PWE, Warszawa 1988
 26. Hayek F.A, Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Znak, Kraków 1998
 27. Hayek F.A., Droga do zniewolenia, Arcana, Kraków 2015
 28. Hazitt H., Ekonomia w jednej lekcji, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2012
 29. Hultberg N., Hoppe H.H., Rothbard M., Salerno J.T., Jak zrujnować gospodarkę, czyli Keynes wiecznie żywy, Fijorr Publishing, Warszawa 2004
 30. Kalinowski M., Współczesne systemy podatkowe, TNOiK, Toruń 1996
 31. Kosek-Wojnar M., Zasady podatkowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2012
 32. Kozik J., Najlepszy podatek, najmniejszy podatek, Fijorr Publishing, Warszawa 2015
 33. Krajewska A., Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2012
 34. Krajewska A., Podatki, Unia Europejska, Polska, kraje nadbałtyckie, PWE, Warszawa 2004
 35. Krzyżanowski A., Nauka skarbowości, Fiszer i Majewski, Poznań 1923
 36. Kulicki J., Sokół P., Podatki i prawo podatkowe, PWE, Warszawa 1995
 37. Kwaśnicki W., Zasady ekonomii rynkowej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001
 38. Litwińczuk H., Prawo podatkowe podmiotów gospodarczych, Wolters Kluwer, Warszawa 1996
 39. Małecka-Ziembińska E., Efektywność fiskalna podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012
 40. Marks K., Engels F., Manifest partii komunistycznej, Jirafa Roja, Warszawa 2007
 41. Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2012
 42. Mastalski R., Fojcik-Mastalska E., Prawo finansowe, Warszawa 2011
 43. Mill J.S., O wolności, PWN, Warszawa 1959
 44. Mill J.S., Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej. Tom I, PWN., Warszawa 1965
 45. Mises L., Interwencjonizm, Arcana, Kraków 2000
 46. Mises L., Ludzkie działanie, Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa, Wrocław 2007
 47. Mises L., Mentalność antykapitalistyczna, Arcana, Kraków 2000
 48. Mises L., Socjalizm, Arcana, Kraków 2009
 49. Monteskiusz, O duchu praw, PWN, Warszawa 1957
 50. Murphy R.P., Niepoprawny przewodnik po kapitalizmie, Instytut von Misesa, Wrocław 2015
 51. Nozick R., Anarchia, państwo, utopia, Fundacja ALETHEIA, Warszawa 1999
 52. Nykiel W. (red), Polskie prawo podatkowe, Difin, Warszawa 2013
 53. Owsiak S., Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 2002
 54. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1997
 55. Pietrewicz M., Polityka fiskalna, Poltex, Warszawa 1993
 56. Piketty T., Kapitał XXI, Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa 2015
 57. Praca zbiorowa, Szermierze wolności. Od Adama Smitha do Miltona Friedmana, Arcana, Kraków 2003
 58. Pyka R., Sprawiedliwość społeczna a efektywność ekonomiczna w dobie globalizacji – Dylematy socjo-aksjologiczne w kontekście funkcjonowania i przyszłości państwa opiekuńczego, na przykładzie francuskiej debaty społecznej na łamach dziennika „Le Monde” między 1989 a 2004 rokiem, Uniwersytet Śląski, Katowice 2007
 59. Rabushka A., Od Adama Smitha do bogactwa Ameryki, CAS, Warszawa 1996
 60. Reisman G., Kapitał i kapitalizm XXI wieku, Fijorr Publishing, Warszawa 2015
 61. Ricardo D. Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957
 62. Rosiński R., Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań, Difin, Warszawa 2000
 63. Rothbard M., Interwencjonizm, czyli władza a rynek, Fijorr Publishing, Warszawa 2009
 64. Rybarski R., Nauka Skarbowości, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
 65. Say J.B, Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1960
 66. Schaff A., Język a poznanie, PWN, Warszawa 1967
 67. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954
 68. Sowell T., Ekonomia dla każdego, Fijorr Publishing, Warszawa 2017
 69. Sowell T., Fakty i mity w ekonomii, Fijorr Publishing, Warszawa 2008
 70. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 20017
 71. Szczodrowski G., Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2007
 72. Walczak B., Systemy podatkowe, PTE, Szczecin 2003
 73. Wapshott N., Keynes kontra Hayek, studio Emka, Warszawa 2013
 74. Weralski M. (red.), Instytucje budżetowe, cz. 2, Ossolineum, Wrocław 1985
 75. Wilkin J. (red), Efektywność a sprawiedliwość, Key Text, Warszawa 1997
 76. Wojtyna A., Ewolucja keynesizmu, PWN, Warszawa 2000
 77. Wolański R., System podatkowy w Polsce, Woltres Kluver, Warszawa 2016
 78. Wójtowicz W., Smoleń P., Podatek dochodowy od osób fizycznych – prorodzinny czy neutralny?, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999
 79. Wyszkowski A., Podatki pośrednie i dochodowe w systemie podatkowym, UE, Białystok 2010

Artykuły:

 1. Grzybowski P., Etyka i opodatkowanie – aspekt doktrynalny i normatywny, Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 3/2012, Wielkopolska Rada Młodzieży, Warszawa 2012
 2. Janik M., Austriacka szkoła ekonomii i jej przedstawiciele, Roczniki ekonomii i zarządzania Tom 6(42), numer 2, Warszawa 2014
 3. Opolski K., Kocia A., Thomas Piketty – współczesny Janosik czy objawienie ekonomiczne, Mazowsze, Studia regionalne, nr 16/2015, Warszawa 2015
 4. Syryjczyk T., Podatek powszechny, Kapitalista Powszechny, nr 71, LXXI, Warszawa, 1998
 5. Tegler E., Funkcje systemu podatkowego i ocena jego sprawności, System podatkowy. Zagadnienie teoretyczne, Acta Universitatis Lodzienss „Folia Iuridica” 54, Łódź 1992

Akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926
 3. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny. Dz. U. z 2017 r. poz. 459
Oddaj swój głos ne tę pracę