Ocena stylu życia studentów w aspekcie czynników ryzyka chorób

 1. Bachórzewska-Gajewska H., Serwicka A., Komło A., i wsp.: Znajomość czynników ryzyka choroby wieńcowej wśród pacjentów hospitalizowanych celem wykonania koronarografii oraz ich oczekiwania po badaniu; Przegląd Kardiodiabetologiczny 2007; 2, 1: 35–40
 2. Bergier B., Tworek D.: Żywienie osób aktywnych ruchowo w świadomości studentów kierunku turystyki i rekreacji; Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2006, R.53, nr 2, s.12-14.
 3. Biela U., Pająk A., Kaczmarczyk – Chałas K., i wsp.: Częstość występowania nadwagi i otyłości u kobiet i mężczyzn w wieku 20–74 lat. Wyniki programu WOBASZ; Kardiologia Polska 2005 63: 6, (supl. 4).
 4. Bielecki W., Kaczmarczyk – Chałas K., Piwońska A., i wsp.: Świadomość zasad zapobiegania chorobom układu krążenia w populacji dorosłych mieszkańców Polski. Wyniki programu WOBASZ; Kardiologia Polska 2005; 63: 6 (supl. 4).
 5. Biernat E., Stupnicki R., Gajewski A. K.: Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) – wersja polska; Wychowanie Fizyczne i Sport 2007; nr 51, 1.
 6. Broda G., Rywik S.: Wieloośrodkowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności – projekt WOBASZ. Zdefiniowanie problemu oraz cele badania; Kardiologia Polska 2005; 63: 6 (supl. 4).
 7. Brojek A., Włostowska K.: Nieprawidłowości w stylu życia studentów IWFiS w Białej Podlaskie; Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WSP w Rzeszowie 2000, z.3, 195-200.
 8. Bugajska J., Jędryka-Góral A., Konarska M.: Występowanie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca a praca zawodowa; Bezpieczeństwo Pracy 4/2006, 14-17.
 9. Dolińska – Zygmunt G. (red.): Elementy psychologii zdrowia; Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996.
 10. Drygas W., Kwaśniewska M., Szcześniewska D.: Ocena poziomu aktywności fizycznej dorosłej populacji Polski. Wyniki programu WOBASZ; Kardiologia Polska 2005; 63: 6 (supl. 4).
 11. Europejska Deklaracja na rzecz Zdrowia Serca; Kardiologia Polska 2008; 66: 3
 12. Gacek M.: Rozpowszechnienie behawioralnych czynników ryzyka zdrowia wśród studentów medycyny; Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2006, R.53, nr 11-12, 18 -19.
 13. Gacek M.: Zwalczanie stresu psychologicznego przez studentów wychowania fizycznego i medycyny oraz słuchaczy kierunków technicznych; Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2006, R.53, nr 11-12, 18-19.
 14. Gembalczyk I.: Alkohol jako element studenckiego stylu życia; Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 2006, t.57, supl., 101-105. Ostrowska A. Styl życia a zdrowie Warszawa 1999; Wyd. IFiS PAN.
 15. Guszkowska M.: Style radzenia sobie ze stresem i poczucie koherencji jako czynniki warunkujące odporność na stres studentów; Roczniki Naukowe AWF w Warszawie 2002, t.41, 65-74.
 16. Heszen – Niejodek I., Sęk H. (red.): Psychologia zdrowia; PWN Warszawa 1997.
 17. Kiedrowicz Z., Kładna A., Feruszewski R., i wsp.: Znajomość wybranych zagadnień z profilaktyki chorób układu krążenia; wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; 1998.
 18. Kokot T., Fatyga E., Nowakowska-Zajdel E.,i wsp.: Ocena zachowań zdrowotnych młodzieży w aspekcie najczęstszych przyczyn zachorowań i zgonów w Polsce; Ann. Acad. Med. Siles. 2006, 60, 3.
 19. Kołodziej H.: Wpływ wybranych elementów stylu życia na kondycję biologiczną mężczyzn w wieku 40-50 lat; Wychowanie Fizyczne i Sport 1995, 4, 19-22.
 20. Kowalska J.: Styl życia i aktywność ruchowa studentów uczelni wychowania fizycznego w Polsce w aspekcie edukacji zdrowotnej; Roczniki Naukowe AWF w Warszawie 2006, t. 44, 145-159.
 21. Lisicki T.: Studenci I roku akademii medycznej wobec wymogów zdrowego stylu życia; wyd. AWF Gdańsk, 2006.
 22. Lisicki T.: Zjawisko spożywania alkoholu przez studentów gdańskich uczelni; Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 2006, t.57, supl., 131-135
 23. Lwow F., Milewicz A.: Promocja zdrowia: podręcznik dla studentów i lekarzy rodzinnych; Wyd. Med. Urban&Partner, Wrocław 2004.
 24. Malina R.: Aktywność fizyczna a rokowanie długowieczności; Medicina Sportiva 2002, vol.6, nr 1, 9-16.
 25. Mędrala –Kuder E., Pilch N.: Ocena stylu życia studentów krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego; Kultura Fizyczna 2000, nr 3-4, 14-15.
 26. Ostrowska A.: Styl życia a zdrowie; wyd. IFiS PAN; Warszawa, 1999.
 27. Patok, Jasiński M., Ożarowski P.: Aktywność fizyczna studentów I roku Uniwersytetu Gdańskiego; Kultura Fizyczna 1997 nr 7-8, 10-11.
 28. Piwońska A., Piwoński J., Piotrowski W., i wsp.: Realizacja zasad prewencji chorób układu krążenia przez lekarzy POZ w populacji generalnej. Wyniki programu WOBASZ; Kardiologia Polska 2005; 63: 6 (supl. 4).
 29. Polakowska M., Piotrowski W., Tykarski A., i wsp.: Nałóg palenia tytoniu w populacji polskiej. Wyniki programu WOBASZ; Kardiologia Polska 2005; 63: 6 (supl. 4).
 30. Przysiężna B.: Zdrowy styl życia; Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2003, 1, 13-20.
 31. Rosławski A.: Wytyczne fizjoterapii kardiologicznej. Pytania i odpowiedzi; wyd. AWF Wrocław, 2001.
 32. Sadowski, Z.: Promocja zdrowia. Szansa i konieczność; Promocja zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna 1994, 3-4.
 33. Sękowska L.: Styl życia, a choroby cywilizacyjne; Rocznik Naukowy Ido – Ruch dla Kultury 2004,4,233-244.
 34. Siwiński W.: Spożytkowanie czasu wolnego przez studentów na zajęcia rekreacyjne; Rocznik Naukowy. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu 2002/2003, t. 5, 95-105.
 35. Starosta W.: Znaczenie aktywności ruchowej w zachowaniu i polepszaniu zdrowia człowieka; Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna 1995 nr 5-6.
 36. Sulicka J., Fornal M., Gryglewska B., i. wsp.:Wybrane czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej; Nadciśnienie tętnicze 2006, tom 10, nr 5, 370- 376.
 37. Suliga E.: Spożycie produktów typu Fast food oraz słodyczy i słodzonych napojów gazowanych wśród studentów pierwszego roku pedagogiki; Żywienie człowieka i metabolizm, 2002, XXIX, nr 4, s. 243 – 250.
 38. Szczepaniak-Chicheł L., Mastej M., Jóźwiak J., i wsp.: Występowanie nadciśnienia tętniczego w zależności od masy ciała w populacji polskiej – badanie LIPIDOGRAM 2004; Nadciśnienie tętnicze 2007, tom 11, nr 3, 195 -204.
 39. Szostak-Węgierek D.: Występowanie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u młodych osób dorosłych w populacji polskiej; Nadciśnienie tętnicze 2006, tom 10, nr 5, 370- 376
 40. Tworek D., Bergier B.: Wiedza studentów turystyki i rekreacji na temat prawidłowego żywienia osób aktywnych ruchowo; Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2006, R.53, nr 8-9, 8-11.
 41. Tykarski A., Posadzy-Małaczyńska A., Wyrzykowski B., i wsp.: Rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego oraz skuteczność jego leczenia u dorosłych mieszkańców naszego kraju. Wyniki programu WOBASZ; Kardiologia Polska 2005; 63: 6 (supl. 4).
 42. Uramowska-Żyto B., Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska M., Agnieszka Jarosz A., i wsp.: Wybrane elementy stylu życia studentów wyższych uczelni w świetle badań empirycznych; Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 2004, t.55, nr 2, 171-179.
 43. Waśkiewicz A., Sygnowska E., Jasiński B., i wsp.: Wartość energetyczna i odżywcza diety dorosłych mieszkańców Polski. Wyniki programu WOBASZ; Kardiologia Polska 2005; 63: 6 (supl. 4).
 44. Wojtyczek B.: Ocena zachowań prozdrowotnych i wybranych wskaźników stanu zdrowia studentów I roku Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie; Roczniki Naukowe AWF; Warszawa 2006, t. 44, 161-175.
Oddaj swój głos ne tę pracę