Interakcja MS z innymi elementami sieci V2OIP

Poniższy rozdział zawiera kompleksowe omówienie interakcji serwera mediów z innymi elementami sieci telekomunikacyjnej typu VOIP, co stanowi mechanizm realizacji usług multimedialnych. Na potrzeby rozważań zdefiniowano architekturę odniesienia (stanowi ją MS wraz z wyróżnionymi elementami sieci, których współpraca z MS jest przedmiotem poniższych rozważań). Zdefiniowano rolę serwera aplikacji w kontekście sterowania modułem MS celem świadczenia usług. Przedstawiono szczegółowo modele współpracy AS i MS. Opisano również kilka przykładów tej współpracy w odniesieniu do konkretnych zastosowań usługowych.

Przyjęte założenia

W celu przeprowadzania zawartych w niniejszym rozdziale rozważań, przyjęto następujące założenia:

  • Rozważania odnoszą się zarówno do sieci IMS jak i do innych sieci V OIP opartych na protokole SIP.
  • Rozpatrywany jest MS typu II, który stanowi jednolity blok funkcjonalny zawierający MRFP i MRFC.
  • Styk Mp (H.248) pomiędzy MRFC i MRFP nie jest rozpatrywany[1]
  • Adres SIP modułu MS/MRF jest niewidoczny dla terminali SIP UE. Nie ma zatem komunikacji SIP pomiędzy MS a terminalami, jest ona niedozwolona.[2] W ramach realizacji usług wiadomości SIP od terminali kierowane są do AS. Przyczyny takiego rozwiązania są następujące:

– względy bezpieczeństwa (np. zapobieganie atakom typu denial of service na serwer mediów!

– opisany w rozdziale 3 model sterowania usługami w sieciach V OIP (w tym IMS)

– specyficzne mechanizmy związane z wymianą sygnalizacji SIP z serwerem mediów nie są implementowane dla terminali SIP

  • Korzystając z funkcjonalności B2BUA, AS zestawia sesje pomiędzy terminalami i MS, wiadomości w ramach tych sesji przechodzą przez AS i mogą być przez niego modyfikowane. [3]
  • Możliwe są trzy scenariusze obsługi przez SIP Proxy sesji SIP pomiędzy terminalami a AS:

– Analiza wiadomości od terminala abonenta (SIP UE) pod kątem spełniania kryteriów Initial Filter Criteria dla tego abonenta. Proces ten jest przeprowadzany w S-CSCF. W przypadku aktywacji triggera, S-CSCF kieruje (routuje) wywołanie do odpowiedniej usługi w ramach AS[4].

– SIP Proxy (S-CSCF) kieruje do AS wszystkie wywołania pochodzące od SIP UE. Wybór odpowiedniej usługi odbywa się już w ramach AS[5].

– Usługi posiadające adres dostępowy SIP (np. usługa konferencji pod numerem dostępnym dla użytkowników) są rejestrowane przez AS do SIP proxy i „widziane w sieci” w postaci SIP UE o danym adresie. SIP Proxy kieruje wywołania od terminali użytkowników na adresy usług tak jak do innych SIP UE w przypadku zwykłego połączenia. Mechanizmy interakcji serwera mediów z elementami sieci nie zależą od żadnego z powyższych scenariuszy.


[1]   Założeniem niniejszej pracy jest opisanie sterowania Media Serverem z wykorzystaniem protokołu SIP. Analiza wykorzystanie H.248 leży zatem poza zakresem pracy.

[2]    Można oczywiście rozpatrzeć sieć, w której terminale komunikują się bezpośrednio z MS. Jednak zazwyczaj w rzeczywistych sieciach operatorskich izoluje się MS od wymiany sygnalizacji SIP z abonentami. Jest to także element mechanizmu realizacji usług w sieci IMS

[3]   Mechanizm ten zostanie omówiony szerzej w dalszej części tego rozdziału.

[4]   Patrz rozdział 3 niniejszej pracy.

[5]   W tym wypadku AS kontroluje cały przebieg sesji SIP.

5/5 - (2 votes)