Sporządzenie lingwistycznej macierzy parzystych porównań

parzystych porównań, w której oszacowuje się które kryteria i jak bardzo są ważniejsze od innych kryteriów.

Zgodnie z danymi badań psychofizycznych przeciętny człowiek rozróżnia nie więcej niż od 7 do 9 poziomów na skali pewnego parametru. Wynika to ze specyficznych cech konkretnych języków, w których nie ma odpowiednio precyzyjnych części mowy (przymiotników), aby można było w sposób precyzyjny ustalić większą ilość poziomów. Jeżeli udostępnione byłoby więcej poziomów wówczas część poziomów uległaby zbyt dużemu rozmyciu, przez co niemożliwe byłoby rozróżnienie różnic w sąsiadujących ze sobą poziomach. Ustalono następujące odpowiedniki lingwistyczne dla poszczególnych poziomów:

  • poziom 1 – identyczność parametrów,
  • poziom 2 – pośrednia wartość między poziomami 1 i 3,
  • poziom 3 – umiarkowana wyższość pierwszego parametru nad drugim,
  • poziom 4 – pośrednia wartość między poziomami 3 i 5,
  • poziom 5 – istotna wyższość pierwszego parametru nad drugim,
  • poziom 6 – pośrednia wartość między poziomami 5 i 7,
  • poziom 7 – znaczna wyższość pierwszego parametru nad drugim,
  • poziom 8 – pośrednia wartość między poziomami 7 i 9,
  • poziom 9 – nadzwyczajnie silna wyższość pierwszego parametru nad drugim. Tablica 2.1. przedstawia przykładową macierz parzystych porównań dla kryteriów z grupy rynek pracy.

Tab. 2.1. Macierz parzystych porównań dla kryteriów z grupy rynek pracy.

  Pracujący Bezrobotni Średnia płaca
Pracujący 1 1/2 1/4
Bezrobotni 2 1 1/2
Średnia płaca 4 2 1

Jak widać wystarczy wypełnić macierz z jednej strony przekątnej, wartości z drugiej strony przekątnej są odwrotnością wartości leżących symetrycznie po drugiej stronie przekątnej zgodnie ze wzorem 2.1.:

5/5 - (3 votes)