Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – EFRR został utworzony w 1975 roku w odpowiedzi na rosnące dysproporcje w rozwoju regionalnym (spowodowane kryzysem gospodarczym oraz przystąpieniem do Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii i Irlandii).

Działania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostały określone w artykule 160 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską: „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma na celu przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez udział w rozwoju i dostosowaniu strukturalnym regionów opóźnionych w rozwoju oraz w przekształcaniu upadających regionów przemysłowych”.

Działania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego koncentrują się na następujących obszarach:

 • inicjatywy związane z rozwojem lokalnym i zatrudnieniem, a także działalność średnich i małych przedsiębiorstw
 • opłacalne inwestycje produkcyjne, które tworzą lub utrzymują trwałe zatrudnienie,
 • Infrastruktury,
 • rozwój turystyki i inwestycje w kulturę,
 • ochrona i poprawa stanu środowiska,
 • rozwój społeczeństwa informacyjnego.

W ramach tych obszarów współfinansowane są następujące działania:

 1. produktywne inwestycje w celu stworzenia i utrzymania stałych miejsc pracy;
 2. inwestycje w infrastrukturę:
  • które w regionach objętych Celem 1 przyczyniają się do zwiększenia potencjału gospodarczego, rozwoju, dostosowania strukturalnego oraz tworzenia lub utrzymania trwałych miejsc pracy w tych regionach, łącznie z inwestycjami w infrastrukturę przyczyniającymi się do tworzenia i rozwoju sieci transeuropejskich w dziedzinie transportu, telekomunikacji i infrastruktury energetycznej, z uwzględnieniem potrzeby połączenia z centralnymi regionami Wspólnoty regionów dotkniętych strukturalnymi utrudnieniami w wyniku ich wyspiarskiego, śródlądowego lub peryferyjnego położenia;
  • które w regionach i na obszarach objętych Celami 1 i 2 lub inicjatywami Wspólnoty, o których mowa w art. 20 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, dotyczą dywersyfikacji upadających ośrodków gospodarczych i obszarów przemysłowych, wspierają rewitalizację obszarów miejskich dotkniętych kryzysem oraz stwarzają lepszy dostęp do obszarów wiejskich i obszarów zależnych od rybołówstwa; narzędzia infrastrukturalne, których modernizacja lub przekształcenie jest warunkiem wstępnym dla tworzenia lub rozwoju działalności gospodarczej tworzącej miejsca pracy, w tym połączenia infrastrukturalne, od których zależy rozwój takiej działalności;
 3. rozwój potencjału endogenicznego poprzez działania zachęcające i wspierające inicjatywy związane z rozwojem lokalnym i zatrudnieniem oraz działalność małych i średnich przedsiębiorstw, obejmujące w szczególności:
  • pomoc dla firm, zwłaszcza w dziedzinie zarządzania, badań rynkowych i badań oraz usług wspólnych dla kilku firm,
  • finansowanie transferu technologii, w szczególności obejmujące zbieranie i rozpowszechnianie informacji, wspólną organizację przedsiębiorstw i instytucji badawczych oraz finansowanie wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach,
  • poprawa dostępu do finansowania i pożyczek dla przedsiębiorstw poprzez tworzenie i rozwój odpowiednich instrumentów finansowych, zgodnie z definicją zawartą w artykule 28 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999,
  • bezpośrednia pomoc inwestycyjna określona w art. 28 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, w przypadku gdy nie istnieją żadne programy pomocowe,
  • zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dla rozwoju lokalnego i polityki zatrudnienia,
  • pomoc dla instytucji świadczących usługi w zakresie tworzenia miejsc pracy w regionie, ale z wyłączeniem działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),
 4. środki pomocy technicznej, o których mowa w art. 2 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1260/1999. nr 1260/1999.

EFRR może przyczynić się do finansowania inwestycji w edukację i zdrowie, które są korzystne dla dostosowania strukturalnego regionów.

EFRR będzie współfinansował projekty realizowane w ramach następujących programów operacyjnych:

 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
 • SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • SOP Transport
 • Pomoc techniczna PO
5/5 - (3 votes)